پیام تسلیت حزب کمونیست مائوئیست فرانسه

پیام ها

ترجمه: کمیته روابط بین المللی

رفیق ضیاء جاودانه است !

به رفقای ما در افغانستان:
با تاسف فراوان، اطلاع  یافتیم که رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از اثر سکته قلبی به سن 68 سالگی، درگذشت.
رفیق ضیاء، رهبر دیرینه جنبش کمونیستی در افغانستان بود، او انقلابی‌ای از زمانه‌های سلطنت در افغانستان بود. حزب کمونیست مائوئیست ]فرانسه [ و سازمان‌های ما مراتب عمیق تسلیت خود را به حزب، رفیق ضیاء، رفقایش ، به توده‌های افغانستان و نزدیکان وی ابراز میدارند. ما به خاطر داریم که رفقای ما، وظایفی همچون رفیق پی‌یر، بنیانگذار حزب ما انجام داده اند که درین مسیر درگذشت.
ما درینجا نقش رفیق ضیاء را در چندین نکته در ستایش مراسم خاکسپاری وی که توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان منتشر شده است، را برجسته می‌کنیم:

  1. نقش وی در اتحاد کمونیست‌های افغانستان، یعنی مارکسیست – لنینیست – مائوئیست‌ها، تحت رهبری یک حزب واحد، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، از زمان تاسیس “هسته کمونیست‌های انقلابی افغانستان” که در سال 1987 تاسیس و رهبری کرده و به کنگره دوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در سال 2014 کماکان بر جایگاه صدر باقی مانده است، می بینیم که زندگی وی به مبارزۀ بی امان برای وحدت کمونیست‌ها اختصاص داده شده بود.
  2. شعار انقلاب ازطریق جنگ خلق  وی برای مقاومت ملی علیه امپریالیست‌ها، سرمایه‌داری بروکراتیک و  فئودال‌ها در افغانستان .
  3.  سهم وی در ادامه و تکامل خط سیاسی اکرم یاری، رهبر بزرگ کمونیست افغان که در سال 1979 به دست دولت مرتجع و وحشی وقت افتاد و جانباخت، برازنده میباشد.

رفقای عزیز حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، ما خود را در غم شما شریک می‌دانیم، زیرا این پرولتاریای بین المللی است که یک مبارز خود را از دست داده است. ما به ادامه دادن وظایف وی و به تکامل مسیر انقلاب در افغانستان و سراسر کشورها ، درود می فرستیم.

رفیق ضیاء جاودانه است !
رفیق ضیاء در مبارزات پرولتاریای بین المللی زندگی خواهد کرد!
رفیق ضیاء، موجود است!
زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم !


حزب کمونیست مائوئیست فرانسه
24 جون 2020