اطلاعیه به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

اطلاعیه ها

رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، فناناپذیر است !

کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با تاثر و تالم عمیق و باغم و اندوه فراوان به تمامی اعضاء و هواداران حزب، سائر مائوئیست‌های افغانستان، احزاب و سازمان‌های مائوئیست سایر کشورهای جهان و کل مشمولین جنبش بین المللی کمونیستی (مارکسیستی لنینیستی مائوئیستی) اعلام می‌دارد، که رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و یکی از بنیان‌گذاران و رهبر خردمند حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بر اثر سکته قلبی، علی رغم هرگونه تلاش برای معالجه وی به عمر ۶۸ سالگی بدرود حیات گفت.

درگذشت رفیق ضیاء برای حزب ما، پرولتاریا و مردم، ملیت‌های کشور ما، پرولتاریای بین المللی و خلق‌های انقلابی کشورهای منطقه و جهان و برای جنبش بین المللی کمونیستی جهان ضایعۀ جبران ناپذیر و غیر قابل سنجش است.

این ضایعۀ بزرگ مسلما برای اعضای حزب ما و کلیه مائوئیست‌ها و خلق های کشور ما موجب غم و اندوه فوق العاده عمیقی خواهد شد. کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از تمام رفقای حزب دعوت می‌کند که غم  واندوه خود را به نیروی مبارزاتی تبدیل نموده، قاطعانه وحدت و همبستگی حزب را حفظ کنیم ، هم‌چون گذشته بطور فشرده دور کمیته مرکزی حزب متحد بمانیم.

زندگی رفیق ضیاء مالامال از تعهد انقلابی و خدمت به خلق بود. وی در آوان جوانی مبارزات خود را علیه رژیم فرتوت خاندان سلطنتی آغاز نمود و  بعد از کودتای ننگین هفت ثور ۱۳۵۷ و به تعقیب آن در ۶ جدی ۱۳۵۸ تجاوز عریان نیروهای سوسیال امپریالیست روسیه بر افغانستان و اشغال کشور توسط آن‌ها، به فعالیت‌های نظامی سیاسی ملی دموکراتیک و انقلابی‌اش ادامه داد.

رفیق ضیاء در اواسط سال ۱۳۶۶ خورشیدی (۱۹۸۷ میلادی) “هسته کمونیست‌های انقلابی افغانستان” را بنیان‌گذاری نمود و بعد از ۲ سال فعالیت در “هسته کمونیست‌های انقلابی افغانستان”، “سازمان کمونیست‌های انقلابی افغانستان” را بنیان‌گذاری نموده و بعنوان صدر کمیته مرکزی، این سازمان را رهبری نمود. رفیق ضیاء و سایر رفقای هم‌رزمش بالاخره با سعی و تلاش فراوان، در سال ۱۳۶۹ خورشیدی (۱۹۹۰ میلادی) “حزب کمونیست افغانستان” را بنیان نهادند و از طرف کمیته مرکزی آن حزب، به عنوان صدر حزب کمونیست افغانستان برگزیده شد.

پس از تجاوز نیروهای امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا در هفتم اکتوبر ۲۰۰۱ میلادی، حزب کمونیست افغانستان تحت رهبری رفیق ضیاء با درک نیاز عاجل مبارزاتی گام به جلو گذاشت، با نشر اعلامیه‌ای علیه اشغال‌گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا، خواهان وحدت با  سایر مائوئیست‌های افغانستان گردید. در این زمان سازمان پیکار برای نجات افغانستان و اتحاد انقلابی کارگران افغانستان به این پیش‌نهاد حزب کمونیست افغانستان پاسخ مثبت دادند، که منجر به پروسه وحدت جنبش کمونیستی ( مارکسیستی لنینیستی مائوئیستی ) افغانستان میان سه تشکیل متذکره گردید و بالاخره با تشکیل کنگره وحدت جنبش کمونیستی (مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی) افغانستان و ایجاد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان رفیق ضیاء به اتفاق آراء به عنوان صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تعئین گردید؛ همچنان در کنگره دوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در سال ۱۳۹۳ خورشیدی ( ۲۰۱۴ میلادی) مجددا به اتفاق آراء به صفت صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تعیین شد.

رفیق ضیاء، در سرتاسر زندگی انقلابی حرفه‌ای‌اش، با انتقال تجارب ارزشمند خود، آموزش رفقای جوان و تجلی بخشیدن به الگوی چگونگی برپایی یک انقلاب بر محور خط مارکسیستی لنینیستی مائوئیستی به صیقل دادن خود در آتش مبارزۀ طبقاتی و ارتباط تنگاتنگ با توده‌هایی که او را احاطه کرده بودند، ادامه داد.

رفیق ضیاء در خاطرۀ همۀ ما رفیقی برای تمام مبارزات، رفیقی جاودان، رفیقی خستگی ناپذیر، رفیقی متعهد به خط مارکسیزم لنینیزم مائوئیزم که هرگز اردوگاه استثمارشدگان و ستمدیدگان را ترک نکرد، فناناپذیر و جاودان باقی خواهد ماند.

رفیق ضیاء خدمات ارزشمند برای انقلاب و ترسیم خط ایدئولوژیک سیاسی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان انجام داده است. او در پیش‌برد فعالیت‌های بین المللی حزبی، چه در رابطه به فعالیت‌های جنبش انقلابی انترناسیونالیستی و چه به مثابه رابط با احزاب مائوئیست مشخصی از سائر کشورها، سهم به سزائی داشت.

کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، این ضایعۀ بزرگ (درگذشت صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان) را به تمامی اعضا و هواداران حزب و سائر مائوئیست‌های افغانستان و جهان تسلیت می‌گوید. ما به ویژه مراتب عمیق تسلیت خود را به اعضای خانواده رفیق تقدیم نموده و غم شریکی عمیق خود را با آن‌ها اعلام می نمائیم.

رفیق ضیاء بعنوان صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان خط انقلابی رفیق اکرم یاری را نه تنها ادامه داد، بل‌که متکامل‌تر از قبل به پیش برد.

بلی رفقای عزیز  !

اردوگاه انقلاب، رفیق افسانه‌ای خود را از دست داد و این ضایعه‌ای بزرگ برای همۀ ماست؛ ولی به لطف میراث باقی مانده از رفیق ضیاء که برای نسل جوان این سرزمین باقی گذاشت، ما هم‌واره امید، قدرت، عزم متین، تعهد راسخ و الگوی یک رهبر واقعا کمونیست قابل اعتماد را بدست آوردیم. رفیق ضیاء برای ما میراث بس ارزشمندی برجای گذاشت، این‌که هرگز از مواضع خود دست برنداریم، هم‌واره در صف خلق و طبقۀ کارگر جای بگیریم و همچون ماهی در آب در میان توده‌ها باشیم، با آگاهی از چگونگی به چالش کشاندن وضعیت موجود در هنگامۀ ضرورت در پی بهبود اوضاع باشیم و بر سر اصول و ضوابط حزبی خویش محکم، استوار و قوی بمانیم.

زندگی رفیق ضیاء به راستی در خدمت به انقلاب پرولتاریای جهانی بود و در عصری که امپریالیزم و ارتجاع در منطقه و جهان دست به ددمنشانه ترین تهاجمات لجام گسیخته زده و می‌زنند، او در تاریک‌ترین و غم انگیزترین عصر و تاریک‌ترین روزها، زنگ شعار جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغال‌گران امپریالیست، رژیم دست نشانده و اشغال‌گران مرتجع داعشی را به صدا در آورد و توانست میان نسل گذشته و نسل آینده پل بزند و بعنوان آموزگار ورزیده، ایدۀ انقلاب را بذرافشانی نماید و مسئولیت‌اش را در این مسیر به وجه احسن انجام دهد. 

رفیق ضیاء صدر حزب ما، در مبارزات پرولتاریای بین المللی زندگی خواهد کرد!

رفیق ضیاء صدر حزب ما، در مبارزات پرولتاریای بین المللی جاودانه خواهد بود!

رفیق ضیاء صدر حزب ما، یک رهبر به تمام معنی مائوئیست است که در تاریخ طبقۀ ما باقی خواهد ماند!

رفیق ضیاء صدر حزب ما، در میان ماست !

تمامی واحدهای حزبی در داخل کشور و واحدهای هواداران حزب در خارج از کشور مکلف اند تا اواخر  ماه آیندۀ خورشیدی یا میلادی، طبق شرایط مشخص شان، از رفیق یادبود به عمل آورند.

زنده باد مارکسیزم لنینیزم مائوئیزم

زنده باد حزب پرافتخار کمونیست (مائوئیست) افغانستان

راه رفیق ضیاء ، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان پرتداوم باد !

کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

اول سرطان سال ۱۳۹۹ خورشیدی

۲۱ جون ۲۰۲۰ میلادی

www.sholajawid.org
sholajawid2@hotmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *