پیام تسلیت “کمونیست‌های مائوئیست – تونس”

پیام ها


ترجمه : کمیته روابط بین المللی

به رفقای ما در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
با درودهای انقلابی !

با ابراز تأسف (عمیق) از خبر درگذشت رفیق، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، ما برای شما و همه فعالین حزب و جنبش بین المللی کمونیستی (مائوئیستی)، بخاطر از دست دادن رفیق مبارز، رفیق برجستۀ ما ضیاء که رهبری مسیر وحدت مائوئیست‌ها در افغانستان [را برعهده داشت] و مبارز ملی، علیه اشغالگران “شوروی” و امریکا بود، تسلیت می‌فرستیم.

افتخار به رفیق ضیاء
افتخار به کمونیزم
کمونیست‌های مائوئیست تونس
۲۹ جون ۲۰۲۰