میراث رفیق ضیاء را تجلیل نماییم!

پیام ها

ترجمه : کمیته روابط بین المللی
حزب کمونیست انقلابی کانادا، مراتب عمیق تسلیت خویش را به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء، یکی از بنیان‌گذاران جنبش مائوئیستی در افغانستان و تصویب کنندۀ سند زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم در سطح بین المللی تقدیم می‌دارد.

درگذشت وی به دلیل روابط دو جانبه ما با حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و مسیری که رفقای افغانستان بخاطر شمولیت ما در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم) قدیمی و سپس در بازسازی آن ، تلاش ورزیدند، برای ما قابل توجه است.

هنگامی‌که ما در اوایل دهه 2000 خودمان را به عنوان یک حزب مطرح نمودیم، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ناظران بین المللی را به آن کنگره فرستادند و از آن زمان، ما همچنان به یک رابطه ثمربخش خویش ادامه داده ایم.

درگذشت رفیق ضیاء، به دلیل روابط طولانی که داشتیم به مثابه از دست دادن یک عضو حزب مان تلقی می‌گردد.

یکی از مشکلات درک جنبش انقلابی در افغانستان، چگونگی امر ترکیب اشغالگران امپریالیستی و نبود نمایندگی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در کشورها ی انگلیسی زبان جهان، منتج به پوشاندن حقایق جنگ علیه ترور توسط انگلیسی زبانان شده است. با این حال کسانی که به افغانستان سفر کرده اند، و با رفقای آنجا ملاقات نموده اند، کمکی کرده نمی‌توانند ولی دریافتند که جنبش مائوئیستی چقدر قابل توجه است، و چقدر وسیع‌تر نسبت به جنبش های مائوئیستی در شهرهای بزرگ امپریالیستی است و چقدر باید به ما بیاموزاند. اینک چقدر فروتنانه است. چگونه ضیاء تلاش کرد تا تکبر بورژوازی را که اغلبا در جنبش سربلند می‌کند رد نماید و چگونه می‌توانیم ازین سبک کار چیزهای زیادی بیاموزیم.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تحت رهبری رفیق ضیاء نه تنها یکی از اولین سازمان‌های کمونیستی بود که مائوئیزم را بعنوان سومین وعالی‌ترین مرحله کمونیزم انقلابی پذیرفت، بلکه اولین سازمانی بود که به انحراف “سنتز نوین” حزب کمونیست انقلابی امریکا که در بین جنبش بین المللی کمونیستی سردرگمی ایجاد نموده بود، پی برد و رسما علیه آن و بطور مشخص با ایرانیان در آن زمان موضع‌گیری نمود. بنابرین، اولین شلیک علیه طرح اواکیانیستی، انتقاد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از دنباله روان ایرانی‌ “سنتز نوین” باب اواکیان بود و ادعا نمود که این “مسیر گم شده” پسا مائوئیزم است.

در حالی‌که حزب کمونیست انقلابی امریکا اخیرا در سیاست ایالات متحده امریکا حاشیه‌ای بیش به نظر نمی رسد. (بدین ترتیب فقر “سنتز نوین” آن را نشان می‌دهد)
در زمانی که حزب کمونیست انقلابی امریکا، نقش بزرگی در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم) بازی کرده بود، و همچنین مسئولیت بیشتر انحلال (ریم) را نیز به دوش داشت، دخالت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تسویه حساب قابل توجهی را آغاز کرد.

امتناع رفقای بین المللی ما از ایفای نقش اصلی‌شان، بعنوان یک نظریه پرداز مهم، و فراهم نمودن بیشتر کارهای تیوریک، بطور نامحسوس نوع حساسیت مائوئیستی را به نمایش می‌گذاشت که همه ما باید برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهات و انحلال کامل دلیری فردی در جمع، تلاش نماییم.

زندگی اختصاص داده شده برای خدمت به خلق، جلوگیری از کیش شخصیت پرستی در حزب، و احزاب سیاسی که خط سیاسی را به جای یک نام مطرح می‌کنند، در وجود ضیاء تبارز یافته بود. تنها با درگذشت اوست که ما به اهمیت وی پی می بریم و برایش تجلیل می‌کنیم. اما هنوز باید بخاطر سپرد که ضیاء زندگی خودش را بعنوان صدر در کلکتیو حساسی سپری نمود. اینکه او کار خود را در خدمت به انقلاب وسیع‌تر می‌دید و از همه اشکال دگماتیزم و کیش قهرمانی نیز بیزار بود.

با توجه به اینکه وی بخش بزرگی از زندگی خود را صرف تلاش برای شناخت مائوئیزم بعنوان سومین و عالی‌ترین مرحله کمونیزم انقلابی کرد و برای تاسیس یک سازمان بین المللی کمونیستی مایه گذاشت، ما باید از کمک های وی سپاس‌گزار باشیم و احترام بگذاریم.
او در جلسه تاریخی (ریم) در سال 1993 که پیش نویس ” زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم” ارائه گردید حضور داشت. مدتها قبل از آن، ضیاء و رفقای که می‌‌رفتند تا حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را بنیان گذارند، قبل از آنکه حزب کمونیست انقلابی امریکا و دیگران این کار را انجام دهند، موضع ضد انقلابی دنگ سیائوپینگی در چین را انتقاد کردند و نشان دادند که حزب کمونیست انقلابی امریکا (همان‌طوری که همیشه دوست دارد ادعا کند) نیست. اولین سازمان در جهان بود که به نقد راه کاپیتالیستی پرداخت.
این و سایر مشارکت هاست که میراث ما را تشکیل می‌دهد و متعلق به همه ماست.
ما باید با درک م ل م بعنوان کمونیزم فعلی که ما را پیوند میزند به پیش حرکت کنیم.
ما باید برای تاسیس سازمان بین المللی کمونیستی که وی پیش بینی کرده بود، تلاش نماییم.

حزب کمونیست انقلابی – کانادا
28 جون 2020