رفیق ضیاء مردی از تبار زحمت‌کشان!

پیام ها

شخصیتی که توانست علیه سنتزنوین آواکیان موضع بگیرد!
به رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان!
خبر درگذشت رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، برایمان بسیار سنگین تمام شد. گران بودن این بار سنگین را با از دست دادن صدر کمیته مرکزی حزب، احساس می‌کنیم.

بدینوسیله به نیابت از هواداران حزب و تمامی روابط توده‌ائی ، مراتب عمیق تسلیت خویش را به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر کمیته مرکزی حزب، به رفقای کمیته منطقوی شماره اول حزب، رفقای کمیته مرکزی حزب و خانواده زنده یاد رفیق ضیاء تقدیم نموده و خود را در غم و اندوه رفقا شریک می دانیم.

ما در شرایط ناگواری به سر می بریم که جنگ‌های امپریالیستی هنوز در کشور ما ادامه دارد و کشور ما مستعمره تمام عیار یانکی هاست. جنگ تجاوزکارانه و اشغالگرانۀ امپریالیستی در کشور باعث کشته شدن جوانان ما گردیده و صرفا از جوانان به عنوان چوب سوخت این جنگ استفاده می‌شود.

ما در شرایطی رفیق گرامی خود زنده یاد رفیق ضیاء را از دست داده ایم که قلم از بیان توصیف رفیق ضیاء، عاجز است !
ما در شرایطی خبر وفات رفیق ضیاء که به عمر ۶۸ سالگی و به اثر سکته قلبی بدرود حیات گفت ، را می شنویم که به رهبری ایشان برای پیشروی در مسیر تدارک جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی نیاز مبرم داشتیم.

ضایعه از دست دادن رفیق ضیاء، بسیار بزرگ، غمی بسیار گران، اندوه بسیار فراوان در ما ایجاد کرده است، اما از سوی دیگر ما به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان باور کامل داریم که راه رفیق ضیاء را ادامه می‌دهند.

رفیق ضیاء درفش رزمنده حزب کمونیست (مائوئیست) را به اهتزاز درآورد، ایدئولوژی عام مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم را شجاعانه در شرایط فعلی کشور به کار بست، شعار جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده و اشغالگران مرتجع داعشی را علم نمود و درین مسیر بالنده به پیش رفت، ما میراث داران چنین شخصیتی هستیم و با یقین کامل کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان این راه را ادامه می‌دهد، این درفش را همچنان در اهتزاز نگه می‌دارد و با انواع رویزیونیزم – اپورتونیزم – اکونومیزم – هومانیزم و انواع رنگارنگ تسلیم طلبان ملی و طبقاتی همچنان مبارزه می‌کند.
هسته حزبی (۱۰۱۰) خود را مکلف میداند که غم ناشی از دست دادن رفیق ضیاء را به نیروی مبارزاتی خود بدل کند و در کنار کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و دوشادوش رفقای خود در سنگر مبارزه و با تعهد هرچه راسخ تر به مسیر پرتلاطم خویش ادامه دهد.

زنده یاد رفیق ضیاء، شخصیتی گران‌بهاء، رفیقی صمیمی، رفیقی متعهد به کمونیزم، رفیقی جان فدا برای توده های کشور و رفیقی که توانست در سطح جنبش بین المللی کمونیستی به خوبی بدرخشد و بتواند مسیر انحرافی خطوط را متمایز سازد و به جنگ ایدئولوژیک باب آواکیان که شعار سنتز نوین را علم کرده و دنباله روان سنتز نوین را به دنبال خود انتقال داده، بپردازد.
رفیق ضیاء، صدر متعهد به ایدئولوژی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم ، کسی بود که توانست مبارزات خطی – سیاسی – ایدئولوژیکی را علیه سنتزهای نوین باب آواکیان (رهبر حزب کمونیست انقلابی امریکا)، ترسیم نماید سنتزهای نوین را پسا مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی – هومانیستی بداند و آنرا در سطح جنبش بین المللی کمونیستی به چالش بکشد و خط انحرافی باب آواکیان را به جنبش بین المللی کمونیستی معرفی نماید.
رفیق ضیاء تنها صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان نبود، او ایدئولوژی رهایی بخش طبقه خودش را با خود حمل میکرد و در سطح جنبش بین المللی کمونیستی اتوریته با عظمتی پیدا کرده بود.

رفیق اجیت عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مائوئیست) درین رابطه گفته بود که حرف های رفیق ضیاء در مورد سنتزهای باب آواکیان پیش از وقت است، اما زمانیکه حزب کمونیست هند (مائوئیست) تحقیقات خود را شروع نمود چند ماه بعد به نتیجه دیگری دست یافت و سپس رفیق اجیت بعنوان عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست هند (مائوئیست) و رهبر خردمند حزب کمونیست ناگزالباری در سطح جنبش بین المللی کمونیستی اعتراف نمود که تمامی تحقیقات رفیق ضیاء و حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که تحت رهبری خردمندانه وی قرار دارد، کاملا به جا، درست و اصولی است.

رفیق اجیت از حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تقاضا نمود که صرفا کلمه پسا م ل م و هومانیستی به حزب کمونیست انقلابی امریکا کفایت نمی کند. بلکه باید و باید این را تاکیدا یادآور شدند که باید کلمه رویزیونیزم نیز در پسوند آن برای حزب کمونیست انقلابی امریکا اضافه شود.

از آنجا بود که احزاب و سازمان های مختلف مائوئیستی در جهان ایدئولوژی سنتز نوین باب آواکیان را یک سنتز پسا مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی – هومانیستی – رویزیونیستی دانستند.

رفیق ضیاء که در صدر رهبری کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان قرار داشت، توانست پس از آن سه جلد کتاب ” رویزیونیزم پسا مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان جای ندارد.” را به دست نشر بسپارد و مبارزات ایدئولوژیک – سیاسی علیه تمام کسانیکه حول سنتز نوین باب آواکیان جمع شده بودند به نقد بکشد. ما انتظار داریم که جلد چهارم این کتاب پرمحتوی را رفقای کمیته مرکزی حزب جمع آوری ،تدوین و به دست نشر بسپارند تا وعده ای که رفیق ضیاء به جنبش بین المللی کمونیستی داده بود، تکمیل گردد.

رفیق ضیاء فقط به افغانستان ومردم افغانستان تعلق نداشت، او یک مائوئیست به تمام معنی بود.
رفیق ضیاء شخصیتی به تمام معنی متعهد بود و دایما در فکر طرح وحدت با مائوئیست‌ها بود و شعار دایمی اش مبارزه – وحدت – مبارزه بود. زنده یاد رفیق ضیاء در یکی از اسناد خود به مناسبت هفت قوس چنین نوشت :

” رفقا! گروه‌های مائوئیست بیرون از حزب! ما شما را به قرار گرفتن در مسیر وحدت با حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان فرا می‌خوانیم. به نظر ما اختلافات اساسی ای که بتواند مانع وحدت شما با حزب گردد، وجود ندارد. حزب حاضر است مبارزۀ اصولی ضد سکتاریزمِ غیر اصولی مضر به‌حال جنبش را قاطعانه و یک‌جا با شما پیش ببرد.”

ما خود را مکلف می‌دانیم و تجدید پیمان می‌کنیم که از هیچ‌گونه ایثار و فداکاری درین راه دریغ نخواهیم کرد و در کنار کمیته منطقوی شماره اول حزب و در کنار رفقای کمیته مرکزی حزب همچنان استوار، ثابت قدم و با عزم راسخ به مبارزات مان ادامه خواهیم داد.

راه رفیق ضیاء درخشان باد!
یاد رفیق ضیاء در خاطرات ما جاودان باد!
زنده باد مارکسیزم – لنینزم – مائوئیزم
زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
هســـــــتۀ حــــــــــزبی (۱۰۱۰)
مربوط به کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
۹ سرطان ۱۳۹۹ ( ۲۹ جون ۲۰۲۰)