نامه هواداران حزب کمونیست(مائویست) افغانستان در پاکستان واحد شماره 16 به “مائویست های افغانستان”

نظر هواداران

نامه ذیل در ماه جولای سال گذشته به ” مائوئیست های افغانستان ” ارسال شده بود. این نامه، یک نامه سرگشاده نبود و بطور خصوصی ارسال شده بود. قصد ما از ارسال این نامه در قدم اول اعلام موضع در قبال آنها بود و در قدم دوم دعوت از ” … ” برای سفر به این دیار و صحبت رویاروی. اما متاسفانه، حسب عادت، این نامه از طرف ” مائوئیست های افغانستان ” به یک نامه سر گشاده تبدیل شد، آنهم بصورت قسمی و توام با یک برخورد توهین آمیز نسبت به واحد شماره 16هواداران حزب. برای عدم پذیرش دعوت برای سفر به این دیار و صحبت رویاروی نیز بهانه تراشی هایی صورت گرفت که ما را مطمئن ساخت که ” دوست ما ” فقط میخواهد ” از دور دستی به آتش داشته باشد ” و از همین طریق خود و دیگران را ” گرم ” نماید.
” مائوئیست های افغانستان ” صرفا بخش هایی از نامه ما را بصورت کنده کنده به بحث علنی کشانده است تا گویا برای خود کلاهی از این نمد بدوزد. بنابرین برای ما راهی باقی نماند غیر از اینکه متن نامه را بصورت کامل منتشر نمائیم تا خوانندگان آن بتوانند در روشنی کامل به قضاوت بنشینند.
هواداران حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان در پاکستان – واحد شماره 16

دهم مارچ 2009

رفقا سلام !
امید واریم شاد و کامگار باشید. با این آرزومندی میخواهیم در رابطه با مسائلی که در ” قطعنامه ی جلسه تاریخی 24 ام دسامبر سال 2007 ” و ” تبصره برفیصله های پولینوم سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ( مائوئیست ) ” ابراز داشته اید، نظرات مان را مختصرا ارائه نماییم .
مقدم برهمه میخواهیم که با حسن نیت، نظرمان را درمورد مسایل و کشیدگی های پیش آمده که از مدت ها قبل میان شما و حزب به میان آمده ارائه بداریم .
هواداران مقیم اینجا در نظر داشتند و جدا آرزومند آن بودند که این کشیدگی ها به سطح انتاگونیستی نرسد. بدین لحاظ هر باری که موفق به دیدن رفیق ” ض ” می شدیم این مسله را یادآوری میکردیم. بر طبق عادت ما کمونیست ها سعی می نمائیم که قبل از همه بین دوستان و دشمنان خود خط فاصل بکشیم. روی این اصل شما را در جمع خود می دانستیم و از رفیق میخواستیم مسایل و اختلافات ایدئولوژیک – سیاسی و سلیقه یی با خلوص نیت و با درنظرداشت نزاکت های رفیقانه حل وفصل گردند. ما برین باور بودیم که شما رفقا مسیر کنونی تان را تغییر داده و بار دیگر در جمع ما قرار خواهید گرفت تا بتوانیم همه با هم انرژی و توانمندی های مبارزاتی مان را در ادای مسئولیت های مبارزاتی مشترک هم آهنگ سازیم و همه پوتانسیل مبارزاتی موجود خود را در راه انقلاب رها نمائیم.
به نظر ما، این امر در صورتی می تواند متحقق گردد که:
1 – رفقا براساس مبارزه دو خط ، با انتقادات در مورد خود شان بصورت درونی توجه کنند و بحث ها، نظرات و انتقادات خود شان را نیز درونی پیش برند، چارچوبه و نزاکت های بحث های درونی را بدانند و آنرا جدا رعایت نمایند و اختلافات واقعی و یا اختلاف تراشی ها را قبل از وقت در همه جا جار نزنند.
2 – مبارزات ایدئولوژیک – سیاسی در سطح علنی پیشبرده شوند، اما قصد از آن در قدم اول نشانی کردن اختلافات واقعی باشد و از اختلاف تراشی ها و اتهام زنی ها اجتناب گردد و در قدم دوم به قصد حل و فصل مطرح گردند و نه به قصد لکه دار ساختن طرف بحث.
روشن است که مبارزه دو خط میان حزب و شما بصورت درونی باقی نمانده و مدت ها پیش از آنکه ضرورت های مبارزاتی ایجاب نماید از طرف شما به یک مبارزه علنی تبدیل شده است. یقینا مسئولیت این کار بر عهده شما است و در قبال آن جوابده خواهید بود. بنابرین انتظار ما آن بوده و هست که مباحثات ایدئولوژیک – سیاسی علنی را بصورت درست و اصولی پیش ببرید. ما باورمندیم که اینچنین مبارزات ایدئولوژیک – سیاسی باعث رشد و شگوفایی و اعتلای ایدئولوژیک – سیاسی همه ما خواهد شد.
بر میگردیم روی اصل مسله، یعنی ” قطعنامه جلسه تاریخی 24 ام دسامبر سال 2007 ” و” تبصره بر فیصله های پولینوم سوم حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان “. اگر ما همه موارد قابل بحث در این دو سند را به بحث بگیریم مسله خیلی طولانی می شود که دراین نامه مختصر نمی گنجد. از اینجهت به عنوان نمونه روی چند مسئله مشخص در این دو سند مکث می نماییم:
1 – شما موضوع افشای نام رفیق ” … ” در سند حزب را بار بار در نوشته های تان تذکر داده اید. تا آنجائیکه ما میدانیم مسئله اینطور نیست. فایل ” اعلام گسست … ” به نام ” … ” به ایمیل آدرس ” شعله جاوید ” فرستاده شده و سپس توسط حزب به عنوان نوشته مربوط به همان شخص، یعنی ” … ” جواب داده شده است. در این جا کدام سوء قصد و یا افشای نام به طور عمدی در نظرنبوده است و اگر اشتباهی هم رخ داده باشد، مبنای آن دریافت فایل سند بنام ” … ” است. متاسفانه شما خود این مسئله را بار بار و در اسناد متعدد مطرح کرده اید. یقینا منظور از طرح چندین باره این مسئله توسط شما، تبلیغات علیه حزب بوده است، بدون اینکه توجه نمائید این نوع حرکت، مسئله امنیتی را، اگر واقعا وجود داشته باشد، تخفیف نمی دهد بلکه چندین برابر آنرا افزایش می بخشد.
مسئله ای را که درینجا مایلیم با صراحت برای تان مطرح نمائیم این است که شما علنا مبارزات ایدئولوژیک – سیاسی را بهانه ای برای رد دهی های مستقیم و غیر مستقیم تعداد زیادی از روابط حزب در نوشته ها و صحبت های تیلیفونی تان ساخته اید. گرچه این نوع حرکت تا حال نیز شدیدا غیر اصولی و قابل نکوهش بوده است، اما ادامه آن به مفهوم اعلام دشمنی آشکار علیه حزب و تمامی روابط آن خواهد بود و هیچ راهی برای ایجاد مناسبات رفیقانه در آینده باقی نخواهد گذاشت.
2 – در سند حزب هیچگونه توهین و اهانتی نسبت به اعضای خانواده رفیق ” … ” در میان نبوده است. اصل بحث روی ناسیونالیزم افغانستانی و ” افغانیت ” بی پایه ای است که در سند ” اعلام گسست … ” خود را نشان می دهد. در ضمن تا آنجائیکه موضوع به منسوبین خانوادگی رفیق ” … ” مربوط است، آنچه در سند آمده صرفا بیان واقعیتی است که وجود دارد. یقینا آنها در شرایط آنجا بزرگ شده و مطابق به فرهنگ آن دیار زندگی نموده و تحصیلات شان را پیش می برند و نسبت به مشکلات و مصائبی که دامنگیر افغانستان و مردم آن است، تجربه عملی و عینی مستقیم ندارند. بیان این موضوع به هیچوجهی نمی تواند توهین و اهانتی نسبت به آنها تلقی گردد. از جانب دیگر بی توجهی تقریبا کامل آنها نسبت به مسائل افغانستان و کلا مبارزات انقلابی نیز نمی تواند مورد توجه نباشد، اما مسئولیت چنین وضعیتی نیز در قدم اول متوجه خود رفیق ” … ” است تا آنها.
3 – طوریکه صدر مائوگفته است: ” تحقیق ناکرده، حق سخن گفتن ندارد “. مسائلی که در مورد روابط ح با ” NED ” و منابع امپریالیستی در اسناد منتشره شما مطرح گردیده اند یا مبتنی بر افواهات و ” شنیدگی ” ها هستند و یا هم مبتنی بر معلومات من در آوردی و ساختگی. اینچنین اظهار نظر هایی صرفا می تواند اتهام زنی های کین توزانه تلقی گردد و ما انتظار شنیدن چنین اظهاراتی از طرف شما را نداشته ایم. اگر واضح تر بگوئیم اینگونه حرکت ها خود آب به آسیاب دشمن ریختن است. در نتیجه اینچنین اظهارات و تداوم آن، درز و شکاف در بین انقلابیون غیر قابل ترمیم می گردد. این اتهامات بی اساس بوده و مبتنی بر واقعیت های موجود و وضع کنونی رفقای ما نمی باشد. از طرف حزب بارها علیه انجو بازی ها موضعگیری های جدی صورت گرفته است و این موضعگیری ها مبتنی بر برنامه حزب است. تا جاییکه می میدانیم این موضعگیری ها تا حد زیادی مثمر ثمر واقع گردیده و اگر قبلا انجوهایی هم بوده باشند، یا کلا مسدود گردیده و یا تشکیلات شان در حال کاهش و رو به انحلال است. امید واریم این تاکید را دوستان جدا درنظرد اشته باشند و از ادامه اظهار نظر هایی که در بهترین صورت می توانند انعکاس دهنده یک بی مسئولیتی مفرط باشند، بعد از این خود داری کنند.
4 – نکته دیگر که بدان اشاره شده است مسئله صدر حزب و رهبری آن میباشد که شما آنرا وارونه جلوه میدهید. چنانچه همه ما میدانیم در تمامی احزاب کمونیست جهان، از جمله احزاب شوروی و چین، صدر و یا منشی عمومی کمیته مرکزی وجود داشته و دارد. ما بدین باوریم که بدون تقبل مسئولیت های رهبری در سطوح مختلف رهبری حزب، و از همه مهم تر در سطح دفتر سیاسی و کمیته مرکزی، انارشی تشکیلاتی به وجود می آید. نبود صدر و یا منشی عمومی کمیته مرکزی در راس کمیته مرکزی و دفتر سیاسی به مفهوم نفی فرمول اصولی تشکیلاتی ” رهبری جمعی و مسئولیت فردی ” در راس تشکیلات حزب است. متاسفانه میراثی که از جریان دموکراتیک نوین و سازمان جوانان مترقی باقی مانده و تا حال از لحاظ نظری و عملی توسط رفقا تعقیب می گردد، باعث می شود که آنها به کار متشکل تن در ندهند و آگاهانه و نا آگاهانه سعی کنند تا تشکیلات را دچار هرج و مرج و انارشی سازند.
صدر حزب بر اساس مندرجات اساسنامه حزب، فیصله های کنگره وحدت و پولینوم اول کمیته مرکزی حزب و با توافق عمومی آراء انتخاب گردیده است. به نظر ما هر انقلابی ایکه استعداد فرا گیری و آموختن مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را داشته باشد و مهمتر از همه بدان باور مند باشد و سپس آنرا در شرایط ویژه کشور در جریان پراتیک داغ مبارزاتی به طور خلاقانه به کار بسته و توانایی عملی رهبری را داشته باشد، میتواند در راس کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب قرار گیرد.
5 – برخورد توهین آمیز شما نسبت به رفیق” ض” مبنی براینکه چون تحصیلات عالی اکادمیک ندارد نمی تواند سطح درک عالی ایدئولوژیک – سیاسی داشته باشد، عدم صداقت و نبود قضاوت درست شما را در مورد نشان میدهد. یک مسئله را بخوبی و بصورت جدی در نظرداشته باشید که با بیان اینچنین جملات رکیک نمی توانید از شخصیت و ابهت انقلابی رفیق ما به اندازه یک ذره هم بکاهید و خود تان نیز در اینگونه برخورد ها بزرگ جلوه نمی نمایید. به هرحال این نوع حملات خصمانه و دور از واقعیت نسبت به رفیق رزمنده ی ما ” ض ” را اهانت به تمامی مائویست های افغانستان و جهان میدانیم. در آینده توقع میرود که متوجه اینگونه برخورد های تان باشید و دسته تبر برای دشمنان خلق افغانستان نگردید.
6 – رفقا خود در جریان قراردارند که چند سال قبل ما خانه خود را بر اساس نقشه و پلان دقیق مهندسی و فراهم آوری مواد ساختمانی لازمه و نیز ستون های خیلی محکم و استوار بنا کرده ایم و مطمئن هستیم که از وزش هرگونه تند باد مخالف و باریدن شدید باران و حتی امواج طوفان ها، آسیب پذیر نخواهد شد. همه ما در زیر چتر این خانه مصروف آموزش ماکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و کار و پیکار انقلابی می باشیم و ضرورت آنرا احساس نمی کنیم که این خانه زیبا و مقاوم را با دستان خود ویران ساخته و منتظر وعده های دهن پرکن حاشیه نشینانی بنشینیم که وعده های سر خرمن می دهند و اعلام می کنند که در یک آینده نا معلوم برای ما از نو خانه دیگری میسازند. ما بخوبی میدانیم که گفته های اینان غیر از مصداق روشن ضرب المثل معروف ” بزک بزک نمیر که جو لغمان میرسد ” چیز دیگری بوده نمی تواند.
به هرحال دوست ما اگر قصد سفر از آن دیار ناز و نعمت به اینجا ها را در آینده داشته باشد، ما منتظرهستیم تا واقعیت ها را از نزدیک ببیند. با توجه به مطالبی که درین نامه گفتیم، دروازه این خانه به رویش باز خواهد بود و صمیمانه از او استقبال خواهیم کرد. موفق باشید!

هواداران حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان در پاکستان
واحد شماره 16

هفدهم جولای 2008

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *