قفل اسارت بشکنند، دژهای ظلمت بشکنند

شعر و ادب

سوم عقرب 1390

تو ای شیر ژیان !
رزمنده و بازوی خلق !
بشکن سکوت تلخ تاریکی
که بس باشد شب تاریک و ظلمت زا
بخوان آوای آزادی و آهنگ طرب‌خیزی
و آن نور درخشانی –
که پاره می‌کند هر نوع سیاهی‌های ظلمت را –
و بیدار می‌کند جنبده را !
جنبده خسبیده را !
بخوان تا پا شوند
بیدار و خود آگاه شوند
پوینده و دانا شوند
در دست گیرند زندگی
بر هم زنند زنجیرهای بندگی !
قفل اسارت بشکنند
دژهای ظلمت بشکنند
آن کاخ ظالم ،
دشمن مظلوم و دولت بشکنند
برپا کنند قانون خود
بر محور آزادگی
با این شعار زندگی
زنده بادا انقلاب!
زنده بادا انقلاب !
زنده بادا عزت و آزادگی !