خورشيد را فتح خواهيم کرد، فتح خورشيد نزديک است

شعر و ادب

آنهائی که در خانه می‌گريند
و اشک‌های شان را
همچون زنجيری گران بر گردن آويخته اند
با ما نيايند.
آنها که در پوست دل خود زندگی می‌کنند
ما را دنبال نکنند!
در اين‌جا:
ميليون‌ها قلب سرخ
در آتشی
که از خورشيد فرو می‌افتد
می‌سوزند!
تو نيز قلب از سينه برون آر
به درون آتشی
که از خورشيد می‌افتد
بيفکن
قلبت را کنار قلب‌مان بيفکن!
شبيخون است
شبيخون به خورشيد!
خورشيد را فتح خواهيم کرد
فتح خورشيد نزديک است!
چنگال نردبان‌های مان‌را
به ستارگان می‌آويزيم
راست به سوی خورشيد بالا می‌رويم!
جانباختگان
در مبارزه جان باختند
آنان در خورشيد مدفونند
وقت ماتم گرفتن نداريم!