پیام تسلیت «هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، اتریش» در سوگ رفیق “ضیاء”

پیام ها
چراغ خانۀ ما گشت خاموش
ضیاء با خاک شد آخر هم آغوش
رفیق جان برابر، فرد دلسوز
عجل بر جان عاشق شد پیروز
او شمع حزب ما بود، مرد دانا
خردمند و مبارز، پیر برنا
غم و اندوه گرفت روح روانم
بسوزاند تمام استخوانم
رفیقان عزیز و یاورانش
پریشان اند تمام رهروانش
گران است مرگ وی، آوخ دردا !
چو سنگین هندوکش و کوه بابا !
روانش شعله ور بر کاروان بادا !
چراغ راهنمای رهروان باد!
همیشه خاطراتش زنده بادا !
نیکونام و بلند، فرخنده بادا !
گرامی باد یادش ای رفیقان !
تلاش و کار و افکارش درخشان
بیا با هم شویم ما از دل و جان
به دور حزب آن سرو خرامان
قوی و متحد باشیم خروشان
به مانند ضیاء دائم فروزان
برای تک تک اعضای فامیل
غمتان کم و دردها باد زایل !
همه با هم شریک درد و رنجیم
سوار کشتی بر امواج سردیم
همین است راه و رسم و آب و دانه
ضیاء شد در دل خاک جاویدانه
ره سرخش خروشان باد دائم !
روانش شاد و حزبش باد قائم !

خبر درگذشت رفیق ضیاء، صدر و بنیان‌گذار حزب، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از طریق سایت شعلۀ جاوید، ارگان نشراتی حزب، همچون زمین لرزه بر جان و روان ما شوکه وارد کرده است و از شنیدن آن عمیقا در غم و غصه فرو رفته ایم. نمی دانیم که درد خود را با چه کلمات و جملاتی بیان کنیم. با کمال تاثر و تاسف باید گفت که درگذشت وی در حقیقت ضایعۀ بزرگ و جبران ناپذیر برای جنبش کمونیستی، ستمدیدگان و استثمارشدگان کشور و جهان می باشد.

بناء، این ضایعه کلان را برای تمام رفقای سطوح رهبری، اعضاء و هواداران حزب، جنبش کمونیستی بین المللی و به ویژه تک تک اعضای محترم خانوادۀ آن رفیق تسلیت می‌گوییم و با شما از ته قلب ابراز غم شریکی و هم دردی می کنیم. یاد و خاطرۀ وی گرامی، روانش شاد و راه سرخش همیشه پر رهرو و خروشان باد !
پرتو فعالیت و مبارزاتش همچون خورشید در همه پیکارهای انقلابی بالای حزب گسترده و فروزان باد!
بیایید تا غم و اندوه از دست دادن رفیق کبیر و زنده یاد را به توان مبارزاتی همه جانبهء ملی – طبقاتی و انقلابی تبدیل کنیم.

« هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، اتریش»
۲۵ جون ۲۰۲۰