مقالات منتخب حزب

 1. مبارزه برای ایجاد یک تشکیلات بین المللی کمونیستی( م ل م ) جدید را باید قاطعانه پیش برد
 2. نگاه اولیه ای در مورد وضعيت فروپاشیده كنوني ” جاا ” وعلل ایدیولوژیک – سیاسی و تشکیلاتی آن مقدمه
 3. طالبان خواهند جنگید یا به پروسه آشتی و سازش با اشغالگران و رژیم خواهند افتاد؟
 4. افغانستانی سازی جنگ و اجبارات اقتصادی امپریالیست های امریکایی
 5. درس هایی که باید از ” بهار عربی ” آموخت
 6. ” موضعگیری ” سامایی ها علیه اشغالگران و رژیم پس از ده سال تسلیم طلبی، در دو گروپ منشعب از هم
 7. بحران انتخاباتی رژیم، واقعی یا ساختگی؟
 8. نیاز مبارزاتی جدی، قاطع و غیر قابل اجتناب برای تعیین تاکتیک های مبارزاتی اصولی و مناسب با اوضاع در حال تغییر
 9. پروسه ” انتقال مسئولیت های امنیتی” به نیروهای رژیم دست نشانده یک پروسه ناقص و نیمه کاره
 10. باقی ماندن دراز مدت پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان یاتداوم حالت اشغال کشور و نقض صریح حاکمیت ملی مردمان ما
 11. اسناد تاریخی یکی از نیروها شامل درپروسه وحدت جنبش کمونیستی م . ل. م . افغانستان
 12. مکث کوتاهی در مورد ” انجوایزم “
 13. سبک کار حزب را اصلاح نماییم
 14. حزب کمونیست ایران ( م ل م ) هم به بیراهه پسا م ل م افتاد
 15. مواضع ما در قبال خط اساسنامه جديد و مانيفيست حزب كمونيست انقلابي امريكا
 16. ” سازمان انقلابی افغانستان” گسست ناقصی از” سازمان رهایی افغانستان “
 17. سنتریزم ضد مائوئیستی یک انحراف دیر پا در جنبش چپ افغانستان
 18. نقد گذرائی  از کتاب ” افغانستان الگوی دموکراسی امریکائی
 19. رفرمیسم، پراگماتیسم و مسئله رهایی زنان!
 20. پنج سال پس از تجاوزگری و اشغال امپریالیستی
 21. نیپال در آستانۀ انقلاب
 22. خط دیورند دعوای از سابق در بستر جدید
 23. جرگه قومی دو سوی خط دیورند تلاش محیلانه امپریالیستی و ارتجاعی
 24. هیاهوی مبارزه با فساد
 25. تروریست کیست ؟ پاسخ به سناتور امریکایی
 26. پیچیدگی تضاد های جامعه و رده بندی درست آنها
 27. ارزیابی یک نقد از اساسنامه و برنامه حزب قسمت سوم
 28.  نگاهی به طرح پیشنهادی مرامنامه سازمان روشنگران افغانستان
 29.   پاسخ به یک دشنامنامه     بخش سوم
 30.  سر و صدا ها در مورد ” شعله یی ها “
 31. ارزیابی یک نقد از اساسنامه و برنامه حزب ( قسمت دوم )
 32. پاسخ به یک ” دشنامنامه ” ( قسمت دوم )
 33. هرات  درگیری های مسلحانه میان سنی ها و شیعیان بیش از 350 نفر کشته و زخمی
 34. استراتژِی موقت توسعه ملی یا دوام اشغال ؟
 35. پاسخ به یک ” دشنامنامه “
 36. ارزیابی یک نقد از اساسنامه و برنامه حزب
 37. پارلمان پوشالی تبلوری از بحران مشروعیت رژیم دست نشانده
 38. دموکرات نمائی مدرنیزم اسلامی
 39. مصاحبه نشریه حقیقت با سخنگوی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
 40. تز های تسلیم طلبانه پارلمانتاریستی
 41. پس از چهار سال تجاوزگری و اشغال
 42. در انتخابات پارلمانی رژیم دست نشانده شرکت نکنید !
 43. تسلیم طلبی پارلمانتاریستی نقد گذرائی از کتاب ” افغانستان الگوی دموکراسی امریکائی
 44. گرامی باد روز جهانی کارگرو اولین سالگرد تشکیل حزب کمونیست(مائوئیست)
 45. خشم زنان عامل قدرتمندي درراه انقلاب
 46. جنجال خائنين ملي برسر حقوق بشر 
 47. پايگاه هاي دايمي براي اشغالگران امريكايي
 48. خيانت ملي و تسليم طلبي در قالب سوسيال دموكراسي
 49. امپرياليزم امريكا استبداد طالبان و ” دموکراسی ” رژیم دست نشانده
 50. ارتجاع مذهبی امپریالیستی
 51. ریشه های روز جهانی زن
 52. یاداشتی از رفیق اکرم یاری
 53.  22 اپریل روز تولد لنین