İbrahim Kaypakkaya

جشن پنجاهمین سال‌گرد تاسیس حزب کمونیست ترکیه / مارکسیست – لنینیست توسط بنیان‌گذار آن رفیق ابراهیم کایپاکایا را در چهل و نهمین سال‌گرد درگذشت او گرامی می‌داریم

اطلاعیه پیام ها خانه ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﺎﺯﻩ

49 سال پیش از امروز، ابراهیم کایپاکایا در زندان ارتجاعی رژیم فاشیست ترکیه با تحمل بیش از حد فشار و شکنجه جان خود را از دست داد. ابراهیم کایپاکایا حین جانباختن 24 سال داشت، با آن هم او خدمات ارزنده‌ای به جنبش کمونیستی ترکیه و جنبش بین المللی کمونیستی انجام داد. رژیم استبدادی ترکیه با این خیال خام که هرگاه ابراهیم کایپاکایا را از جنبش کمونیستی ترکیه بگیرد این جنبش تاب و مقاومت را دیگر نخواهد داشت، اما حزب کمونیست ترکیه (م ل) برای پاسداری از خون رفقای به خاک افتاده‌ای خود نه تنها گامی به عقب نگذاشت، بل‌که این حزب بیش از بیش به سازمان دهی خود پرداخت و با فراز و نشیب برای جنگ خلق تلاش نمود تا این که بر کوه پایه‌های ترکیه درفش جنگ خلق را به اهتزاز در آورد.

قبل از مرگ ابراهیم کایپاکایا در چین انحراف عمیق و گستردۀ لین پیائو با پیروی از اسلوب کنفسیوس سر بلند نمود. اما ابراهیم کایپاکایا به خوبی توانست که با پیروی از انقلاب فرهنگی چین و کنگره نهم حزب کمونیست چین میان اندیشه مائوتسه دون و انحراف لین پیائوئیستی خط و مرز عمیقی بکشد و به تبلیغ و ترویج اندیشه مائوتسه بپردازد. به همین ترتیب زمانی که تیوری سه جهان تحت رهبری تین‌هسیائوپینگ سر بلند نمود، حزب کمونیست ترکیه مارکسیست ـ لنینیست، تیوری سه جهان را یک تیوری ضد مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی(در آن زمان اندیشه مائوتسه دون) دانست و حزب را بر اساس اندیشه مائوتسه دون به جلو سوق داد.

رژیم فاشیستی ترکیه در طول عمر ننگین خود دایماً به سرکوب نیروهای ملی دمکراتیک انقلابی پرداخته و خواستار توقف جنگ خلق شده است. رژیم فاشیستی ترکیه همیشه تلاش داشته و دارد تا اینکه به هر شکل ممکن مانع مبارزات انقلابی نیروهای مارکسیست-لینینست – مائوئیست‌ در ترکیه گردد. اما این حزب در قلب مردم ترکیه جای دارد و کارگران، دهقانان، ملل تحت ستم و نیروهای ملی دموکرات ترکیه عمیقاً از رژیم فاشیستی ترکیه متنفر اند، و این تنفر روبه افزایش ملت ستم دیده ی ترکیه با سازماندهی مارکسیست لینینست- مائوئیست ها – سرانجام باعث فروپاشی رژیم فاشیستی ترکیه خواهد گردید.

جنگ خلق در ترکیه به ابراهیم کایپاکایا و بقیه رهبران جانباخته این حزب وصل می‌گردد.

امروز، 49 مین  سال‌روز جان‌باختن ابراهیم کایپاکایا است. ما در این روز یاد و خاطره ابراهیم کایپاکایا و بقیه رفقای جانباخته را گرامی می‌داریم.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان معتقد است که برای پاسداری از خون رفقای جانباخته ضرورت به یک کارزار مبارزاتی مشترک گسترده و منظم در سطح بین المللی است. ما زمانی موفق به چنین کاری خواهیم شد که از یک مرکز بین المللی مائوئیستی برخوردار گردیم.

بناءً ما نیاز داریم که کارزارهای مبارزاتی بین المللی بیش‌تر، گسترده‌تر و منظم‌تری برپا کنیم و پیش ببریم. برای پیش برد چنین امری باید که بحث اصولی، سازنده و نتیجه خیز در مورد مسایل مورد اختلاف میان بخش‌های مختلف جنبش مائوئیستی بین المللی را بصورت منظم و پیگیر پیش ببریم.

ما نیاز داریم که در مبارزه علیه امپریالیزم و ارتجاع و هم‌چنان رویزیونیزم پسا مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی آواکیان و رویزیونیزم راه پاراچندا و انحراف عمیقی که زیر نام اندیشه گونزالو سر بلند نموده صدای تبلیغی و ترویجی بین المللی واحد و مؤثری داشته باشیم. زیرا انحرافات متذکره تأثیرات سوء خود را در سطح بین المللی تا حد معینی بصورت ایجاد سردرگمی‌ها و گیجی‌های ایدیولوژیک- سیاسی در میان بعضی از احزاب و سازمان‌های مائوئیست برجا گذاشته و از این لحاظ علیه تلاش‌ها برای تجمع مجدد جنبش مائوئیستی در سطح بین المللی مانع تراشی کرده و کماکان به این مانع‌تراشی ادامه می‌دهند.         

تشدید مبارزه بخاطر تشکیل کنفرانس بین المللی احزاب و سازمان های مائوئیست کشورهای مختلف جهان،  تدوین و تصویب یک بیانیه جدید بین المللی بجای بیانیه قبلی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی و ایجاد یک مرکز اولیۀ مائوئیستی بین المللی بجای کمیتۀ قبلی “جاا”، برای جنبش مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی بین المللی بیش‌تر از پیش به یک ضرورت عاجل و فوری مبارزاتی بین المللی  بدل شده است.

بنابرین بر همۀ ما لازم است که بیش‌تر از پیش این نیازمندی‌ها و مبارزه برای دستیابی به وسایل مورد ضرورت برای رفع آن‌ها را جدی‌تر بگیریم و منظم‌تر و پی‌گیرتر از قبل مبارزه درین راستا را پیش ببریم.

گرامی باد یاد و خاطرۀ ابراهیم کایپاکایا و بقیه رفقای جانباخته جنبش مائوئیستی ترکیه!

جانبازی‌های ابراهیم کایپاکایا و بقیه جانباختگان جنبش مائوئیستی ترکیه انقلاب پرولتری ترکیه را به ثمر خواهد رساند!

به پیش در مسیری که با خون هزاران جان‌باختۀ جنبش مائوئیستی در جهان گلگون گردیده است!

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

31 ثور 1401 خورشیدی

May 21, 2022

www.cmpa.io

sholajawid2@hotmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *