پیام تسلیت حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا

پیام ها

ترجمۀ کمیته روابط بین المللی

رفقا !

حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا برای تجلیل، تکریم و ترسیم درس‌هایی از کار و زندگی رفیق ضیاء به رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان می پیوندد. ساختن یک حزب مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی در یکی از مراکز تاریخی و درگیری فعلی میان امپریالیزم و خلق‌های تحت ستم یک اقدام خارق العاده برای جنبش  کمونیستی است که مبارزه برای وحدت بین المللی پرولتاریا، خلق‌های تحت ستم کشورهای امپریالیستی و ضرورت موج جدیدی از انقلاب پرولتری جهان را بیشتر وبیشترتغذیه می‌کند.

از اطلاعیه مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء، ما تمامی اهمیت و ارزش رفیق ضیاء را می‌بینیم.

تاسیس حزبی که سی‌ومین سالگرد آن امسال پشت سر گذاشته می‌شود، یکی از مهم‌ترین میراث وی است. حفظ مسیر مائوئیستی  سهمی است که جنبش ما در مشکل‌ترین زمان از آن عبور میکند. آموزش های خطی، پراتیکی، و توانائی‌های رهبری،  تجدید حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان امروز میراثی برای کمونیست‌های جهان است.

نقش ضیاء در زمان جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (جاا) و نقش حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در زمان حاضر، جهت بازسازی جنبش بین المللی کمونیستی (م ل م ) ازاهمیت به سزائی برخودار است.

حزب ما حمایت همه جانبۀ خود را از جنگ انقلابی خلق و مقاومت ملی علیه اشغالگران امپریالیستی، رژیم دست نشانده و اشغالگران مرتجع داعشی، ابراز میدارد.
به نام ضیا ، ما پیشگامان پرولتری در کشورمان را فرا می‌خوانیم تا همبستگی بین المللی را با مبارزات مردمان افغانستان تشدید کنند.


افتخار به رفیق ضیاء !
زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری
حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا
جون 2020