به‌مناسبت سال‌گرد درگذشت ِ صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

اطلاعیه خانه ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﺎﺯﻩ

یک سال از درگذشت صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان گذشت، اگرچه او در میان ما نیست اما آرمان‌های والایش برای همیشه در قلب تمام مبارزین واقعی (م ل م ) باقی خواهد ماند.

رفیق ضیاء مبارز با دانشی بود که سالیان زیادی از وقتش را در سنگر مبارزه م ل م گذراند و الگوی حقیقی یک رهبر و مبارز واقعی کمونیستی (مارکسیست – لنینیست مائوئیست) بود. رفیق ضیاء بعد از اشغال کشور توسط امپریالیست‌ها به رهبری امپریالیزم امریکا، در سال 2001 فراخوان وحدت جنبش کمونیستی ( م ل م ) افغانستان را داد که بعد از قبولی این فراخوان توسط چند جناح و بعد از دو سال جر و بحث، باالاخره، در اول می 2004 م،  کنگره وحدت جنبش کمونیستی مارکسیستی لنینستی مائوئیستی میان سه جناح شرکت کننده در کنگره (حزب کمونیست افغانستان، سازمان پیکار برای نجات افغانستان و اتحاد انقلابی کارگران افغانستان) شکل گرفت و حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به رهبری رفیق ضیاء، ایجاد شد.

رفیق ضیاء دارای شناخت متعالی از دانش پرولتاریایی در عرصه ملی و بین المللی بود. ما کمبودش را بخوبی درک می‌کنیم و متیقین هستیم که رفیق ضیاء فنا ناپذیر می‌باشد. او به ما آموخت که هیچ‌گاه نباید از مبارزه دست کشید، زیرا با مبارزه پی‌گیر و متداوم می‌توان کشور را از زیر یوغ استعمارگرانۀ امپریالیست‌ها و خاینین ملی دست نشانده شان نجات دهیم.

در شرایط کنونی افغانستان که طالبان به اشغال‌گران آمریکایی تسلیم شده اند و می‌رود تا پروسه تقابل – تبانی میان رژیم دست‌نشانده و طالبان به پروسه تبانی – تقابل تبدیل گردد، امپریالیزم امریکا و متحدانش و کشورهای منطقه با ساز و برگ استخباراتی شان به جنگ‌های ارتجاعی ـ استخباراتی دامن می‌زنند و توده‌های ستم‌دیده کشور را در بدترین شرایط اقتصادی و امنیتی قرار داده اند، که منجر به  فقر و بیکاری و هزاران هزار بدبختی و بی خانمانی دیگر نیز در کشور شده است و میرود تا عمق فقر و بدبختی بیشتر و بیشتر گردد.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در قسمت آگاه نمودن جوانان و توده‌های زحمت‌کش در داخل و خارج از کشور، متعهدتر از قبل حرکت خواهد کرد و مطمیناً با ادامه دادن مسیر مبارزاتی رهبرشان و با  تکیه بر اساسنامه سومین کنگرۀ سراسری حزب، بیشتر از پیش مجدانه تلاش به خرچ خواهد داد تا این مسیر مبارزاتی را در جهت عملیش یعنی جنگ خلق سوق دهد.

اگرچه یک سال از نبود رفیق ضیاء می‌گذرد اما رهنمود های ارزشمند وی در میان ما  و همیشه در قلب ماست. یاد و خاطرات و مسیر مبارزاتی ِ درخشانش را برای همیشه با خود خواهیم داشت و برای تحقق و گسترش آرمان‌های وی مبارزه خواهیم نمود.

گرامی باد یاد، خاطرات و مسیر مبارزاتی ِ درخشان رفیق ضیا

زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

هواداران حزب حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – فرانکفورت آلمان

اول جولای 2021 م.

9 سرطان 1400 خورشیدی