پیام حمایت کمیته منطقه‌یی شماره(2)

اطلاعیه پیام ها خانه

به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان! 

رفـقـای مـحـتـرم!

    کمیتۀ منطقه‌یی شماره دوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، هم از جانب خود و هم به نمایندگی از تمامی اعضا و هواداران حزب در منطقۀ حزبی، درودهای گرم و آتشین خود را به رفقای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تمامی اعضای و هوادارن حزب در داخل و خارج کشور، به خاطر تدویر مؤفقانۀ سومین کنگره سراسری حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان و تدویر اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب تقدیم می‌نماید.

    ما منسوبین کمیته منطقه‌یی شماره دوم حزب، این موفقیت بزرگ را به رفقای کمیته مرکزی و تمامی اعضا و هوداران حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان، شادباش می‌گوییم. ما ضمن تأئید تمامی فیصله‌ها و اسناد تصویب شده در سومین کنگره سراسری حزب فیصله‌های اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب به عنوان فیصله‌های اصولی، درست و به‌موقع، می پذیریم و امیدواریم که همه‌باهم و با عزم انقلابی استوار بتوانیم در تعمیل فیصله‌ها و اسناد تصویب شده سومین کنگره سراسری حزب و فیصله‌های اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی با تمام قوت و توان مبارزاتی بکوشیم و علیه هرگونه رویزیونیزم، اپورتونیزم، فراکسیونیزم، سکتاریزم و انحلال طلبی با جدیت هر چه تمام‌تر مبارزه نموده و حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان را به طرف استحکام و گسترش مبارزاتی بیش‌تر و بیش‌تر، برای دست‌یابی به اهداف والای حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان به پیش سوق دهیم.

رفقا!

ما به این امر بخوبی واقفیم، معضلۀ بزرگی که فرا روی حزب ما و کل جنبش انقلابی کشور وجود داشته و دارد، این است که ما تا کنون نتوانستیم که از حالت تدارک جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی عبور نمائیم و در میدان جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی ضد اشغال‌گران امپریالیست، رژیم دست‌نشانده و اشغال‌گران مرتجع داعشی حضور داشته باشیم، تا زمانی که ما خود را از این وضعیت نجات ندهیم، مبارزه و مقاومت ما علیه دشمنان عمدۀ کشور و مردمان کشور یک مبارزه و مقاومت سیاسی صرف باقی خواهد ماند.    

رفقا!

بعد از در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان و تبارز انحلال طلبی آشکار از درون حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان این معضل مشکل‌تر گردیده است. امیدواری ما این است که بعد از سومین کنگره سراسری حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان و پیاده نمودن تمام فیصله‌های کنگره بتوانیم با گسترش هرچه بیش‌تر حزب، خود را از این وضعیت نجات داده و در میدان جنگ مقاومت حضور داشته باشیم.

ما نیک می‌دانیم که گسترش مبارزاتی حزب، بخصوص گسترش مقاومت همه جانیه علیه اشغال‌گران امپریالیست عمدتاً مستلزم گسترش مبارزات توده‌یی حزب در دهات و مناطق روستایی کشور است. ما زمانی موفق به برپایی جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی می‌شویم که تمام قوت و توان مبارزاتی خود را عمدتاً به خاطر گسترش حزب در دهات و مناطق روستایی کشور سوق دهیم. 

زنـده بـاد حـزب کـمـونـیـسـت (مـائـوئـیـسـت) افـغـانـسـتـان!

کـمـیـتـۀ مـنـطـقـه‌یـی  شماره دوم حـزب کـمـونـیـسـت (مـائـوئـیـسـت) افـغـانـسـتـان

6/2/1400 خورشیدی(26/04/2021)