پیام تسلیت حزب کمونیست نیپال (مائوئیست‌های انقلابی)

پیام ها

ترجمه: کمیتۀ روابط بین المللی
به: کمیته مرکزی، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
تاریخ: 23 جون 2020


از شنیدن خبر درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که اخیرا به اثر سکته قلبی بدرود حیات گفت، سخت اندوهگین هستیم. با غم و اندوه فراوان و ادای احترام انقلابی به رفیق ضیاء، مراتب تسلیت عمیق خویش را خدمت کلیه صفوف ومنسوبین حزب شما، تمام وابستگان و اعضای خانواده داغ‌دیدۀ رفیق ضیاء تقدیم می‌نماییم.

درگذشت رفیق ضیاء یک حادثه نهایت غم انگیز و ضایعه بزرگ برای جنبش بین المللی کمونیستی می‌باشد. شما به درستی یادآور شده اید که درگذشت رفیق ضیاء نه تنها یک ضایعه برای کل پرولتاریا و مردم ستم‌کش افغانستان، بلکه در کل به تمام مردم جهان و جنبش بین المللی کمونیستی می‌باشد. لیکن، این ضایعه ممکن هر قدر دردناک باشد و هرقدر تاثیر عظیمی برما بگذارد، ما باید برآن غلبه نموده وبا پیگیری خستگی ناپذیر تمام غم واندوه را به نیرو تبدیل نموده و میراث انقلابی بجا مانده وی را به آخر رسانیم.

حزب ما مطمئن است که با درک کاملی از مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم ، تعهد و عزم راسخ در رهایی تمام کارگران و مردم ستمکش افغانستان و جهان، حزب شما و مردم انقلابی افغانستان را قادر خواهد ساخت تا برین ضایعۀ غلبه نموده و انقلاب را از همان نقطه‌ای که رفیق ضیاء ترک کرده است به پیش برید.


با درودهای پرولتاریایی بین المللی
کیرن
صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست نیپال (مائوئیست های انقلابی
)