پیام همدردی به مناسبت درگذشت “استاد عزیز”

پیام ها

با کدام واژه بسرائیم نغمه درگذشت غم انگیز “ استاد عزیز” را که تا ابد چشم های مان بگرید و قلب های مان بشکافد. هستۀ کارگری مبارز افغانستان از جایگاه جنبش مبارزاتی کارگران و زحمتکشان افغانستان، از فقدان این کارگر آگاه انقلابی عمیقاً اندوهگین و غم زده شده است.
استاد عزیز کسی بود که رنج و اندوه دیگران را به دوش می کشید و در راه آرمان های برحق کارگران تا سرحد رهائی پایدارانه و استوارانه مبارزه می نمود. او انسانی بود که در مکتب رنج و فقر و بدبختی تحصیل کرده بود، برای رهائی کارگران و زحمتکشان مبارزه میکرد و سطح اتکائی بود برای ما و کارگران افغانستان.

با رفتن استاد عزیز از میان ما به یقین این سطح اتکاء ضربت خورده و ضایعۀ بزرگی بر جنبش انقلابی کشور وارد شده است. پرکردن جای این عزیز اگر ناممکن نباشد کاری است بسیار مشکل. زندگی کارگری او برای کارگران و زحمتکش افغانستان، در راه مبارزۀ انقلابی برای کشور و مردمان کشور، سرمشق خوبی به شمار میرود.
استقامت و پایداری را باید ازین مرد آزادیخواه آموخت که با تن مریضش در هر جائی که درد و رنج بود، حضور داشت.

ما وعده می دهیم تا تحقق آرمان های بر حق او و سایر زحمتکشان افغانستان یک ثانیه و یک دقیقه و تا نابودی کامل متجاوزین و ستمگران در کشور که مسبب تمامی بدبختی ها و درد و رنج و بیچارگی زحمتکشان کشور شده اند، از پای ننشینیم.

بدینوسیله مراتب عمیق تسلیت خود را به رفقای همرزمش، خانواده، دوستان، شاگردان و کارگران زحمتکش افغانستان و سایر کارگران جهان ابراز میداریم.


“هسته کارگری مبارز افغانستان”
10 اسد 1393