واحد پایه‌یی شمارۀ 11

اطلاعیه خانه ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﺎﺯﻩ

رفیق ضیاء بر تارک اندیشه‌های ما جاودانه باد !

 رفقای گرامی !

امسال اولین سالیاد مرگ رفیق ضیاء ، ستاره تابناک انقلاب افغانستان است. دریغا و دردا که یکسال از نبود وی میگذرد ، اما چقدر سهمگین؟ در سالی که گذشت، نه تنها بدبختی های جامعه بر دوش ستمدیدگان افزونی میکند بلکه حملات طالبان برای به دست آوردن قدرت سیاسی در برابر نیروهای دولتی رژِیم دست نشانده شدت یافته است. حملات تهاجمی که با کشته و زخمی شدن هر دو طرف در ولسوالی …، همین چند شب قبل صورت گرفته و پسته امنیتی واقعه « اشپشته» شاهد حملات خونین طالبان تسلیم شده جناح ملارسول به یانکی ها بود.

خیزش های به اصطلاح مردمی که توسط دشمنان مردم کشور و کمک‌های مالی آنها سازماندهی، تحریک و تجهیز  شده و به راه انداخته شده، سران آنها عمدتا جنگ سالاران و ناقضین حقوق بشر اند. اینبار ولایت …. شاهد تفنگ گرفتن مردم و به اصطلاح خیزش‌های مردمی و حمایت‌شان از رژیم دست نشانده است.  

این صحنه ها دقیقا نشاندهندۀ عمق فاجعه در کشور است که ما با آن مواجه هستیم و برای هر حالت آن باید از قبل تدارک و تدبیر بگیریم. انقلابیون کشور باید تدارک وتدبیر مقابله در مقابل چنین شرایط را روی دست گیرند. تا جائیکه به تحلیل شرایط و اوضاع روز متکی شویم، دیده میشود که بوجود آمدن چنین حالتی است که خبر از یک جنگ وسیع دیگر با بیطرف بودن به اصطلاح نیروهای یانکی همراه است و خود رژیم دست نشانده باید از پس چنین جنگی بیرون برآید. اشغالگران امپریالیست صرفا وعده تامین امنیت به کابل را و همچنان میدان هوایی کابل را داده اند اما از ولایات کشور نامی نبرده اند، بدین ملحوظ دیده میشود که جنگ برخاسته و شعله ور شده در ولایات متعدد کشور، به سمت بحران عمومی به پیش میرود و رژیم دست نشانده را به طرف سقوط تدریجی سوق میدهد.

ما به عنوان انقلابیون باید از شرایط بغرنج کشور بتوانیم چالش ها را به فرصت بدل نموده و برای مقابله با هریک ازین چالش ها به مبارزه برخیزیم. افسوس که جای گران سنگ رفیق ضیاء به شدت خالی است و ما این خلاء را به شدت احساس می کنیم.

امیدواریم که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با در نظرگرفته شرایط و اوضاع جاری در کشور، برای تربیت کادر جوان خویش هر آنچه در توان دارد به کار گیرد تا بتوانیم شاهد بالندگی های بیشتر حزب در سطح کشور، منطقه و جهان باشیم.

یکبار دیگر، یاد و خاطره رفیق ضیاء را گرامی میداریم و با تعهد راسخ خود را برای مقابله با اشغالگران امپریالیست ، خاینین ملی دست نشانده و اشغلگران مرتجع داعشی، آماده می سازیم.

به پیش در راه تدارک و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی!

زنده باد استقلال زنده باد آزادی

واحد پایه‌یی شمارۀ 11

اول سرطان 1400 خورشید