پیام حمایت و پشتیبانی واحد تشکیلات پایه‌یی شماره (11)

اطلاعیه پیام ها خانه

رفقای عزیز !

درودهای گرم و انقلابی ما را از کوه‌پایه‌های ولسوالی   ولایت پذیرا باشید.

ازینکه بنا به معضلات پیش آمده، نتوانستیم به اولین جلسه عمومی منطقه‌یی حاضر شویم، معذرت ما را پذیرا شوید، اما خواستیم با ارسال پیامی هرچند کوتاه حمایت و پشتیبانی خود را از تدویر موفقانه سومین کنگره سراسری حزب و اولین پولینوم کمیته مرکزی دور سوم حزب اعلام نماییم.

رفقای عزیز، طوری که خود به جریان هستید، فقر و بی بضاعتی، کمبود منابع آب، کمبود برف و باران، نا امنی های اخیر که از طرف اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده و طالبان تسلیم شده به اشغالگران به بار آمده، روزگار مردمان ما را در گوشه گوشه افغانستان، خصوصا ولایت … و بالخصوص دهقانان متوسط و دهقانان فقیر ملیت هزاره در ولسوالی … – ولایت … را تیره و تار ساخته است، که از یک طرف باعث بی خانمانی تعدادی از دهقانان گردیده و از طرف دیگر باعث فوران کردن هرچه بیشتر خشم و نفرت و انزجار توده ها از رژیم دست نشانده و طالبان تسلیم شده به اشغالگران شده است.

ما یقین کامل داریم که با بردن آگاهی انقلابی میان توده‌های فقیر و نسل جوان کشور می بایست سیل خشم و نفرت توده ها را سمت و سوی انقلابی داده و سیل خشم و نفرت شان را در مسیر انقلاب علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده و اشغالگران مرتجع داعشی قرار دهیم و درین زمینه خود را مکلف می‌دانیم که برای پیاده نمودن تمامی فیصله ها و دستورات حزب که در سومین کنگره سراسری حزب و اولین پولینوم کمیته مرکزی دور سوم حزب به عمل آمده است، با جان و دل تایید کرده و در تطبیق فیصله ها تعهد راسخ خواهیم داشت.

رفقای گرامی، با وجود طرح ریاکارانه اشغالگران یانکی مبنی بر خروج نیروهایشان از کشور، ما یقین کامل داریم که کشور کماکان مستعمره نیمه فئودال در چنگال خونریز آنان باقی خواهد ماند و جنگ های استخباراتی نسبت به قبل شدت بیشتری به خود خواهد گرفت و از آنچه به اصطلاح صلح حرف زده میشود، خبری نخواهد بود.

امیدواریم که بتوانیم در پیوند تنگاتنگ با رفقای کمیته منطقوی شماره اول حزب که پس از اولین جلسه عمومی منطقه‌یی برگزیده می‌شوند، دوشادوش هم به کار و پیکار مبارزاتی در راستای تحقق هرچه بیشتر و بهتر فیصله های به عمل آمده سومین کنگره حزب و اولین پولینوم کمیته مرکزی دور سوم حزب به پیش رویم.

دستان تک تک رفقا را به گرمی می‌فشاریم

زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

خجسته و میمون باد تدویر موفقانه سومین کنگره سراسری حزب

خجسته و میمون باد برگزاری موفقیت آمیز اولین پولینوم کمیته مرکزی دور سوم حزب

واحد تشکیلاتی پایه‌یی شماره یازدهم – حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

9 ثور 1400