پیام کمیتۀ پشتیبانی از جنگ خلق در هند (افغانستان- پاکستان) به جلسۀ بین المللی فراخوانده شده توسط کمیتۀ بین المللی پشتیبانی از جنگ خلق در هند

پیام ها

متاسفانه با وجودی که “جلسه” در یک زمان بسیار مهم دایر می گردد، اما ما نظر به اوضاع غیر قابل کنترل قادر نیستیم مستقیماً در آن شرکت نماییم. دولت ارتجاعی هند که تحت رهبری فاشیست های هندو قرار دارد سرکوبش علیه توده های مردم و جنگ انقلابی خلق در هند را تشدید کرده است. یک مرحلۀ جدید و ددمنشانه تر عملیات شکار سبز، که بنا به گفته های “آرونداتی روی” یک جنگ “زمین سوخته” شامل آتش زدن کل دهات، قتل عام، تجاوزات جنسی و سایر جنایات نفرت انگیز ضد بشری است، در حال انجام قرار دارد.

علاوه بر این یک کارزار تعقیب افسونگرانه و سرکوب در سراسر هند بخاطر خفه کردن صداهایی که کارزارهای نظامی ددمنشانۀ ضد مردمی و نقض فاحش حقوق بشر توسط حکومت را زیر سوال می برد، مورد حمله قرار می دهد و علیه آن مقاومت می کند، براه افتاده است. دولت ارتجاعی و فاشیست هایی که در حال حاضر آن را تحت تکفل دارند، با بی ملاحظگی و بی شرمانه فعالین سیاسی، روشنفکران و شخصیت های اکادمیک را که جرئت می کنند و سیاست های ضد مردمی آنها را مورد پرسش قرار می دهند، بدون باک از محکوم شدن در دادگاه افکار عامه، مورد هدف قرار می دهد. قدرت های امپریالیستی شریک جرم حامیان جنگ دولت هند علیه توده های مردم و جنگ انقلابی خلق هستند. بدین ترتیب است که سگ های نگهبان نهادهای بین المللی حقوق بشر مرتبط به موسسات امپریالیستی در بیشتر موارد روی قساوت های دولت هند و نقض فاحش حقوق بشر توسط آن ساکت هستند.

به تاریخ 9 می 2014 نیروهای سرکوبگر دولت هند یک شخصیت اکادمیک فلج و ویلچر نشین یعنی سایی بابا را اختطاف کرده و پشت میله های زندان قرار داد. دقیقاَ یک سال بعد در 9 می 2015 پولیس فاشیست هند یک فعال سیاسی روشنفکر انقلابی دیگر یعنی رفیق اجیت را در حالی دستگیر کرد که در حال سپری کردن یک عملیات قلبی در یک شفاخانۀ شهر پونه قرار داشت. گزارشات حاکی است که هم سایی بابا و هم رفیق اجیت از مشکلات صحی متعدد رنج می برند. نقشۀ دولت ارتجاعی هند آن است که هر دو رفیق در پشت میله های زندان به مرگ تدریجی دچار شوند، مرگی که مشابه به مرگ انقلابیون در تصادمات ساختگی با پولیس است.

ارتکاب تمامی این قساوت ها بخاطر این است که هند بهشت محفوظی برای استخراج سود و انباشت سرمایه برای شرکت های چندین ملیتی و طبقات فیودال و کمپرادور ساخته شود. مبارزۀ براه افتاده و جنگ خلق انقلابی در هند بخشی از مبارزۀ جهانی برای دموکراسی نوین، سوسیالیزم و کمونیزم و علیه نیمه فیودالیزم، سرمایه داری و امپریالیزم، و لبۀ تیز و برندۀ آن مبارزه، است. این مسئولیت بین المللی انقلابیون در سراسر جهان است که علیه جنایات دولت هند و همدستی قدرت های امپریالیستی با آن بجنگند، آن را مورد افشاگری و حمله قرار دهند و علیه آن مقاومت نمایند و در پهلوی جنبش انقلابی هند بایستند.

رفقا!
طی سال های گذشته، به ویژه از زمان کنفرانس بین المللی هامبورگ تا حال، کار و پیکار همبستگی با جنگ انقلابی خلق در هند پیشرفت های معینی داشته است. اما واقعاً کافی نبوده است. جنبش انقلابی بین المللی باید برای ساختمان یک جنبش همبستگی جهانی نیرومند با جنگ خلق انقلابی در هند تلاش نماید. ما باید کوشش های جدی بخاطر وسیع ساختن اتحاد و تامین وحدت تمامی نیروهایی که می توانند در ساختمان یک جنبش همبستگی وسیع جهانی و قادر به اقدامات سیاسی مداوم و منظم با هم متحد شوند، به عمل آوریم. جنبش انقلابی بین المللی باید این امر را برای دولت ارتجاعی هند مشکل بسازد که به آسانی از زیر بار مسئولیت قساوت هایش علیه توده ها، به زندان انداختن ها و قتل انقلابیون و سایر جنایات ددمنشانۀ ضد مردمی اش فرار نماید.

خرسندیم ازینکه کمیتۀ بین المللی پشتیبانی از جنگ خلق در هند اعلامیۀ ما تحت عنوان “برای رهایی رفیق اجیت بجنگیم” را حمایت کرده است. امیدواریم جلسۀ کنونی نقشه های گستردۀ راه اندازی یک کارزار مبارزاتی جهانی برای رهایی رفیق اجیت و تمامی زندانیان سیاسی دیگر را رویدست بگیرد. کمیتۀ ما با نیروهایی در پاکستان ارتباط گرفته است. بدین طریق اکنون ما کمیتۀ پشتیبانی از جنگ انقلابی خلق در هند، در هر دو کشور افغانستان و پاکستان هستیم. ما برای توسعۀ کمیته و فعالیت های آن در این دو کشور کوشش خواهیم کرد.

بیایید خود را برای ساختمان یک جنبش همبستگی جهانی نیرومند با جنگ انقلابی خلق در هند و افشا کردن و مورد حمله قرار دادن جنایات دولت هند و مقاومت علیه آن، متعهد سازیم!

بیایید تلاش نماییم که زمین و زمان را بخاطر نبرد برای رهایی رفیق اجیت و تمامی زندانیان سیاسی دیگر به لرزه در آوریم!

زنده باد جنگ انقلابی خلق در هند!
زنده باد حزب کمونیست هند (مائوئیست)!
سرنگون باد دولت ارتجاهی هند!
کمیتۀ پشتیبانی از جنگ خلق در هند (افغانستان- پاکستان)
19 جون 2015