پیام تسلیت رفقای سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینست-مائوئیست-عمدتا مائوئیست)

پیام ها

گرانی اندوه درگذشت رفیق عزیز عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را با برگیری، دفاع و به کار بستن حقیقت عام مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم در واقعیت مشخص کشور خویش، با ارجگذاری و بکاربست اندیشه راهنمای صدر اکرم یاری، به نیروی مبارزاتی مبدل کنید!

خبر روانکاه درگذشت رفیق عزیز عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان،‌ما را در حزن و اندوهی به سنگینی کوه هیمالیا فرو برده است. با اینهمه، بررسی و مطالعه کارنامه ء مبارزاتی آن رفیق، و یادکرد آموزنده از خاطرات مبارزاتی وی، مددگار ما است تا آنهمه اندوه را بر تافته، در راه خارائین انقلاب، بیش از پیش مصمم تر و سرزنده تر، روانه شویم.

در گذشت این رفیق گرامی را به رفقای حزب کمونیست( مائوئیست )افغانستان، سایر مائوئیست های کشور و همه نیرو های کمونیست و مترقی گیتی تسلیت گفته، و در عزای خانواده و دوستان آن فقید شریک ایم.

بیایید با بررسی فراز ها و فرود های کارنامه ء مبارزاتی آن رفیق، با تمسک به اصول، به دفاع از خط سرخ رفیق شهید صدر اکرم یاری برخاسته،‌در برابر امپریالیسم، بورژوازی بروکرات کمپرادور و بقایای فئودالیسم ایستاده، پوزه ء کثیف اپورتونیسم، عمدتا بقایای رویزیونیسم “سه جهانی” را به خاک مالیده، از شرافت انقلاب قاطعانه دفاع کنیم. امروزه رویزیونیست های تینگ هسیائوپنگیست که سری در آخور رویزیونیست های نیپالی نیز دارند، در صدد آن اند که از “مارکسیسم” قلابی خویش، آب در آسیاب بورژوازی بروکرات کمپرادور افگنده،‌و با کشیدن بار تمام انحرافات و ارتداد ورزی های دیروزین، سوار بر مرکب “رهوار” ننگ تسلیم طلبی امروزین خویش، در برابر مائوئیست های کشور صف آرایی کنند. تشریک مساعی و همچنان تشریک غم و شادی مائوئیست های کشور، از امهات مبارزه مشترک و مائوئیستی علیه مرتدان خاقان زده است. بیایید با ابراز تسلیت با رفقای مائوئیست “حزب کمونیست (مائوئیست)” افغانستان،‌ درد مشترک خویش را فریاد کنیم. باشد که این درد مشترک در پراتیک مشترک مبارزه علیه اپورتونیسم-که بدون مبارزه علیه آن، مبارزه علیه امپریالیسم امکان پذیر نیست- متبلور و متجلی گردد.

راه رفیق عزیز ادامه دارد
خط سرخ اکرم یاری، ضامن پیروزی ما است !
با درفش سرخ مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم به پیش !
سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست )
ششم اسد 1393 خورشیدی