اعلامیه ی مشترک اول ماه می ۲۰۲۴

اطلاعیه اعلامیه ها خانه

اعلامیه ی مشترک احزاب و سازمان های انقلابی کمونیستی (مارکسیست لنینیست مائوئیست و مارکسیست لنینیست)

به مناسبت اول ماه می روز جهانی کارگر

کارگران و توده های زیرستم جهان متحد شوید!

پرولتاریا و توده های استثمار شده، مردم جهان!

اکنون برای همه روشن است که امپریالیزم مساوی با جنگ، ارتجاع، بدبختی و ستم بر مردم است!

قدرت های امپریالیستی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ناتو گام به گام به سوی یک جنگ جهانی امپریالیستی جدید پیش می روند. همه کشورها خود را به تسلیحات مدرن و ویرانگر مجهز می کنند و استفاده از سلاح های هسته ای را پیش بینی می کنند که آینده جهان را همراه با بحران فزاینده محیط زیستی به خطر می اندازد. همه کشورهای امپریالیستی ارتش خود را تقویت می کنند، سرزمین ها و جامعه را نظامی می کنند، افکار عمومی را برای جنگ آماده می کنند و اقتصاد جنگ را توسعه می دهند. جنگ از بحران جهانی، سیستمی و اقتصادی امپریالیزم سرچشمه می گیرد که نیازمند تقسیم بندی جدید جهان است.

امپریالیزم روسیه و سوسیال امپریالیزم چین از یک سو آماج این تهاجم هستند و از سوی دیگر بر بحران امپریالیزم غرب و عمدتاً امریکا سوار می شوند تا نظم جدیدی به نفع خود به نام «جهان چند قطبی جدید» رقم بزنند.

امپریالیزم نگهبانان خود را به عنوان خط مقدم جنگ آزاد می کند؛ به اسرائیل، اوکراین و دولت های کشورهای مطیع آنها نگاه کنید!

تمام قدرت های امپریالیستی در تبانی و منازعه با یکدیگر همراه با دولت های تابع آنها، علیه پرولتاریا و مردم جهان متحد می شوند.

امپریالیزم ارتجاعی است: فاشیزم قدیم و جدید.

همه دولت‌های امپریالیستی و دولت‌های تابع آن‌ها با کاهش و محو دموکراسی بورژوایی، به آزادی‌های دموکراتیک و حقوق کارگران و توده‌ها حمله می کنند. آنها زندان ها را از مخالفان سیاسی پر می کنند و اشکال گسترده تری از دیکتاتوری را مستقر می سازند و بر مبنای چنین برنامه ای دولت ها را منطبق با امیال خود تغییر می دهند.

نفی حقوق زنان و آزادی اندیشه و غیره و برانگیختن برتری گرایی، نژادپرستی، فرهنگ تاریک گرایی و بنیادگرایی مذهبی، اینهاست نتیجه ی امپریالیزم.  

امپریالیزم برای پرولتاریا و توده های زیر ستم، برای خرده بورژوازی فقیر شهرها و روستاها بدبختی کامل است.

و این یعنی کاهش دستمزد، بی‌ثباتی، بیکاری، کاهش هزینه‌های اجتماعی، صحت، مکتب، محیط زیست. افزایش شکاف بین مناطق غنی و فقیر؛ برده داری جدید، بیکاری جوانان، نابرابری زنان؛ هزینه های بالای زندگی. …

در کشورهای زیر ستم امپریالیزم، همه اینها با دوام و حفظ ستم ملی، استعماری، نیمه استعماری و فئودالی تشدید می شود.

این حق است که شورش کنید! درست است که بجنگیم تا سیستم امپریالیستی را از روی زمین محو کنیم!

در تمام کشورهای آسیایی، امریکای لاتین و افریقا، شورش‌های مردمی و مبارزات ضد امپریالیستی در حال گسترش است. شورش ها و مبارزاتی که اغلب به شکل خونین سرکوب می‌شوند و تا مرز نسل‌کشی پیش می روند. همان گونه که امروز در فلسطین اتفاق افتاده و می بینیم. در کنار این ها جنگ امپریالیزم و ​​دولت‌های مرتجع علیه جنگ‌های مردمی در هند، فیلیپین، ترکیه، پرو و ​​علیه تمام نیروهای جهان که راه انقلابی جنگ توده ای را دنبال می‌کنند ادامه دارد.

در این شرایط عینی نیاز به انقلاب افزایش می یابد.

نیاز به یک مسیر انقلابی واقعی که بتواند انقلاب‌های دموکراتیک نوین و سوسیالیستی و انقلاب پرولتری جهانی به سوی کمونیزم را به پیش برد و پیروز کند.

تجربه پرولتاریا و مردم در مبارزه (کمون پاریس، انقلاب اکتبر، انقلاب چین و انقلاب بزرگ فرهنگی پرولتری) از نظر تاریخی نشان داد که برای مبارزه و پیروزی، برای دستیابی به این هدف، سه ابزار ضروری است.

حزب انقلابی:

حزب کمونیست مارکسیست- لنینیست- مائوئیست پرولتاریا به عنوان یک گروه پیشتاز سازمان یافته طبقه کارگر، مبارز سیاسی پیشتاز، مجهز به استراتژی و تاکتیک های متناسب با شرایط هر کشور برای به دست گرفتن قدرت سیاسی برای برپایی دیکتاتوری پرولتاریا و ادامه ی انقلاب تحت این دیکتاتوری انقلابی.

جبهه متحد پرولتاریا و توده های خلق:

در کشورهای امپریالیستی این مستلزم رهبری و مشارکت اکثریت پرولتاریا و هسته مرکزی آن، طبقه کارگر صنعتی است که با توده‌های فقیر، دانشجویان، بخش های تهیدست خرده بورژوازی شهری و کشاورزی متحد شوند.

در کشورهای زیر ستم امپریالیزم، اتحاد اساسی بین کارگران و دهقانان است و بر مبنای چنین اتحادی است که می توان توده‌های فقیر و بخش‌های بزرگی را که از ستم ملی، استعماری، نیمه‌استعماری و فئودالی رنچ می برند متحد کرد.

مبارزه ی مسلحانه و ارتش خلق:

انقلاب پرولتری مستلزم مبارزه مسلحانه، به عنوان مبارزات پیش‌رو  و توده ای و ساخت ارتش خلق برای به راه انداختن جنگ طبقاتی و جنگ انقلابی است که منجر به قیام مردم برای به دست گرفتن قدرت دولتی و ساختن دولت انقلابی پرولتاریا می شود. امری که برای دگرگونی سوسیالیستی ضروری است. این راهپیمایی با تمام کشورهای جهان به سوی کمونیزم است.

شعار انقلاب کبیر فرهنگی پرولتری در این فرآیند اساسی است:

طبقه کارگر باید همه چیز را رهبری کند.

ما به اتحاد کمونیست ها در آتش مبارزه طبقاتی در ارتباط نزدیک با توده ها نیاز داریم که با رویزیونیزم، اکونومیزم، اپورتونیزم راست و «اپورتونیزم چپ»، عامل فرقه گرایی و تفرقه در صفوف جنبش کمونیستی مبارزه کنند.

بیایید تحت رهبری پرولتاریا متحد شویم تا مردم جهان را به سوی انقلاب سوسیالیستی جهانی پیش ببریم، امپریالیزم را ریشه کن کنیم و در نتیجه کمونیزم را بر روی زمین مستقر کنیم.

ما به یک کنفرانس بین‌المللی و یک سازمان بین‌المللی جدید از احزاب و سازمان‌های مارکسیست-لنینیست- مائوئیست در مرحله کنونی جنبش، برای هماهنگی، وحدت عمل و ایجاد خط کلی جدید جنبش بین‌المللی کمونیستی نیاز داریم.

فلسطین آزاد – نسل کشی صهیونیستی/ امپریالیستی را متوقف کنید-

از مقاومت فلسطین تا پیروزی پشتیبانی کنید!

از جنگ های خلق در تمام کشورهای جهان پشتیبانی کنید!

جنگ امپریالیستی و تحرکات فاشیستی را متوقف کنید!

از جان و سلامتی زندانیان سیاسی دفاع کنید!

خشم زنان را به عنوان نیروی قدرتمندی در راه انقلاب رها سازید!

مرگ بر امپریالیزم / آینده سوسیالیزم و ​​کمونیزم است!

زنده باد مارکسیزم- لنینیزم- مائوئیزم!

زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری!

امضا کنندگان:

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

کمیته ساخت و ساز حزب کمونیست مائوئیست گالیسیا

حزب کمونیست هند (مائوئیست)

حزب کمونیست ترکیه – مارکسیست لنینیست (TKP-ML)

اتحادیه کارگران کمونیست کلمبیا (mlm)

حزب کمونیست مائوئیست ایتالیا

حزب پرولتری پروبابنگلا (PBSP/بنگلادش)

گروه مائوئیستی راه سرخ ایران

 حزب کمونیست انقلابی نپال

صدای کارگر – مالزیا

حزب کمونیست اتحاد پرولتری چین

ائتلاف مائوئیست انقلابی – ایالات متحده آمریکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *