پیام ذیل را یکی از هواداران ما از استرالیا به ایمل ارتباطی مان فرستاده است که ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، در وب سایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان کنون به نشر می‌رسانیم.

پیام ها

پیام تسلیت از طرف ” ا. ر .” از استرالیا

با دریافت خبر فوت ناگهانی و نابهنگام رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست “مائوئیست” افغانستان ! شدیدا متاثر و غمگین شدم .

از این بابت مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده، همسرش، دخترش، برادران و سایر همکاران و رفقای حزبی “هم‌رزمش” در تمامی سطوح حزبی می‌رسانم.
من به ویژه از این بابت شدیدا غمگین هستم که چنانچه رفیق ضیاء را از ما نمی گرفت، در آینده میتوانست طی سالها به صورت روز افزون به طبقه انقلابی و کمونیزم همچنان بیشتر از پیش خدمت کند.
با وجود این، شخصیت و صلابت مبارزاتی او یک منبع الهام انقلابی برای همه ما ، نسل ما، زمین ما و زمان باقی خواهد ماند .
بیاییم غم و اندوه بزرگ ناشی از در گذشت این رفیق را به انرژی مبارزاتی فعال بدل کنیم و به این طریق یاد و خاطره اش را همچنان زنده نگه داریم .
یادش گرامی و پر رهرو باد .


یکی از هواداران
استرالیا
ا. ر.
29 جون 2020

*