cmpa.io

گرامی‌داشت از هفتم قوس

اطلاعیه اطلاعیه ها خانه

روز جان‌‌باختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین در افغانستان

تجدید میثاق به ادامه راه مائوئیستی آن‌هاست


پنجاه‌وهفت سال قبل از امروز سازمان جوانان مترقی بر مبنای مشی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم (در آن وقت اندیشه مائوتسه‌دون) با پیش گامی رفیق اکرم یاری بنیان‌گذاری گردید.

خط و مشی مبارزاتی سازمان جوانان مترقییک خط و مشی مبارزاتی علمی ضد امپریالیستی، ضد سوسیال امپریالیستی و ضد ارتجاعی بود.

“سازمان جوانان مترقی” در مبارزاتش به خوبی توانست که اهداف شوم امپریالیزم، سوسیال امپریالیزم و ارتجاع وابسته به آن‌ها را افشاء نماید. در این راستا “سازمان جوانان مترقی” علیه “حزب دموکراتیک خلق افغانستان” (اعم از خلق و پرچم) به عنوان نماینده بورژوا کمپرادور ـ بیروکرات وابسته به سوسیال امپریالیزم مبارزاتش را به صورت درست و اصولی پیش برد و ماهیت حقیقی شان را به خوبی افشاء نمود.

از آن جایی که “حزب دموکراتیک خلق افغانستان” خصومت عمیقی نسبت به مائوئیست‌های افغانستان و جنبش دموکراتیک نوین  کشور داشت، بعد از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ خورشیدی حملات سبعانه و ددمنشانه خود را علیه نیروهای مائوئیست و جنبش دموکراتیک نوین آغاز نموده و رفیق اکرم یاری بنیان‌گذار خط مائوئیستی و هم‌رزمانش و هم‌چنین اعضاء و هواداران جنبش دموکراتیک نوین (شعله جاوید) را به شکل وحشیانه و جنایت‌کارانه‌ای اعدام نمود. این باند مزدور فقط به قتل‌عام اعضا، هوداران سازمان و جنبش دموکراتیک نوین بسنده نکرده، بل‌که هزاران، هزار تن از توده‌های زحمت‌کش را به جرم میهن‌پرستی و آزادی‌خواهی به شکل وحشیانه‌ای قتل عام نموده و در گورهای دسته‌جمعی دفن کرد.

در سال ۱۳۵۸ خورشیدی (۱۹۷۹ میلادی) امین علیه تره‌کی کودتا نمود و او را به قتل رساند. و در راس قدرت پوشالی قرار گرفت. به قتل‌عام زندانیان سیاسی پرداخت، تا باشد که مسئولیت تمامی قتل‌عام‌های گذشته را بدوش تره‌کی و باندش بیندازد. بعد از قدرت‌گیری امین قتل‌‌عام و کشتارهای بی‌رحمانه مخالفین رژیم بطور روز افزونی ادامه یافت و هزاران نفر بکام مرگ فرو رفته و جان‌باختند.

روز هفتم قوس ۱۳۵۸ خورشیدی روزی است که رفیق اکرم یاری بنیان‌گذار جنبش مائوئیستی کشور با تعدادی از انقلابیون مائوئیست و جریان دموکراتیک نوین و سایر مخالفین مزدوران سوسیال امپریالیزم “شوروی” به جرم مخالفت و مبارزه علیه کودتاچیان، از دم تیغ جلادان در راس شان امین جلاد گذشتند و قتل عام گردیدند. از آن زمان تا کنون چهل‌وسه سال گذشته است، اما یاد و خاطره جان‌باختگان مائوئیست و جنبش دموکراتیک نوین در قلب ما زنده و جاودانه است. به همین علت است که ما همه ساله این روز را تجلیل نموده و یاد و خاطره رفقای مان‌را گرامی می‌داریم.

زمانی‌که در سال ۱۳۹۲ خورشیدی (۲۰۱۳ میلادی) یک لیست تقریباً ۴۵۰۰ نفری از جان‌باختگان بازداشت شده و به قتل رسیده توسط سازمان استخباراتی”اکسا” توسط پولیس هالند تهیه و هم‌زمان توسط سفارت هالند در کابل منتشر گردید. از مجموع جان‌باختگان شامل در آن لیست تقریباً ۳۰۰ نفر به جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید) نسبت داده شده بود. همزمان با ارائه این لیست، در روز هشتم میزان ۱۳۹۲ خورشیدی یک کنفرانس مطبوعاتی برگذاری گردید. محمد کبیر فلسفه، محمد شاه بابایی و پرستو یاری از مصاحبه‌کنندگان اصلی این کنفرانس مطبوعاتی بودند. آن‌ها از رژیم پوشالی، کمیسیون حقوق بشر و “جامعه جهانی” خواهان داد خواهی و به محاکمه کشاندن عاملان این کشتار گردیدند.

در همان زمان (عقرب ۱۳۹۲ خورشیدی) حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به خاطر یاد بود جان‌باختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان این روز را به عنوان “روز جان‌باختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین در افغانستان” اعلام نمود و فراخوانی برای برگذاری مشترک و هم‌آهنگ از روز هفتم قوس ۱۳۹۲ خورشیدی به تمامی شخصیت‌ها و نیروهای مائوئیست‌های افغانستان و منسوبین جریان دموکراتیک نوین منتشر کرد، و کنفرانس مطبوعاتی را به عنوان یک حرکت تسلیم‌طلبانه و معامله با خون جان‌باختگان جنبش مائوئیستی و جریان موکراتیک نوین به شدت تقبیح نمود و آن را یک بازی جفاکارانه تاریخی خواند.

اکنون که بازهم روز ۷ قوس فرا می‌رسد، ما باید یک‌بار دیگر یاد جان‌باختگان پیش‌گام جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین کشور را گرامی بداریم، از تجارب مثبت و منفی آن‌ها بی‌آموزیم، و سلاح مان‌را علیه دشمنان بیش‌تر از پیش حدادی کنیم.

روز هفتم قوس در حالی فرا می‌رسد که اشغال‌گران امپریالیست تحت رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا به اشغال نظامی خود در افغانستان پایان داده و می‌خواهد که این کشور را مانند امپریالیزم انگلیس چندین سال دیگر تحت مستعمره خود نگه‌دارد.

روز هفتم قوس در حالی فرا می‌رسد که امپریالیزم اشغال‌گر امریکا به خاطر حفظ منافع خود در افغانستان، طالبان را برای بار دوم به قدرت رساند و حالت مستعمراتی آن‌را به شیوۀ امپریالیزم انگلیس حفظ نمود.

روز هفتم قوس در حالی فرا می‌رسد که ستم جنسیتی و میلیتی به شکل غلیظ آن اعمال می‌گردد. و حتی زنان از حقوق اولیه خویش محروم گردیده اند. یا به عبارت دیگر نصف نفوس جامعه از حقوق اولیه و ابتدایی خویش (تحصیل، حمام رفتن و مسافرت بدون محرم) محروم اند.

هفتم قوس در حالی فرا می‌رسد که فقر، بی‌کاری و بی‌خانمانی، ازدیاد قیمت مواد بیداد می‌کند و زمستان پیش‌رو فاجعه بارتر از زمستان‌های گذشته خواهد بود.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در تجلیل از روز هفتم قوس ۱۴۰۱ خورشیدی با صراحت و قاطعیت بیان می‌دارد که جان‌باختگان جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین کشور علیه اشغال‌گران سوسیال امپریالیست و مزدوران شان استوارانه مبارزه نموده و در این راه جان شان‌را فدا نمودند. این استواری و فداکاری شان به ما درس استواری و فداکاری را می‌دهد تا در مبارزه علیه دشمن عمده کشور و مردمان کشور (امارت اسلامی و حامیان اشغال‌گرشان) استوارانه به پیش بریم و وظیفه مبارزاتی عمده را به فراموشی نسپاریم و  با قاطعیت روی این مبارزه بایستیم و تمامی قربانی‌ها را متقبل شویم. 

همان‌گونه که مبارزه علیه امپریالیزم مستلزم مبارزه علیه انواع و اشکال رویزیونیزم است، به همان‌گونه مبارزه علیه دشمن عمدۀ مرحلۀ کنونی یعنی امارت اسلامی طالبان و حامیان اشغال‌گرشان بطور مشخص، مستلزم مبارزه علیه سکتاریزم، انواع و اشکال اپورتونیزم و انحلال طلبی است. اپورتونیزم و انحلال طلبی هم‌چو موریانه‌ای که حزب را از درون فاسد می‌سازد و آن را به یک حزب بی‌در و پیکری تبدیل می‌کند که برای بورژوازی قابل پذیرش است. بدون مبارزه علیه این پدیده شوم، نمی‌توان سایر مبارزات را به نحو درست و اصولی پیش برد. حزب ما این مبارزه را با قاطعیت هرچه تمام‌تر به صورت درست و اصولی آن شروع نموده و به پیش برده است در ۷ قوس امسال نیز مکلفیم که این مبارزه را با شور و حال بیش‌تری به پیش ببریم.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در مرحله کنونی، پیش‌برد مبارزه و مقاومت علیه امارت اسلامی و حامیان اشغال‌گر شانرا وظیفه و مسئولیت مبارزاتی عمده خود می‌داند. و معتقد است که این مبارزه باید بر محور پیش‌برد مبارزات تدارکی برای برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی (شکل مشخص کنونی جنگ خلق) به جلو سوق داده شود. تجلیل از هفتم قوس امسال باید در خدمت وظیفه مبارزاتی عمده مان قرار گیرد.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در تجلیل از هفتم قوس ۱۳۹۲ خورشیدی از تمامی شخصیت‌ها و نیروهای مائوئیست در داخل و خارج کشور خواست تا از طریق عرصه مبارزاتی تیوریکی و پراتیکی با یک‌دیگر نزدیک شده و یک پروسه هم آهنگ شده را برای حل اختلافات ایجاد نمایند. ما یک‌بار دیگر روی این هم‌آهنگی تاکید می‌ورزیم. برای تفهیم بهتر این فراخوان، متنی که فراخوان حزب، با آن خاتمه یافته است، در این جا متذکر می‌گردیم:

« رفقا!

بزرگداشت انقلابی از جان‌بازی‌های پیش‌روان ما و در پیشاپیش آن‌ها رفیق اکرم یاری وجیبۀ مشترک همۀ ما است. بنابرین حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تمامی شخصیت‌ها و نیروهای مارکسیست لنینیست مائوئیست و ملی دموکرات نوین در داخل و در بیرون از مرزهای کشور را برای برگذاری هم‌آهنگ روز یادبود از رفیق جانباخته اکرم یاری و سایر جان‌باختگان جنبش مائوئیستی افغانستان و جریان دموکراتیک نوین کشور ( جریان شعلۀ جاوید )، به تاریخ ۷ قوس سال جاری خورشیدی، که در لیست منتشر شده به عنوان روز جانباختن رفیق یاری مشخص شده است، فرا می‌خواند.

بیایید با برگذاری هم‌آهنگ و مستقل انقلابی این روز یاد بود، برای حفظ پاکیزگی تاریخی و صفای گذشته، کنونی و آیندۀ جنبش مائوئیستی افغانستان و جریان دموکراتیک نوین کشور و جان‌باختگان گرامی آن از آلوده سازی‌های جهان‌خوارانه، ضد انقلابی، ضد ملی و خاینانۀ امپریالیست‌های اشغال‌گر، رژِیم پوشالی و افراد و گروه‌های رویزیونیست، تسلیم شده و تسلیم طلب سابقا چپ یا معروف به چپ، بصورت هم‌آهنگ کار و پیکار نماییم و وظیفه و مسئولیت تاریخی خود درین‌مورد را در لحظۀ حاضر و بصورت مشخص ادا سازیم.»

 خوشبختانه که این فراخوان در سال ۱۳۹۲ خورشیدی جنبه عملی به خود گرفت و تمامی شخصیت‌ها و نیروهای مائوئیست و ملی دموکراتیک نوین کشور از این روز تجلیل به عمل آوردند. حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تمامی مقالات را در شماره سی‌ام دور سوم شعله جاوید بعنوان شماره ” ویژه برگذاری هفتم قوس” منتشر نمود.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان سر برگ مقالات شخصیت‌ها و نیروهای مائوئیست‌ افغانستان را در شماره ویژه شعله جاوید دور سوم به مناسبت گرامی داشت از هفتم قوس ۱۳۹۲ خورشیدی یعنی جان‌باختگان جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین را با این متن شروع نموده بود.

«مسئولیت کلی متون اسناد ذیل بر عهدۀ نیروها و شخصیت‌های انتشار دهندۀ آن‌ها است.  ما صرفاً از جنبۀ هم‌آهنگی نظری این اسناد بافراخوان}حزب} برای برگذاری هم‌آهنگ روز یادبود از رفقای جانباخته و در پیشاپیش آن‌ها رفیق اکرم یاری به نشر آن‌ها اقدام کردیم.  امیدواریم این هم‌آهنگی مبارزاتی مائوئیستی در آینده بطور روزافزونی عمق و گسترش یابد و تمامی عرصه‌های مبارزاتی تیوریکی و پراتیکی جنبش مائوئیستی در داخل افغانستان و هم‌چنان در خارجه را در برگیرد و به این ترتیب زمینه‌های نزدیکی بیش‌تری میان حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان و سایر نیروها و شخصیت‌های مارکسیستلنینیستمائوئیست افغانستان به وجود بیاید.».تاکید از ماست.

با ابراز تاسف که ۹ سال از این فراخوان می‌گذرد، نه تنها «این هم‌آهنگی مبارزاتی مائوئیستی … بطور روز افزونی عمق و گسترش» نیافت،  و «تمامی عرصه های تیوریکی و پراتیکی جنبش مائوئیستی در داخل افغانستان و هم چنان در خارجه را در بر» نگرفت، و «زمینه‌های نزدیکی بیش‌تری میان حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سایر نیروها و شخصیت‌های مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست افغانستان به وجود» نیامد، بل‌که حتی عطف توجه‌ای هم در این زمینه صورت نگرفت.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان یک‌بار دیگر روی عمق و گسترش عرصه‌های مبارزاتی تیوریکی و پراتیکی جنبش مائوئیستی افغانستان در داخل و خارج کشور تاکید می‌ورزد و امیدوار است که تمامی شخصیت‌ها و نیروهای مائوئیست کشور نیاز عاجل مبارزاتی را در برهه کنونی درک نموده و برای یک وحدت درست و اصولی آمادگی گرفته و پروسه وحدت را آغاز نمایند.

گرامی باد یاد و خاطرۀ جان‌باختگان جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین افغانستان!

گرامی باد، یاد همۀ عزیزان و رفقای جان‌باخته که در زندگی مظهر جامعه نوین و در مرگ بذر  آن بوده‌اند!

به پیش در مسیری که با خون هزاران جان‌باختۀ جنبش مائوئیستی و جنبش دموکراتیک نوین کشور  گلگون گردیده است!

به پیش در مسیر تدارک برای برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی در افغانستان!

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

۷ قوس ۱۴۰۱ خورشیدی

۲۸ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی

www.cmpa.io

sholajawid2@hotmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *