پیام اتحاد انقلابی مائوئیستی سریلانکا به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق عزیز

پیام ها

رفقای عزیز!

ما، اتحاد انقلابی مائوئیستی، یکی از گروه های مائوئیست سریلانکا، خود را در غم عمیق درگذشت رفیق عزیز با شما غم شریک می دانیم. کمونیست های انقلابی در سراسر جهان برای رهایی بلادرنگ تمام جهان متعهد هستند. رفیق عزیز رزمنده ای در این مبارزۀ عظیم بود. او رفیقی بود که شعار “خدمت به خلق” را در زندگی انقلابی اش انجام داد. او از طریق نبرد علیه گرایشات راست و ضد انقلابیون و همچنان تلاش عظیم برای ساختمان جنبش انقلابی در افغانستان، به جنبش کمونیستی در افغانستان و جهان خدمت نمود.

همدردی و غم شریکی خود را به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و همۀ کادرها و هواداران آن و همچنان به اعضای خانوادۀ رفیق عزیز تقدیم می نماییم.
انقلابیون پرولتری بین المللی از طریق پیشبرد مسئولیت های مبارزۀ انقلابی در سراسر جهان از رفیق عزیز تجلیل می نمایند و زود یا دیر به رویای رفیق عزیز یعنی انقلاب سوسیالیستی جهانی دست خواهند یافت.

درودهای آتشین به رفیق عزیز!
زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری!
زنده باد مارکسیزم- لنینیزم- مائوئیزم!
رفیق پاراکراما ویراسوریا
سریلانکا
9/9/2014