پیام تسلیت حزب کمونیست ترکیه – مارکسیست – لنینیست

پیام ها

ترجمه: کمیتۀ روابط بین المللی
به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان !


رفقای عزیز!

خبرمرگ نابهنگام رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و یکی از بنیانگذاران آن حزب که به اثر سکته قلبی به عمر 68 سالگی درگذشت، را دریافت کردیم. از دست دادن غم انگیز چنین رفیقی که نقش برجسته و پیشرو در رهبری و تکامل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان داشته را درک می‌کنیم. وما همچنان از تلاش‌های حزب شما و نقش رهبری کننده رفیق ضیاء در پیشبرد روابط بین المللی بین احزاب انقلابی و کمونیستی و به پیش راندن انترناسیونالیزم پرولتری قدردانی می‌کنیم .


رفقا، ما درشرایط چالش برانگیزترین دوران تاریخ جنبش بین‌المللی کمونیستی و مبارزات طبقاتی در هر کشور قرار داریم. وظیفه فوری ما ، دست یابی به وحدت اصولی میان نیروها وسازمان‌های پرولتری در سطح بین المللی می‌باشد. این امر تنها با غلبه بر رویزیونیزم و اپورتونیزم ممکن می‌باشد، که بدون آن، سرانجام، درمبارزه مشترک ما دست یافتن به شکست و تارومار کردن امپریالیزم ناممکن است. جنبش بین‌المللی کمونیستی و پرولتاریای سراسر جهان، برای به انجام رسانیدن چنین وظایفی‌ در کنارخود به رفقائی همچون رفیق ضیاء  نیازدارند. به هر حال ، با وجود از دست دادن غم انگیز وی، ما اطمینان کامل داریم که رفقای دیگر نقش وی را برعهده گرفته وبه حمایت از میراث انقلابی رفیق ضیاء ادامه خواهند داد.


به نیابت از کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه ـ مارکسیست – لنینیست ، تمام حزب و پرولتاریای کشورمان، مراتب غم واندوه قلبی خویش را بمناسبت درگذشت رفیق ضیاء ابراز می‌داریم. ما به همبستگی بیشتر خود با حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، پرولتاریا و خلق‌های ستم‌کش افغانستان ادامه می‌دهیم.


یادگار و میراث رفقای جان باخته ما برای ابد در مبارزات مشترک ما علیه امپریالیزم و تمام مرتجعین زنده خواهد ماند.


خاطرۀ رفیق ضیاء در مبارزات ما زنده خواهد ماند!
حزب کمونیست ترکیه – مارکسیست – لنینیست [TKP-ML]
بیروی بین المللی
23 جون 2020