پیام ذیل را یکی از هواداران ما به نشر رسانیده و ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، اکنون در وب سایت انتشار می‌دهیم.

باتأسف فراوان !جنبش کمونیستی کشوریکی ازپیشگامان صدیق، پیگیر وخستگی ناپذیرش راازدست داد .رفیق ضیأ صدرحزب کمونیست (مارکسیست-لنینست مائوئیست) افغانستان از دیر باز بدینسو پرچم پر افتخار سازمان جوانان مترقی را بر افراشته نگهداشته و خط سرخ بنیان گذار آن، زنده یاد اکرم یاری را ادامه داده و پاسبانی مینمود. وی با نشانی نمودن کمبودات و اشتباهات خط سرخ سازمان جوانان مترقی آنرا فعالانه بطوراصولی و پیگیر میان توده ها تبلیغ و ترویج می‌نمود.رفیق ضیأ این خط را بطور کمی و کیفی بسط و ارتقأ داده، در پرتو آن حزب کمونیست افغانستان را تأسیس و بمثابهٔ حزب پیش آهنگ پرولتاریا در خدمت برپایی و پیشبرد مبارزهٔ طبقاتی در کشور قرار داد .رفیق یک مارکسیست-لنینیست-مائوئیست صدیق و یک انقلابی استوار و پیگیربود. درگذشت نابهنگام وی بدون شک ضایعهٔ جبران ناپذیریست برای جنبش کمونیستی کشور و جهان . بیائید یاد و خاطرات رفیق ضیأ را با تداوم راه انقلابی شان گرامی داشته، جاویدانه سازیم .گرامی باد یاد و خاطرات رفیق ضیأزنده باد مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم اکرم21 جون 2020
ادامۀ مطلب

پیام ذیل را یکی از هواداران ما به نشر رسانیده و ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، اکنون در وب‌سایت به نشر می‌رسانیم.

تسلیت !با نهایت تاثر و تاسف و با غم و اندوه فراوان به تمام اعضا و هواداران حزب و سایر ماؤیست‌های افغانستان که رفیق ضیا صدر حزب کمونیست و یکی از بنیان‌گذاران و رهبر حزب کمونیست افغانستان باثر سکته قلبی و به عمر 68 سالگی درگذشت، درگذشت رفیق ضیا برای حزب و مردم ما یک ضایعه جبران ناپذیر است.این ضایعه بزرگ را به تمام اعضاء و هواداران حزب تسلیت گفته و مراتب عمیق تسلیت خود را با اعضای خانواده رفیق ضیا تقدیم نموده و خود را غم شریک این خانواده میدانم.یادش گرامی و راهش پر رهرو ! مشعل آزاد24 جون 2020
ادامۀ مطلب

پیام تســــلیت شخصی ذیل را یکی از رفقا، از استرالیا به آدرس ارتباطی ما فرستاده است که ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، در وبسایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به نشر می‌رسانیم.

فراموش كردن هـنر مي‌خواهـد ….
و من …..
بى‌هنرترین انسان عالمم …. در فراز و فرود زندگى تجربه بما مى آموزد با از دست دادن بهـترين هـايت بر طبق نيازمندي‌هـاى زمان بهـترين هـاى ديگر مي‌سازد، اما درين چهـار دهـه اخير تاريخ گواه است خلق رنج‌ديده كشور بهـترين فرزندان صديق اش را در راستاى خدمت بخلق و آزادى كشور از دست داد ولى متاسفانه تا هـنوز جايگاه شان خالى بنظر مي‌رسد .با تاثر و اندوه فراوان، درين روزهـا آسمان غم‌بار ما يكى از ستاره‌هـاى درخشان ديگرش را از دست داد و قلب بهـترين فرزند صديق كشور كه بيشتر از چهـار دهـه بخاطر آزادى كشور و مردمان در بندش مى تپيد از تپش باز ماند و شاهـد مرگ انديشمندترين انسان سرزمين خود هـستيم كه از پرتو دانش و انديشه والا و گهـربارش بر تمامى تاريكى هـا، كج‌انديشى‌هـا و انحرافات عديده پرتو افشان گرديد و تجلى بخش مسيرى شد كه افق سرخ و روشن براى رهـروان آزادى بشارت داد و يك‌بار ديگر اميدهـا را در دل‌هـا زنده نمود و خدمات فنا ناپذيرش براى جنبش چپ كشور و جنبش بين المللى از اهـميت به‌سزاى بر خوردار است.بدون شك، مرگ رفيق ضيا سنگين تر از كوه‌هـاى بابا و هـندوكش است و جايگاه آن انقلابى والا مقام در ميان جمع رفقايش خاليست و پر كردن اين خلاء بزرگ سعى بليغ و هـمت عالى ميادامۀ مطلب

پیام تسلیت حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا

ترجمۀ کمیته روابط بین المللی رفقا !حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا برای تجلیل، تکریم و ترسیم درس‌هایی از کار و زندگی رفیق ضیاء به رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان می پیوندد. ساختن یک حزب مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی در یکی از مراکز تاریخی و درگیری فعلی میان امپریالیزم و خلق‌های تحت ستم یک اقدام خارق العاده برای جنبش  کمونیستی است که مبارزه برای وحدت بین المللی پرولتاریا، خلق‌های تحت ستم کشورهای امپریالیستی و ضرورت موج جدیدی از انقلاب پرولتری جهان را بیشتر وبیشترتغذیه می‌کند.از اطلاعیه مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء، ما تمامی اهمیت و ارزش رفیق ضیاء را می‌بینیم.تاسیس حزبی که سی‌ومین سالگرد آن امسال پشت سر گذاشته می‌شود، یکی از مهم‌ترین میراث وی است. حفظ مسیر مائوئیستی  سهمی است که جنبش ما در مشکل‌ترین زمان از آن عبور میکند. آموزش های خطی، پراتیکی، و توانائی‌های رهبری،  تجدید حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان امروز میراثی برای کمونیست‌های جهان است.نقش ضیاء در زمان جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (جاا) و نقش حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در زمان حاضر، جهت بازسازی جنبش بین المللی کمونیستی (م ل م ) ازاهمیت به سزائی برادامۀ مطلب

پیام تسلیت حزب کمونیست ترکیه – مارکسیست – لنینیست

ترجمه: کمیتۀ روابط بین المللیبه کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ! رفقای عزیز! خبرمرگ نابهنگام رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و یکی از بنیانگذاران آن حزب که به اثر سکته قلبی به عمر 68 سالگی درگذشت، را دریافت کردیم. از دست دادن غم انگیز چنین رفیقی که نقش برجسته و پیشرو در رهبری و تکامل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان داشته را درک می‌کنیم. وما همچنان از تلاش‌های حزب شما و نقش رهبری کننده رفیق ضیاء در پیشبرد روابط بین المللی بین احزاب انقلابی و کمونیستی و به پیش راندن انترناسیونالیزم پرولتری قدردانی می‌کنیم . رفقا، ما درشرایط چالش برانگیزترین دوران تاریخ جنبش بین‌المللی کمونیستی و مبارزات طبقاتی در هر کشور قرار داریم. وظیفه فوری ما ، دست یابی به وحدت اصولی میان نیروها وسازمان‌های پرولتری در سطح بین المللی می‌باشد. این امر تنها با غلبه بر رویزیونیزم و اپورتونیزم ممکن می‌باشد، که بدون آن، سرانجام، درمبارزه مشترک ما دست یافتن به شکست و تارومار کردن امپریالیزم ناممکن است. جنبش بین‌المللی کمونیستی و پرولتاریای سراسر جهان، برای به انجام رسانیدن چنین وظایفی‌ در کنارخود به رفقائی همچون رفیق ضیاء  نیازدارند. به هر حال ، با وجود از دست دادن غم انگیز وی، ما اطمینادامۀ مطلب

پیام تسلیت حزب کمونیست مائوئیست فرانسه

ترجمه: کمیته روابط بین المللی رفیق ضیاء جاودانه است ! به رفقای ما در افغانستان:با تاسف فراوان، اطلاع  یافتیم که رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از اثر سکته قلبی به سن 68 سالگی، درگذشت.رفیق ضیاء، رهبر دیرینه جنبش کمونیستی در افغانستان بود، او انقلابی‌ای از زمانه‌های سلطنت در افغانستان بود. حزب کمونیست مائوئیست ]فرانسه [ و سازمان‌های ما مراتب عمیق تسلیت خود را به حزب، رفیق ضیاء، رفقایش ، به توده‌های افغانستان و نزدیکان وی ابراز میدارند. ما به خاطر داریم که رفقای ما، وظایفی همچون رفیق پی‌یر، بنیانگذار حزب ما انجام داده اند که درین مسیر درگذشت.ما درینجا نقش رفیق ضیاء را در چندین نکته در ستایش مراسم خاکسپاری وی که توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان منتشر شده است، را برجسته می‌کنیم: نقش وی در اتحاد کمونیست‌های افغانستان، یعنی مارکسیست – لنینیست – مائوئیست‌ها، تحت رهبری یک حزب واحد، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، از زمان تاسیس “هسته کمونیست‌های انقلابی افغانستان” که در سال 1987 تاسیس و رهبری کرده و به کنگره دوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در سال 2014 کماکان بر جایگاه صدر باقی مانده است، می بینیم که زندگی وی به مبارزۀ بی امان برای وحدت کمونیست‌ها اختصاادامۀ مطلب

پیام تسلیت مائویست‌های افغانستان به مناسبت مرگ رفیق ضیا صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائویست) افغانستان

روزیکشنبه یکم سرطان 1399هجری- شمسی مطابق با21 ام ماه جون 2020 میلادی اطلاع یافتیم که رفیق ضیا بنیانگذار و رهبر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان دیگر در میان ما نیست.این خبرجان‌گداز مائویست‌های افغانستان را درغم و اندوه عمیقی فرو برده است.مائویست های افغانستان علیرغم اختلافات ایدئولوژیک- سیاسی با حزب کمونیست (مائویست) افغانستان مرگ رفیق ضیا این کمونیست پرشوروانقلابی رابه کمیته مرکزی وتمام صفوف وهواداران حزب کمونیست(مائویست)افغانستان درداخل وخارج ازکشوروهمه کمونیستهای واقعی دنیاصمیمانه تسلیت میگویند. ما خود را بتمام معنی شریک ماتم و اندوه حزب کمونیست (مائویست) افغانستان وهمچنین تمام اعضای خانواده واقارب دورونزدیک رفیق ضیا میدانیم.مرگ رفیق ضیا یک ضایعه عظیم برای حزب کمونیست (مائویست) افغانستان، جنبش کمونیستی کشور و آرمان خلق آزادیخواه ما بحساب میرود. پرولتاریای جهان و خلق تحت استثمار و ستم افغانستان یکی از بهترین رهبران معاصر خود را از دست داده است.زندگی رفیق ضیا مملو از فراز و فرودهای سیاسی بود. او قبل از آنکه به مارکسیزم- لنینیزم- مائویزم دست یابد و به یک کمونیست انقلابی تبدیل شود ایده‌ها و تئوری‌های را که مدعی‌اند زنجیرهای اسارت خلق را از هم میگسلند، در بوته آزمایش گذاشت. زمانی تصور میکرادامۀ مطلب

پیام تسلیت اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء

امروز تاریخ اول سرطان ۱۳۹۹ مصادف با ۲۱ جون ۲۰۲۰ با تاسف از درگذشت رفیق ضیاء اطلاع یافتیم. ناگفته پیداست که این خبر غم انگیز و اندوه‌ناک بالای نیروهای ملی، آزادیبخش و انقلابی سایه افگنده است.اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش این ضایعۀ بزرگ را به تمام سازمان‌ها، احزاب و تشکیلات انقلابی مارکسیست – لنینیست- مائوئیست سراسر جهان بل‌الخصوص حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تسلیت می‌گوید و همچنان ضمن ابراز غم و اندوه به فامیل محترم شان نیز تسلیت عرض می‌کند. این ضایعه را نه‌تنها برای فامیل‌شان، بلکه یک ضایعۀ جبران ناپذیر برای نیروهای مترقی، مارکسیست – لنینیست – مائوئیست سراسر جهان در عصر کنونی می‌داند.زنده یاد ضیاء مردی متین، با استقامت و ملبس به ایدئولوژی کمونیستی، ایدئولوژی نجاتبخش طبقۀ تحت ستم بود و همیشه حضورش در صفوف توده‌های رنجدیدۀ کشور محسوس و هویدا بود.چند ماه قل یکی از اعضای اتحادیه با زنده یاد ضیاء در داخل کشور ملاقات کرده بود و در گزارش خود در توصیف رفیق ضیاء چنین نوشته است: – ( هنگامی که با زنده یاد رفیق ضیاء رودرو شدم بر خاطرات سال‌های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ مروری کرد و به توصیف از من پرداخت و در مقابل من نیز از پایمردی و رهنمون های همان سال‌ها برایش یاددهانی کردم. ایشان ادامۀ مطلب

پیام تسلیت کمیته منطقوی شماره دوم به مناسبت در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

کمیته منطقوی شماره دوم جلسه رسمی خود را با سکوت ۳ دقیقه‌ای بخاطر گرامی‌داشت یاد و خاطره رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دایر نمود. سپس اطلاعیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان قرائت گردید و تصمیم برین شد تا تمامی اعضا و هواداران حزب با تجلیل محفل، از رفیق ضیاء یاد بود به عمل آورند.بدین وسیله کمیته منطقوی شماره دوم به نیابت از تمامی اعضا، هواداران و روابط توده یی حزب در منطقه، درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را به اعضای کمیته مرکزی، اعضای دفتر سیاسی، تمامی اعضا و هواداران حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان، تمامی مائوئیست‌های افغانستان، احزاب مائوئیست سایر کشورها و انقلابیون جهان، حزن و اندوه فراوان تسلیت عرض می نماید. ما به خصوص مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده رفیق ضیاء تقدیم نموده و غم شریکی عمیق خود را با آن‌ها اعلام می داریم.خبر در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان برای ما و سایر مائوئیست‌های افغانستان و جهان حقیقتا تکان دهنده بود. ما در شرایطی بس دشوار در افغانستان زندگی می‌کنیم. شرایطی که موج تسلیم شدن و تسلیم طلبی بطور عمده سر بلند نموده و طالبان نیز از جنگ مقاومت ارتجاعی علیه اشغال‌گران امریکایی و متحدینش دست کشیادامۀ مطلب

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق ضیاء – از طرف حزب زحمت‌کشان تونس – الکادحین

(نسخۀ زبان عربی)الرفيق ضياء الأمين العام للحزب الشيوعي الماوي في أفغانستان سيظل بيننا شعلة متوهجة تنير طريق الثورةتوفي الرفيق ضياء الأمين العام للحزب الشيوعي الماوي الأفغاني بسكتة قلبية عن سن 68 عاما وقد نعاه الحزب يوم 21 جوان 2020.وهو من القادة المؤسسين للحركة الشيوعية الافغانية منذ العهد الملكي وقد واصل السير على الطريق الذي خطه أكرم ياري القائد الشيوعي الماوي الذي سقط شهيدا سنة 1979.وكان الرفيق ضياء من بناة وحدة الشيوعيين الماويين في بلاده بتوحيد منظمات ثلاث وهى الخلايا الشيوعية الثورية التي كان من مؤسسيها سنة 1987وتحالف العمال الثوري ومنظمة تحرير افغانستان ، مما أدى الى ولادة الحزب الشيوعي الماوي في أفغانستان سنة 1990كما لعب دورا مهما في مقاومة الغزوين الروسي والأمريكي المتلاحقين لبلاده ، فضلا عن مقاومة الرجعية الدينية ، وهو من رفع شعار الحرب الشعبية في مواجهة المحتلين وعملائهم .و على الصعيد الأممي كان له دور بارز ضمن الحركة الأممية الثورية وتطوير العلاقات الرفاقية بين المنظمات والأحزاب الشيوعية الماوية عبر العالم .وبهذه المناسبة الأليمة يشارك حزب الكادحين في تونس الرفاق الأفغان الحزن والأسى لوفاة الرفيق ضياء ويعبر لهم عن مشاعر المواساة ، مؤكدا أن مسيرة حياته الثورية تمثل مدرسة ستتعادامۀ مطلب

پیام تسلیت حزب کمونیست نیپال (مائوئیست‌های انقلابی)

ترجمه: کمیتۀ روابط بین المللیبه: کمیته مرکزی، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستانتاریخ: 23 جون 2020 از شنیدن خبر درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که اخیرا به اثر سکته قلبی بدرود حیات گفت، سخت اندوهگین هستیم. با غم و اندوه فراوان و ادای احترام انقلابی به رفیق ضیاء، مراتب تسلیت عمیق خویش را خدمت کلیه صفوف ومنسوبین حزب شما، تمام وابستگان و اعضای خانواده داغ‌دیدۀ رفیق ضیاء تقدیم می‌نماییم.درگذشت رفیق ضیاء یک حادثه نهایت غم انگیز و ضایعه بزرگ برای جنبش بین المللی کمونیستی می‌باشد. شما به درستی یادآور شده اید که درگذشت رفیق ضیاء نه تنها یک ضایعه برای کل پرولتاریا و مردم ستم‌کش افغانستان، بلکه در کل به تمام مردم جهان و جنبش بین المللی کمونیستی می‌باشد. لیکن، این ضایعه ممکن هر قدر دردناک باشد و هرقدر تاثیر عظیمی برما بگذارد، ما باید برآن غلبه نموده وبا پیگیری خستگی ناپذیر تمام غم واندوه را به نیرو تبدیل نموده و میراث انقلابی بجا مانده وی را به آخر رسانیم.حزب ما مطمئن است که با درک کاملی از مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم ، تعهد و عزم راسخ در رهایی تمام کارگران و مردم ستمکش افغانستان و جهان، حزب شما و مردم انقلابی افغانستان را قادر خواهد ساخت تا برین ضایعۀ غلبه نموده و انقلاب را از هادامۀ مطلب

راه رفیق ضیا‌‌ء ادامه دارد

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان صدر و یکی از بنیان‌گذار خود را از دست داد؛ این ضایعه‌‌‌ای بزرگ برای حزب و قطب انقلاب در کشور ما و جنبش بین‌المللی مائوئيستی ‌است.رفیق ضیا‌ء به ‌عنوان یک کمونیست واقعی انقلابی، زندگی خود را وقف آرمان کمونیزم و انقلاب پرولتری کرد. هدف زندگی وی، دفاع و پیشبرد اصول مارکسیزم-لنینیزم-مائوئیزم بود. رفیق ضیاء خدمات عظیم و مهم تئوریک و عملی برای انقلاب و کمونیزم انجام داد. نام و میراث او در تاریخ مبارزات مائوئیستی افغانستان و جنبش بین‌المللی ماندگار خواهد شد.او نویسنده‌ای متعهد و متفکر بزرگ در تاریخ کمونیستی و روشنفکری کشور ما بود. رفیق ضیاء در سراسر زندگی انقلابی‌اش از خود صدها مقاله‌ و هزاران صفحه‌‌ نوشته‌ در پاسخ به‌ ضرورت‌ جنبش انقلابی و کمونیستی بر جا گذاشته‌ است. با این حال، رفیق ضیاء در نوشته‏هایی که برای نشر عمومی بود، نامش را درج نکرد؛ به‌ عنوان یک انقلابی پرولتریایی، وی علاقه‌ای به‌نام، شهرت و جاه‌طلبی نداشت؛ دغدغه‌ی رفیق ضیاء فقط استحکام و گسترش حزب و ایده‌های انقلابی و مبارزه‌ برای انقلاب پرولتاریایی در افغانستان و جهان بود. برای ارج‌گذاری به‌ زحمات پربهای فکری وی، ما از کمیته‌ی مرکزی حزب می‌خواهیم منتخب‌آثار رفیق ضیاء را به ‌نشر برساادامۀ مطلب

پیام تسلیت «هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، اتریش» در سوگ رفیق “ضیاء”

چراغ خانۀ ما گشت خاموش
ضیاء با خاک شد آخر هم آغوش
رفیق جان برابر، فرد دلسوز
عجل بر جان عاشق شد پیروز
او شمع حزب ما بود، مرد دانا
خردمند و مبارز، پیر برنا
غم و اندوه گرفت روح روانم
بسوزاند تمام استخوانم
رفیقان عزیز و یاورانش
پریشان اند تمام رهروانش
گران است مرگ وی، آوخ دردا !
چو سنگین هندوکش و کوه بابا !
روانش شعله ور بر کاروان بادا !
چراغ راهنمای رهروان باد!
همیشه خاطراتش زنده بادا !
نیکونام و بلند، فرخنده بادا !
گرامی باد یادش ای رفیقان !
تلاش و کار و افکارش درخشان
بیا با هم شویم ما از دل و جان
به دور حزب آن سرو خرامان
قوی و متحد باشیم خروشان
به مانند ضیاء دائم فروزان
برای تک تک اعضای فامیل
غمتان کم و دردها باد زایل !
همه با هم شریک درد و رنجیم
سوار کشتی بر امواج سردیم
همین است راه و رسم و آب و دانه
ضیاء شد در دل خاک جاویدانه
ره سرخش خروشان باد دائم !
روانش شاد و حزبش باد قائم ! خبر درگذشت رفیق ضیاء، صدر و بنیان‌گذار حزب، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از طریق سایت شعلۀ جاوید، ارگان نشراتی حزب، همچون زمین لرزه بر جان و روان ما شوکه وارد کرده است و از شنیدن آن عمیقا در غم و غصه فرو رفته ایم. نمی دانیم که درد خود را با چه کلمات و جملاتی بیان کنیم. با کمال تاثر و تاسف باید گفت که درگذشت وی در حقیقت ضایعۀ بزرگادامۀ مطلب

رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، هم‌چنان در بین ما، همانند شعله‌ای روشن که راه انقلاب را روشن می سازد خواهد بود.

ترجمه: کمیته روابط بین المللیبه تاسی از اطلاعیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، رفیق ضیاء، صدر حزب در ۲۱ جون سال ۲۰۲۰ به سن ۶۸ سالگی درگذشت.او یکی از رهبران بنیان‌گذار جنبش کمونیستی افغانستان و ادامه دهندۀ مسیری که در سال ۱۹۷۹ توسط زنده یاد رفیق اکرم یاری رهبر کمونیست مائوئیست، ترسیم شده بود، می باشد.رفیق ضیاء، پس از تاسیس “هسته کمونیست‌های انقلابی افغانستان” درسال ۱۹۸۷ به طرف طرح وحدت مائوئیست‌ها حرکت کرد و موفق گردید تا سه سازمان ” اتحاد انقلابی کارگران افغانستان” ، “سازمان پیکار برای نجات افغانستان” و “حزب کمونیست افغانستان(۱۹۹۰) را به سمت اتحاد سوق دهد و منجر به تاسیس حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان گردد.وی همچنان در مقاومت علیه متجاوزین روسی و امریکائی و همچنان مقاومت در برابر مرتجعین مذهبی در کشورش شعار جنگ خلق را علیه اشغالگران و مزدوران دست نشانده‌شان بلند نمود و نقش مهمی را درین زمینه ایفاء کرد.در سطح بین‌المللی، وی نقش برجسته‌ای در جنبش انقلابی بین‌المللی داشت و روابط دوستانه میان سازمان‌ها و احزاب کمونیست مائوئیست سراسر جهان ایجاد نمود.بمناسبت درگذشت غمگینانۀ وی، حزب زحمت‌کشان تونس، خود را در غم واندوه رفقای افغانستانی شریک می‌داند و احساسات هم‌دردی خویش را ابراز می‌ادامۀ مطلب

رفیق ضیاء به عنوان یک رهبر آگاه طبقه کارگر، نامش در دفتر پیشگامان این طبقه ثبت خواهد شد

با ابراز تأسف، از درگذشت صدر و بنیان‏گذار حزب‏مان رفیق ضیا مطلع شدیم. درگذشت رفیق ضیا، نه‎فقط برای اعضاء و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، بلکه برای کلیه کمونیست‏ها و توده‏های زحمتکش ضربه‏ای سنگین و ضایعه بزرگ است. کمیته محلی شماره 04 حزب، درگذشت صدر حزب‏مان را برای اعضای کمیته مرکزی، اعضاء و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و جنبش مائوئیستی کشور، اعضاء خانواده‏ی رفیق و همه آزادی‏خواهان، کارگران و کلیه زحمتکشان کشور و جهان تسلیت می‏گوید.هرچند درد از دست دادن صدر حزب ما، درد سنگین است؛ ولی سنگینی این غم و اندوه بزرگ را همان‏طوری‏که در اطلاعیه “کمیته مرکزی حزب” گفته شده است، باید به “نیروی مبارزاتی” تبدیل کنیم و قاطعانه “وحدت و همبستگی حزب” را حفظ نماییم.در عرصه پیکار و مبارزه کمونیستی و پرولتری در افغانستان رفیق ضیا، بیش از هر کمونیست دیگر در این راه تلاش نمود. او زندگی پربارش را وقف مبارزه و انقلاب نمود و بخش مهم از نیرو و توان ‎اش را صرف ایجاد و پرورش مهم‏ترین ابزار انقلاب یعنی حزب کمونیست کرد. رفیق ضیا و همرزمانش برای ایجاد حزب کمونیست افغانستان و بعدا حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سازمان ‎های پیشا حزبی، سرسختی، پشتکار و تعهد بی‏مانند از خود نشان داد. بسیاریادامۀ مطلب

میراث رفیق ضیاء را تجلیل نماییم!

ترجمه : کمیته روابط بین المللیحزب کمونیست انقلابی کانادا، مراتب عمیق تسلیت خویش را به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء، یکی از بنیان‌گذاران جنبش مائوئیستی در افغانستان و تصویب کنندۀ سند زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم در سطح بین المللی تقدیم می‌دارد.درگذشت وی به دلیل روابط دو جانبه ما با حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و مسیری که رفقای افغانستان بخاطر شمولیت ما در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم) قدیمی و سپس در بازسازی آن ، تلاش ورزیدند، برای ما قابل توجه است.هنگامی‌که ما در اوایل دهه 2000 خودمان را به عنوان یک حزب مطرح نمودیم، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ناظران بین المللی را به آن کنگره فرستادند و از آن زمان، ما همچنان به یک رابطه ثمربخش خویش ادامه داده ایم.درگذشت رفیق ضیاء، به دلیل روابط طولانی که داشتیم به مثابه از دست دادن یک عضو حزب مان تلقی می‌گردد.یکی از مشکلات درک جنبش انقلابی در افغانستان، چگونگی امر ترکیب اشغالگران امپریالیستی و نبود نمایندگی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در کشورها ی انگلیسی زبان جهان، منتج به پوشاندن حقایق جنگ علیه ترور توسط انگلیسی زبانان شده است. با این حال کسانی که به افغانستان سفر کرده اند، و با رفقای آنجا ملاقادامۀ مطلب

پیام ذیل را یکی از هواداران ما از استرالیا به ایمل ارتباطی مان فرستاده است که ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، در وب سایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان کنون به نشر می‌رسانیم.

پیام تسلیت از طرف ” ا. ر .” از استرالیابا دریافت خبر فوت ناگهانی و نابهنگام رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست “مائوئیست” افغانستان ! شدیدا متاثر و غمگین شدم .از این بابت مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده، همسرش، دخترش، برادران و سایر همکاران و رفقای حزبی “هم‌رزمش” در تمامی سطوح حزبی می‌رسانم.من به ویژه از این بابت شدیدا غمگین هستم که چنانچه رفیق ضیاء را از ما نمی گرفت، در آینده میتوانست طی سالها به صورت روز افزون به طبقه انقلابی و کمونیزم همچنان بیشتر از پیش خدمت کند.با وجود این، شخصیت و صلابت مبارزاتی او یک منبع الهام انقلابی برای همه ما ، نسل ما، زمین ما و زمان باقی خواهد ماند .بیاییم غم و اندوه بزرگ ناشی از در گذشت این رفیق را به انرژی مبارزاتی فعال بدل کنیم و به این طریق یاد و خاطره اش را همچنان زنده نگه داریم .یادش گرامی و پر رهرو باد . یکی از هواداراناسترالیاا. ر.29 جون 2020*
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت “کمونیست‌های مائوئیست – تونس”

ترجمه : کمیته روابط بین المللیبه رفقای ما در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستانبا درودهای انقلابی !با ابراز تأسف (عمیق) از خبر درگذشت رفیق، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، ما برای شما و همه فعالین حزب و جنبش بین المللی کمونیستی (مائوئیستی)، بخاطر از دست دادن رفیق مبارز، رفیق برجستۀ ما ضیاء که رهبری مسیر وحدت مائوئیست‌ها در افغانستان [را برعهده داشت] و مبارز ملی، علیه اشغالگران “شوروی” و امریکا بود، تسلیت می‌فرستیم. افتخار به رفیق ضیاءافتخار به کمونیزمکمونیست‌های مائوئیست تونس۲۹ جون ۲۰۲۰
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت ” مجمع کمونیست ‌ناروی- خدمت به خلق”

صدر موسس و رهبر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در سن 68 سالگی، پس از سکتۀ قلبی درگذشت. در اطلاعیه 21 جون حزب اعلام می کند که : ” زندگی رفیق ضیاء به راستی در خدمت به انقلاب پرولتاریای جهانی بود ” و ” رفیق ضیاء، در مبارزات پرولتاریای بین المللی جاودانه خواهد بود! “” مجمع کمونیست ناروی – خدمت به خلق ” در بیانیه‌ای به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، مورخ 30 جون، غم و اندوه خود را اعلام نمود.ترجمه: کمیته روابط بین المللیپرولتاریای تمام کشورها ،متحد شوید!به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان :رفقای عزیز !به یاد و اندوه درگذشت رفیق ضیاء، ” مجمع کمونیست ناروی- خدمت به خلق” به رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، به رهبران، رزمندگان، پرولتاریا و توده‌های که تحت رهبری شما می رزمند، درود می فرستد.صدر موسس حزب شما، طلایه دار پرولتاریای افغانستان و توده‌های محبوب قهرمان آن کشور، از اثر سکتۀ قلبی به سن 68 سالگی درگذشت، ما میدانیم که قلب او همیش برای انقلاب و برای پرولتاریا می‌تپید. ضربان قلب همواره در مبارزات حزب و در مبارزات انقلاب پرولتاریای جهانی خواهد تپید.او زندگی خود را وقف انقلاب، حزب، پرولتاریا ومبارزات توده‌ای، دموکراسی نوین، سوسیالیزم ، و کمونیزم درخشان نمود. زندگی و کار ویادامۀ مطلب

رفیق ضیاء مردی از تبار زحمت‌کشان!

شخصیتی که توانست علیه سنتزنوین آواکیان موضع بگیرد!به رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان!خبر درگذشت رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، برایمان بسیار سنگین تمام شد. گران بودن این بار سنگین را با از دست دادن صدر کمیته مرکزی حزب، احساس می‌کنیم.بدینوسیله به نیابت از هواداران حزب و تمامی روابط توده‌ائی ، مراتب عمیق تسلیت خویش را به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر کمیته مرکزی حزب، به رفقای کمیته منطقوی شماره اول حزب، رفقای کمیته مرکزی حزب و خانواده زنده یاد رفیق ضیاء تقدیم نموده و خود را در غم و اندوه رفقا شریک می دانیم.ما در شرایط ناگواری به سر می بریم که جنگ‌های امپریالیستی هنوز در کشور ما ادامه دارد و کشور ما مستعمره تمام عیار یانکی هاست. جنگ تجاوزکارانه و اشغالگرانۀ امپریالیستی در کشور باعث کشته شدن جوانان ما گردیده و صرفا از جوانان به عنوان چوب سوخت این جنگ استفاده می‌شود.ما در شرایطی رفیق گرامی خود زنده یاد رفیق ضیاء را از دست داده ایم که قلم از بیان توصیف رفیق ضیاء، عاجز است !ما در شرایطی خبر وفات رفیق ضیاء که به عمر ۶۸ سالگی و به اثر سکته قلبی بدرود حیات گفت ، را می شنویم که به رهبری ایشان برای پیشروی در مسیر تدارک جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی نیاز مبرم داشتیم.ضایادامۀ مطلب

پیام تسلیتی کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

رفیق ضــیاء !نام جـاودان ، اندیشۀ مـاندگار در خـاطـره‌ها شمعی پر از صفا و پر از سادگی ضیاءآن بهترین نمونه‌ی ایستادگی ضیاءتنها مرام و مقصد او انقلاب بودبردوش داشت بیرق آزادگی ضیاء(شعر از رفیق صمصام) کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ، مراتب عمیق تسلیت و هم‌دردی خویش را به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، به رفقای کمیته مرکزی، اعضاء ، داوطلبان عضویت و هوادارن حزب و به سازمان‌های مائوئیستی در داخل و خارج از کشور، به احزاب و سازمان‌های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست سایر کشورهای جهان، به دوستان و یاران نزدیک وی، خانواده محترم زنده یاد رفیق ضیاء، تقدیم نموده، درغم و اندوه رفقا خود را شریک می‌داند.مرگ نابه هنگام رفیق ضیاء یک ضایعۀ بزرگ بوده که در شرایط کنونی کشور که امپریالیست‌های غدار به رهبری امپریالیزم لجام گسیختۀ امریکا دمار از روزگار مردم در آورده و کشور مستعمره – نیمه فئودال – نیمه مستعمره – نیمه فئودال افغانستان را به گرداب تلاطم جنگ‌های تجاوزکارانه، غارت‌گرانه و خانمانسوز مبدل ساخته‌اند، درگذشت رفیق ضیاء غیر قابل سنجش است. کمبودی و ضرورت زنده یاد رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را با گوشت و پوست خود احساس می‌کادامۀ مطلب

راه رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان پرتداوم باد

با تاثر و تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودم اینکه : رفیق ضیا صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اثر ایست قلبی به سن ۶۸ ساله‌گی بدرود حیات گفته است.مرگ رفیق ضیا، ضایعه بس بزرگ و جبران ناپذیریست برای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، اعضأ و هواداران حزب، پرولتاریا و زحمکشان افغانستان و جهان، سازمان‌ها و احزاب کمونیستی مائوئیستی جهان و مشمولین جنبش بین المللی کمونیستی.رفیق ضیا از ایام جوانی با تعهد و صداقت، مبارزات انقلابی‌اش را در سیاه‌ترین و غم‌انگیز ترین عصر(تجاوز سوسیال امپریالیستی روسیه، ارتجاع و تجاوز امپریالیزم لجام گسیخته جهانی به رهبری آمریکا) آغاز نمود و ندای آزادی ، برابری و مقاومت ملی مردمی را بلند نمود و در خوفناک‌ترین شرایط ، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که یک ضرورت تاریخی و مبارزاتی بود تاسیس نمود.هرچند نبود رفیق ضیا سخت مایه اندوه ماست. اما میراث ارزشمند ایشان ( آثار، نوشته‌ها، تجارب و اندوخته‌های ایشان و نیز صداقت، تلاش و تعهد ایشان به خط رفیق اکرم یاری) همیشه راهنمای راه ما خواهد بود.من به نوبه خودم، به خدمات ارزشمند رفیق ضیا صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ارج گذاشته و تسلیت عمیق‌ام را به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، اعضأ و هواداراادامۀ مطلب

رفیق ضیاء فرمانده‌ای شجاع، رهبرِ ماندگار !

تشکیل کمیته های … مناطق، اولین گام مشخص برای آماده سازی تیوریک و عملی بخشی از روابط حزب برای آغاز جنگ است. (از سخنان رفیق ضیاء در … … حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – ۳ عقرب ۱۳۹۰)با تاسف عمیق اطلاع حاصل نمودیم که رفیق ضیاء دیگر در میان ما نیست !عرض تسلیت خود را خدمت تمامی رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، رفقای کمیته های مناطق حزبی، اعضاء ، داوطلبان عضویت به حزب، هواداران حزبی ، جنبش مائوئیستی در افغانستان، سازمان های مائوئیستی، جنبش بین المللی کمونیستی، رفقا، دوستان، یاران نزدیک به رفیق ضیاء و اعضای خانواده محترم شان با دل اندوهگین و چشمی اشکبار تقدیم می‌داریم و خود را در غم از دست دادن رفیق ضیاء شریک می‌دانیم.رفقا و یاران هم ســنگر !رفیق ضیاء در حقیقت یک فرماندۀ شجاع، رهبری خردمند و انسان معتقد به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم بود.رفیق ضیاء پس از تشکیل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در سال ۱۳۸۳ به صفت صدر کمیته مرکزی حزب انتخاب گردید و شعار جنگ مقاومت ملی مردمی وانقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده را با حزب تحت امر خود سر داد.رفیق ضیاء در سخنرانی آتشین خود در … حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان رو ی دو نکته تامل نمود: حیثیت مستقلانه خود را قاطعادامۀ مطلب

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت غم‌انگیز رفیق ضیاء

ترجمه: کمیته روابط بین المللیبه کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستاندرود بر همبستگی انترناسیونالیستی از نوادا !به عنوان یک رفیق مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ، با وجودی که من در آن‌طرف کره زمین از شما قرار دارم، من باید مراتب عمیق تسلیت خویش را بمناسبت درگذشت رفیق ضیاء تقدیم تان نمایم.برای جنبش کمونیستی، از دست دادن هر رفیقی یک فاجعه بزرگ است. این فاجعه هنگامی بطورمضاعف، مهیب میگردد که شخصی مانند رفیق ضیاء را از دست داده باشید. کسی که برای مبارزات انقلابی در کشور خود، و گسترش مبارزات پرولتری در سراسر جهان تلاش زیاد نموده است.رفیق ضیاء را از دست داده ایم، اما میراث او باید بر شانۀ توده‌ها به سمت پیروزی نهائی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم به پیش برده شود.برای شما بیشترین موفقیت را برای ادامه مبارزه در کشورتان خواهانم. سی. ج. هانتایالت نواداامریکا2 جولای 2020
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

با تاثر و تاسف عمیق اطلاع یافتم که رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در اثر سکته قلبی به عمر۶۸سالگی درگذشت. این ضایعه بزرگ را به مرکزیت ، اعضای حزب ، سازمان‌های م ل م در داخل و خارج از کشور، طبقات زحمتکش به خصوص کارگران و خانواده اش تسلیت عرض می‌نمایم.رفقا!نقش و شخصیت رفیق ضیاء، طی جریان مبارزاتی‌اش که از دوران استبداد سلطنتی آغاز می‌شود دارای برجستگی‌های فراموش ناشدنی می‌باشد. وی در تشکیل ساما (سازمان آزادی بخش مردم افغانستان) سهیم بوده، طی مبارزات اصولی ساما نقش وی برازنده بوده، بعد از اینکه ساما از مسیر اصولی (توام با اشتباهات) عدول نمود و ساما منحیث یک سازمان تسلیم طلب ملی – طبقاتی عرض اندام کرد، رفیق ضیاء مبارزات خود را علیه خط و مشی تسلیم‌طلبانه ملی – طبقاتی آغاز نمود و نتیجۀ این مبارزه حصول و بنیان‌گذاری نهادی به نام “هسته کمونیست‌های انقلابی افغانستان” در سال۱۳۶۶ گردید، طی دو سال تلاش و مبارزه هسته کمونیست‌های انقلابی به سازمان کمونیست‌های انقلابی افغانستان ارتقاء نمود و کمیته مرکزی، وی را منحیث صدر سازمان انتخاب نمود، رفیق ضیاء و سایر رفقای هم‌رزمش در مسیر تاسیس حزب کمونیست، سعی و تلاش نمودند و نتیجه سعی و تلاش مبارزاتی‌شان ایجاد “حزب کمونیست افغانستان” بود کهادامۀ مطلب

پیام تسلیت از طرف : ج. سلطانی – 7 جولای 2020

مراتب تسلیت خود را به حزب کمونیست (مائویست) افغانستان و رفقای هم‌سنگر و فامیل گرامی ضیا ابراز می‌دارم.و به يادبود فرزند صدیق وطن که عمرش را در راه مبارزه برای دست‌یابی به یک جامعه عاری از طبقات وقف نمود و تا آخرین رمق به راه و آرمانش وفادار ماند نکاتی ذیل را می‌نگارم : دیر گاهیست که در صفحات اجتماعی در کنار پیام‌های تسلیت متن ها و پیام های تحقیر آمیز و زننده و آنهم از آدرس کسانی که سنگ مبارزه انقلابی به سینه میکوبند، می بینیم که بسا مایه ی یأس و‌ نگرانی است. آنانی که همواره از شکنجه گاه ها و زندان ها داستان ها مینویسند و از لابلای کاپیتال و مانیفست … وجیزه نگاری میکنند، در تقلای ربط دادن شان به فلان شخصیت و فلان رهبر تا مرز جنون سیاسی پیش میروند، خود را مترقی را میخواهند .و.و… شور بختانه همین اشخاص که هر از گاهی کلمات انقلابی را جهت فریب مردم بزبان می آورند تا شعور و فهم سیاسی شانرا به رُخ عوام بكشند و اما از تئوزى تا عمل قدم گذاشتن را كه مهم ترين شاخصه يك انقلابى وطن پرست است به باد فراموشى سپرده اند و از دريچه ى فيسبوك و ديگر صفحات به تخريب، تحقير و اهانت به ديگران مى پردازند، فرزندان راستين وطن را كه در مبارزه با بى عدالتى، ستم ملى تمام عمر شان را مايه گذاشته اند بباد انتقاد قرار داده و تا سرحدادامۀ مطلب

رفیق ضیاء درفش‌دار م ل م در سطح ملی و بین المللی

درگذشت المناک رفیق ضیاء تئوریسین آگاه و متعهد م ل م و رهبر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان برای ما نهایت سنگین و طاقت فرسا بود، این سنگینی تا کنون اثرات عمیق خود را بر ما مستولی ساخته است.بدین‌وسیله به کمیته مرکزی ، اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و خانواده ی داغدار رفیق ضیاء و رفقای جنبش چپ افغانستان، و جنبش بین المللی کمونیستی م ل م ، مراتب همدردی، غم شریکی و تسلیت خود را ابراز داشته و خود را در غم و اندوه رفقا، شریک می‌دانیم.رفیق ضیاء رزمنده ی شجاع، تیوریسن اگاه و متعهد به علم انقلاب پرولتاریا ( م ل م) ، در رفاقت، صمیمی و در درون تشکیلات، منضبط و با دیسیپلین و در تیوری م ل م ژرفبین و خلاق، و در برابر امپریالیسم و ارتجاع، تسلیم ناپذیر و با اراده ی پولادین بود. !او در طی بیش از سی سال و اندی تحت بدترین شرایط، تجربه ی فروپاشی تقریبا کامل بقایای جنبش چپ، بکام اهریمن (باندهای خون‌خوار خلق وپ رچم وابسته به سوسیال امپریالیسم شوروی سابق ) امپریالیسم امریکا، بی وقفه تلاش نمود تا درفش خون‌چکان جنبش دموکراتیک نوین را که با کشتار رهبر و کدرهای آن جنبش توسط گروهک‌های آدم‌خوار خلق و پرچم وابسته به سوسیال امپریالیسم شوروی سابق، بخاک و خون افتاده بود، دوباره باهتزاز درآورد. او این کار را ادامۀ مطلب

پیام ذیل را یکی از هواداران حزب به ایمل آدرس شعله جاوید فرستاده است که ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، در سایت شعله جاوید به نشر میرسانیم.

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب! درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را به کمیته مرکزی و تمامی اعضا و هوادارن حزب تسلیت می‌گویم. اگرچه در گذشت رفیق ضیاء بسی اندوه‌ناک است و در دل‌های ما غبار غم می‌نشاند، با کمیته مرکزی حزب هم‌صدا می‌شوم و می‌گویم، غم و اندوه خود را به نیروی مبارزاتی تبدیل کرده و قاطعانه در وحدت و همبستگی حزب تلاش خواهم کرد و در دور کمیته مرکزی متحد خواهم ماند . میراث رفیق ضیاء را توشه‌ی راه مبارزه خواهم کرد .زنده باد مارکسیسم- لنینیسم- مائوئیسم !زنده باد حزب پر افتخار کمونیست(مائوئیست) افغانستان !راه رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان پر تداوم باد !★۱۳۹۹/۴/۱طغیان
ادامۀ مطلب

پیام همدردی به مناسبت درگذشت “استاد عزیز”

با کدام واژه بسرائیم نغمه درگذشت غم انگیز “ استاد عزیز” را که تا ابد چشم های مان بگرید و قلب های مان بشکافد. هستۀ کارگری مبارز افغانستان از جایگاه جنبش مبارزاتی کارگران و زحمتکشان افغانستان، از فقدان این کارگر آگاه انقلابی عمیقاً اندوهگین و غم زده شده است.استاد عزیز کسی بود که رنج و اندوه دیگران را به دوش می کشید و در راه آرمان های برحق کارگران تا سرحد رهائی پایدارانه و استوارانه مبارزه می نمود. او انسانی بود که در مکتب رنج و فقر و بدبختی تحصیل کرده بود، برای رهائی کارگران و زحمتکشان مبارزه میکرد و سطح اتکائی بود برای ما و کارگران افغانستان.با رفتن استاد عزیز از میان ما به یقین این سطح اتکاء ضربت خورده و ضایعۀ بزرگی بر جنبش انقلابی کشور وارد شده است. پرکردن جای این عزیز اگر ناممکن نباشد کاری است بسیار مشکل. زندگی کارگری او برای کارگران و زحمتکش افغانستان، در راه مبارزۀ انقلابی برای کشور و مردمان کشور، سرمشق خوبی به شمار میرود.استقامت و پایداری را باید ازین مرد آزادیخواه آموخت که با تن مریضش در هر جائی که درد و رنج بود، حضور داشت.ما وعده می دهیم تا تحقق آرمان های بر حق او و سایر زحمتکشان افغانستان یک ثانیه و یک دقیقه و تا نابودی کامل متجاوزین و ستمگران در کشور که مسبب تمامی بدبختی ها و درد و رنج وادامۀ مطلب

پیام اتحاد انقلابی مائوئیستی سریلانکا به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق عزیز

رفقای عزیز! ما، اتحاد انقلابی مائوئیستی، یکی از گروه های مائوئیست سریلانکا، خود را در غم عمیق درگذشت رفیق عزیز با شما غم شریک می دانیم. کمونیست های انقلابی در سراسر جهان برای رهایی بلادرنگ تمام جهان متعهد هستند. رفیق عزیز رزمنده ای در این مبارزۀ عظیم بود. او رفیقی بود که شعار “خدمت به خلق” را در زندگی انقلابی اش انجام داد. او از طریق نبرد علیه گرایشات راست و ضد انقلابیون و همچنان تلاش عظیم برای ساختمان جنبش انقلابی در افغانستان، به جنبش کمونیستی در افغانستان و جهان خدمت نمود. همدردی و غم شریکی خود را به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و همۀ کادرها و هواداران آن و همچنان به اعضای خانوادۀ رفیق عزیز تقدیم می نماییم.انقلابیون پرولتری بین المللی از طریق پیشبرد مسئولیت های مبارزۀ انقلابی در سراسر جهان از رفیق عزیز تجلیل می نمایند و زود یا دیر به رویای رفیق عزیز یعنی انقلاب سوسیالیستی جهانی دست خواهند یافت. درودهای آتشین به رفیق عزیز!زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری!زنده باد مارکسیزم- لنینیزم- مائوئیزم!رفیق پاراکراما ویراسوریاسریلانکا9/9/2014
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت به مناسبت در گذشت رفیق گرانقدر “عزیز”

با اندوه فراوان در گذشت رفیق عزیز را از طریق اطلاعیه کمیته مرکزی حزب در یافت نمودیم. درگذشت این رفیق برای همۀ رفقا، بخصوص رفقایی که از دیر زمانی با رفیق “عزیز” آشنایی داشتند، خیلی حزن انگیز و قابل اندوه اندوه بود.خبر در گذشت رفیق “عزیز” طی یک جلسۀ رسمی به اطلاع رفقای کمیتۀ منطقه یی حزبی شماره 3 رسانده شد. همۀ رفقای حاضر در جلسه به مناسبت در گذشت این رفیق به پا خواستند و برای سه دقیقه سکونت اختیار کردند. رفقا وقتی اطلاعیه را می خواندند همگی اشک می ریختند. بعضی رفقا از وی خاطره های فراوان دارند و او را مرد پایداری و استقامت می شناختند. او در دوران مریضی اش هرگز شکایت نمی کرد و همیشه می گفت که مریضی نمی تواند برایش مانعی در پیشبرد مبارزه باشد. او با روحیۀ سر شار انقلابی و با دست زدن به مسافرت های طولانی مسئولیت های حزبی را اجرا می کرد. در گذشت وی را برای رهبری حزب، اعضای کمیته مرکزی، اعضا و هواداران حزب و اعضای فامیلش تسلیت می گوییم.در گذشت رفیق عزیز که الگوی پایداری و استقامت در خط اصولی م. ل. م. بود، یک ضایعۀ بزرگ برای تمامی جنبش انقلابی کشور است. روحیه و انرژی مبارزاتی وی برای تمامی رفقا که با وی آشنایی داشتند، انرژی و روحیۀ مبارزاتی می داد. در گذشت او واقعاً یک ضایعه بزرگ نه تنها برای حزب ما بلکه برای جنبشادامۀ مطلب

پـیـام تـسـلـیـت بـه مـنـاسـبـت در گـذشـت رفـیـق عـزیـز

با کمال تأسف خبر درگذشت رفیق مبارز و انقلابی (رفیق عزیز)که توسط اطلاعیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به تاریخ 2014/7/25 در سایت شعلۀ جاوید به نشر رسیده است برای اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان های مقیم اتریش (حریت) تکان دهنده است. گرچه از فعالیت های گذشته این رفیق فعال و مبارز، معلومات وسیع در دست نداریم، ولی آنچه که برای ما ارزشمند و قابل پذیرش است همانا وصف بی شائبه و صادقانه کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست ( افغانستان از فعالیت های مبازراتی ایشان است . گرچه درگذشت همچو رفقاء برای ما و حزب کمونیست (مائوئیست) واقعا دردناک است، ولی یقینا باعث سکتگی در فعالیت انقلابی ما نمی شود و می توان با وحدت مجدد نیروهای ملی انقلابی این کمبود را تا حدی جبران کرد . رفیق عزیز عمری را در راه گسترش مارکسیسم لنینیسم مائوئیسم سپری کرد و از جمله رهگشایان – تحرک بخش جنبش انقلابی مائوئیستی کشور بود؛ وی با وجود دام های گسترده ارتجاع و امپریالیسم هرگز از فعالیت انقلابی باز نماند. این رفیق، متعهد به ایدئولوژی نجاتبخش طبقه تحت ستم بیش از چهل سال عمرش را در راه رسیدن به آرمان های والای خلق و جامعه فارغ از استثمار و ستم طبقاتی سپری کرد و پیگیرانه علیه مرتجعین، استثمارگران و امپریالیسم رزمید، ولی متأسفانه حیات اجاادامۀ مطلب

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق گرامی مان “استاد عزیز”

چندی قبل وقتی رفیق “کارگر” به منطقۀ مورد سکونت رفیق “استاد عزیز” مسافرت کرد، با آن رفیق محترم افتخار آشنایی حاصل نمود. رفیق “کارگر”برای آشنایی و هم نشینی با رفیق “استاد عزیز” فقط یک ساعت وقت داشت و آن هم در محفل عروسی پسرش. رفیق “استاد عزیز” با وجودی که سخت مریض بود و از مریضی اش سخت در رنج، دریغ نکرد که ساعتی با رفیق “کارگر” بنشیند و صحبت کند. این آمادگی رفیق “استاد عزیز” عشق و علاقۀ سوزانش را به امر انقلاب به نمایش میگذاشت. رفیق “کارگر” میگوید که « در همین یک ساعت گفتگو و صحبت با رفیق “استاد عزیز” دریافتم که او مردی هست با متانت و بزرگی فوق العاده و کارکشته و سخت انقلابی و از دیدنش سخت روحیه گرفتم.»وقتی گزارش رفیق “کارگر” به ما رسید، از بابت مریضی استاد به سختی متاثر شدیم ولی امیدوار بودیم که روزی سلامتی خویش را باز یابد تا در پیکار و نبرد انقلابی مشترک شانه به شانۀ هم بایستیم و از تجربیات هنگفتش در راه انقلاب و نبرد انقلابی سود ببریم، تا باشد راهی را که توسط رفقای پیشگام ما و در پیشاپیش آنها رفیق جانباخته اکرم یاری پایه گذاری شده و توسط رفقای پایدار و وفاداری چون رفیق “استاد عزیز” تا این دم طی شده است، با هم مشترکاً ادامه دهیم، در سنگرهای مشترک دوش به دوش هم برای پیروزی انقلاب نبرد کنیم، پیروزی های مان را مشادامۀ مطلب

پیام تسلیت رفقای سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینست-مائوئیست-عمدتا مائوئیست)

گرانی اندوه درگذشت رفیق عزیز عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را با برگیری، دفاع و به کار بستن حقیقت عام مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم در واقعیت مشخص کشور خویش، با ارجگذاری و بکاربست اندیشه راهنمای صدر اکرم یاری، به نیروی مبارزاتی مبدل کنید!خبر روانکاه درگذشت رفیق عزیز عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان،‌ما را در حزن و اندوهی به سنگینی کوه هیمالیا فرو برده است. با اینهمه، بررسی و مطالعه کارنامه ء مبارزاتی آن رفیق، و یادکرد آموزنده از خاطرات مبارزاتی وی، مددگار ما است تا آنهمه اندوه را بر تافته، در راه خارائین انقلاب، بیش از پیش مصمم تر و سرزنده تر، روانه شویم.در گذشت این رفیق گرامی را به رفقای حزب کمونیست( مائوئیست )افغانستان، سایر مائوئیست های کشور و همه نیرو های کمونیست و مترقی گیتی تسلیت گفته، و در عزای خانواده و دوستان آن فقید شریک ایم.بیایید با بررسی فراز ها و فرود های کارنامه ء مبارزاتی آن رفیق، با تمسک به اصول، به دفاع از خط سرخ رفیق شهید صدر اکرم یاری برخاسته،‌در برابر امپریالیسم، بورژوازی بروکرات کمپرادور و بقایای فئودالیسم ایستاده، پوزه ء کثیف اپورتونیسم، عمدتا بقایای رویزیونیسم “سه جهانی” را به خاک مالیده، از شرافت انقلاب قاطعانه دفاع کنیم. ادامۀ مطلب

پیام کمیتۀ پشتیبانی از جنگ خلق در هند (افغانستان- پاکستان) به جلسۀ بین المللی فراخوانده شده توسط کمیتۀ بین المللی پشتیبانی از جنگ خلق در هند

متاسفانه با وجودی که “جلسه” در یک زمان بسیار مهم دایر می گردد، اما ما نظر به اوضاع غیر قابل کنترل قادر نیستیم مستقیماً در آن شرکت نماییم. دولت ارتجاعی هند که تحت رهبری فاشیست های هندو قرار دارد سرکوبش علیه توده های مردم و جنگ انقلابی خلق در هند را تشدید کرده است. یک مرحلۀ جدید و ددمنشانه تر عملیات شکار سبز، که بنا به گفته های “آرونداتی روی” یک جنگ “زمین سوخته” شامل آتش زدن کل دهات، قتل عام، تجاوزات جنسی و سایر جنایات نفرت انگیز ضد بشری است، در حال انجام قرار دارد. علاوه بر این یک کارزار تعقیب افسونگرانه و سرکوب در سراسر هند بخاطر خفه کردن صداهایی که کارزارهای نظامی ددمنشانۀ ضد مردمی و نقض فاحش حقوق بشر توسط حکومت را زیر سوال می برد، مورد حمله قرار می دهد و علیه آن مقاومت می کند، براه افتاده است. دولت ارتجاعی و فاشیست هایی که در حال حاضر آن را تحت تکفل دارند، با بی ملاحظگی و بی شرمانه فعالین سیاسی، روشنفکران و شخصیت های اکادمیک را که جرئت می کنند و سیاست های ضد مردمی آنها را مورد پرسش قرار می دهند، بدون باک از محکوم شدن در دادگاه افکار عامه، مورد هدف قرار می دهد. قدرت های امپریالیستی شریک جرم حامیان جنگ دولت هند علیه توده های مردم و جنگ انقلابی خلق هستند. بدین ترتیب است که سگ های نگهبان نهادهای بین المادامۀ مطلب

به‌مناسبت تجلیل از پنجاهمین سال‌گرد بنیاد‌گذاری جریان دموکراتیک نوین افغانستان

امروز، 13 میزان سال 1394 خورشیدی، مصادف است با پنجاهمین سال‌گرد تأسیس سازمان جوانان مترقی افغانستان. سازمان جوانان مترقی افغانستان در نشست عمومی مؤسس آن سازمان در 13 میزان سال 1344 خورشیدی اعلام موجودیت کرد. خط و مشی مبارزاتی سازمان یک خط و مشی علمی و ضد ارتجاعی، ضد تجدید نظر طلبی و ضد امپریالیستی و ضد سوسیال‌امپریالیستی بود. اتخاد این خط و مشی مبارزاتی به پیش‌گامی رفیق زنده‌یاد اکرم یاری صورت گرفت. با تکیه بر این خط و مشی مبارزاتی اصولی و فعال، سازمان جوانان مترقی به زودی توانست ابتکار راه اندازی جریان دموکراتیک نوین افغانستان را روی‌دست گیرد. از آنجایی‌که انتشار جریدۀ شعلۀ جاوید به عنوان ناشر اندیشه های دموکراتیک نوین نقش موثری در رشد و گسترش جریان دموکراتیک نوین افغانستان بازی نمود، جریان مذکور به نام جریان شعلۀ جاوید معروف گردید، به نحوی که تا امروز تمامی شخصیت‌ها و تشکلاتی که ریشه‌های تاریخی‌شان از لحاظ فکری و سیاسی به جریان دموکراتیک نوین افغانستان در دهۀ چهل خورشیدی می‌رسد بنام شعله‌یی یاد می‌شوند.سازمان جوانان مترقی و جریان دموکراتیک نوین افغانستان در هرسه عرصۀ مبارزاتی ضد ارتجاعی، ضد رویزیونیستی و ضد امپریالیستی و سوسیال امپریالیستی به نحو اصولی و فعالانه مبارزاتش را پیش میادامۀ مطلب

قسمت هفتم، هشتم و نهم -“محفل هرات” چه‌گونه شکل گرفت وچه مسیری را پیموده است؟

قسمت هفتم     “ش. آهن‌گر” قسمت هفتم سندش را این طور شروع می‌کند:      «A  ـ چریك های شهری حق پرست افغانستان:  در مرحلۀ پیشین تذكر رفت كه گام نخست عملی شركت درجنگ آزادیبخش، تشكیل كمیتۀ نظامی درشهرهرات بود كه به خاطر نقش آغازگرانه اش، قدری بیشتر بازش می كنیم. چگونگی شكل گیری اش بدین منوال است كه رفقای ما طبق اصل تحكیم پیوند، به جانب مردان عمل انقلابی، عناصرمطمئن، حتی ازگروپ های دیگر، نیز دست وحدت پیش می كردند وچكیدۀ اندوختۀ تئوریك مبارزاتی مان را از تحلیل گذشته، حال وآینده، به عنوان “برگ سبز تحفۀ درویش”  هدیۀ قدوم شان می ساختند، تا باشد كه صاحب نظران برآن نظر افكنند و دستاورد احیاناً خوب ما را سره كرده و اضافات را قیچی كنند. درهمین روال بود كه با چند دوست منسوب به سازمان “اخگر” و افرادی هم مسما به “ستمی ها”، تشكیل این كمیته به حیث دریچۀ ورود به وحدت سرا پذیرفته شد، و گشودن آن درطرح عملیات چریكی شهری سراغ گردید. اولین جلسۀ آن كه تدارك محل برگزاریش به جناح موسوم به ستمی ها سپرده شده بود، آن را درمنزل یكی از اقوام خویش برگزار می دارند، كه این شخص در زمینۀ كار سیاسی درارتباط با بخش ما است. وقتی درحلقه ای كارش می خواهد گزارش این امر را ارائه كند، قبل از او، مسئولش كه تصوادامۀ مطلب

مذاکرات”صلح بین الافغانی” در قطر و تلاش اشغال‌گران امریکایی برای حل این معضل

شش ماه بعد از امضای “توافق‌نامه صلح” میان اشغال‌گران امریکایی و طالبان یا به عبارت دیگر تسلیم شدن طالبان به اشغال‌گران امریکایی، مذاکرات “صلح بین الافغانی” در روز شنبه 22 سنبله 1399 خورشیدی در قطر شروع گردید. این مذاکرات مدت سه ماه طول کشید، اما بدون هیچ نتیجه‌ای در 24 قوس 1399 خورشیدی پایان یافت، و به مدت بیست و دو روز به تعویق افتاد. محل مذاکرات بعدی مشخص نگردید و قرار بر این شد که در 5 جنوری 2021 یعنی بعد از 22 روز مذاکرات از سر گرفته شود.بعد از ختم مذاکرات دور اول در ظرف سه ماه روی کار شیوه مذاکرات فقط اجندای 28 ماده‌ای از طرف رژیم دست‌نشانده به طالبان پیش‌نهاد گردید و از طرف طالبان به رژیم دست‌نشانده اجندای 22 ماده‌ای پیش‌نهاد شد.بعد از به تعویق افتادن مذاکرات رژیم دست‌نشانده مانند دوران قبل از مذاکرات دور اول اکت‌ و اداهای به اصطلاح آزادی و استقلال طلبی نمود و ادعا کرد که “مذاکرات بین الافغانی” باید در دور دوم مذاکرات در افغانستان شروع شود. ازآن‌جایی که تصمیم گیرنده اصلی در مذاکرات “صلح بین الافغانی” اشغال‌گران امریکایی است، نه رژیم دست‌نشانده. لذا طبق خواست اشغال‌گران امریکایی دور دوم مذاکرات نه در افغانستان، بل‌که در قطر شروع گردید.قبل از شروع دور اول مذاکرات “صلح بین الافغانی” رژیم پوشالی ادامۀ مطلب

انتقال قدرت از ترامپ به بایدن

انتخابات سال 2020 میلادی در امریکا یکی از پر چالش‌ترین و مضحک‌ترین دور انتخابات در تاریخ امریکاست. گر چه در سال 2004 میلادی انتخابات امریکا تا حدودی به چالش مواجه گشت، اما به این شکل مفتضحانه سال 2020 میلادی پیش نرفت.در سال 2004 میلادی بوش و دار ودسته اش با تهدید و ارعاب توانستند که جان‌کری کاندید حزب جمهوری خواه را وادار به عقب نشینی نمایند.قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا، حزب جمهوري‌خواه امريكا کنگره‌اش را در پناه برچه ها و زره پوش هاي قوت هاي مسلح بر گزار نمود، این حرکت حزب جمهوری‌خواه در آن‌زمان از یک‌طرف نشاندهنده ترس و بيم اين شان از مخالفين داخلي و خارجي شان بود، اما از طرف ديگر نشاندهنده روحيه دهشت افگنانه اين باند در قبال مخاليفين شان نيز بوده است. جمهوری‌خواهان در همين كنگره شان اعلام كردند كه هرگونه كوششي براي پائين كشيدن بوش از رياست جمهوري امريكا ” كمك به دشمنان امريكا و خيانت ” تلقي خواهند كرد. در همان زمان در محافل مطبوعاتي امريكا بحثي وجود داشت که جان كيري ( كانديداي حزب دموكرات ) از ترس اين‌كه مبادا ترور شود، كمپاين انتخاباتي خود را عمدا خراب كرد تا در انتخابات برنده نشود.به همین ترتیب طرفداران بوش كه ماموريت‌هاي پوليس در نقاط مختلف را در دست داشتند، قبل از انتخابات در محلات ادامۀ مطلب

پیام تسلیت به‌مناسبت درگذشت رفیق ق.س‌.م

رفقای محترم!خبر درگذشت رفیق (ق.س.م) ما را به‌شدت تکان داد و اندوهگین ساخت. ما درگذشت این رفیق همیشه‌در‌سنگر را برای ‌تمام اعضای حزب، هوداران آن و جنبش مائوسستی کشور و جهان و همچنان اعضای خانواده این رفیق از دست‌رفته تسلیت می‌گوییم. از این رو عمیقاً با شما احساس همدردی و غم‌شریکی می‌کنیم.‌آری در مقطعی که مردم افغانستان زیر ستم اشغالگران و دست‌نشاندگان آن‌ها شدیداً خورد‌وخمیر می‌شوند، تسلیم‌طلبی ملی-‌طبقاتی با انواع انحرافات از چپ‌و‌راست در کشور بی‌داد می‌کند و خیانت ملی هم جزوی از افتخارات ملی قلمداد می‌گردد، با در نظرداشت چنین شرایط درگذشت نا‌به‌هنگام همچون رفیق متعهد و انقلابی که تجربهٔ جنگ مقاومت ضد سوسیال‌امپریالیستی و مبارزه با انواع انحرافات سیاسی‌-ايدئولوژیک جزوی از کارنامهٔ مبارزاتی‌اش بوده‌است واقعاً برای حزب و مردم ستمدیدهٔ کشور ما خبر غم‌انگیز و ضایعه جبران‌ناپذیر است.بنابرآن امیدواریم که رفقای ما در تمام سطوح ‌به‌ناچار با مرگ این رفیق کنار آیند تا غم و اندوه درگذشت وی به‌مبارزه پرشور و عظیم انقلابی تبدیل گردد. ‌مرگ مسلم ‌است، گرچند که سبک و سنگین است، ولی مرگ این چنین افراد “که پر قو نیست، کوه‌است و گران‌سنگ است”.به‌هر حال، یاد او گرامی و راه سرخش پررهرو ادامۀ مطلب

پیام «اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش (حریت)

با خبر درگذشت رفیق و همرزم انقلابیون (ق.س.م)، اعضای اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش (حریت) در یک گردهمایی اضطراری تأثرات عمیق خود را ابراز داشتند و اشاره بر اینکه چون از آوان تأسیس سازمان جوانان انقلابی و درگذشت انسان‌های رزمنده و انقلابی، هیچ‌گونه آثاری به‌دسترس ما باقی نیست و یا هم اگر باقی‌است خیلی کم و غبارآلود است، ولی با درگذشت این رفیق فعال و رزمنده، نیروهای آزادیخش‌‌ـ‌ملی و انقلابی، بل‌الخاصه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان سعی ورزند تا داشته‌های تئوریک و نظرات انقلابی این رفیق و آن‌هائی که پس از آن در می‌گذرند، قبل از وفاتشان به‌دست داشته باشند تا باشد که در آینده با تأکید به‌اعمال انقلابی آن‌ها و تکیه بر اسناد به‌جاگذاشتۀشان در راه ادامه و گسترش نیروی جوان ما کمکی باشد و جلایش این دُرهای گرانبها مثال زندۀ در راه تحرک بیشتر تبلیغاتی و انقلابیون جوان ما گردد.اینک اتحادیه ضمن ابراز عمیق‌ترین تأثرات خود تأکید دارد که در حالت تبلیغاتی و ابراز نظرات انقلابی، بر جانبازی این عزیزان به‌عنوان چراغ روشن راه آینده، تکیه داشته باشد. هر آنچه که رفقای ما در پخش اعلامیۀ درگذشت رفیق ما (ق.س.م) و با تأکید از اعمال انقلابی این رفیق اشاراتی داشتند، ما در تائید از توصیادامۀ مطلب

پیام تسلیت حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا

به حزب کمونیست هند (مائوئیست)رفقای عزیز!کمیتۀ بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند، به تاریخ 2- 9 اپریل، کارزار همبستگی با شعارهای ذیل را پیش می‌برد: 1- رهایی بدون قیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی در هند! آزادی برای تمامی زندانیان سیاسی در جهان! 2- عملیات شکار سبز، جنگ علیه توده‌ها و حملات هوایی بالای توده‌ها را متوقف سازید! 3- جنگ‌خلق‌ها را حمایت کنید!این کارزار بسیار مهم است. این کارزار به بسیاری از کشورهای اروپایی و چندین کشور امریکای لاتین خواهد رسید. اهداف این کارزار تکامل بسیج توده‌ها و افکار عامه بخاطر کمک به بی‌نقاب سازی و منزوی کردن رژیم هند و حمایت از جنگ خلق در هند است.معلومات و اخبار پیرامون کارزار در ویب‌سایت‌های “راه مائوئیست” و “کمیتۀ بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند” منتشر خواهد شد.هر معلومات، سند، ارزیابی و پیش‌نهاد شما استقبال خواهد شد و از طریق مجراهای ارتباطی قابل دسترس، حتی الامکان بصورت وسیع پخش خواهد شد.کمیتۀ بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند پیشنهاد خود را در مورد هیئت بین المللی نمابندگان حفظ کرده است و ما تلاش خواهیم کرد که در مطابقت با جهت‌گیری ارائه شدۀ عمومی توسط کمیتۀ بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند، چگونگی اجرای این پیشنهاد را در ماه‌های آینده شاهد باشیم.بعادامۀ مطلب