رفیق ضیاء فرمانده‌ای شجاع، رهبرِ ماندگار !

پیام ها

تشکیل کمیته های … مناطق، اولین گام مشخص برای آماده سازی تیوریک و عملی بخشی از روابط حزب برای آغاز جنگ است. (از سخنان رفیق ضیاء در … … حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – ۳ عقرب ۱۳۹۰)

با تاسف عمیق اطلاع حاصل نمودیم که رفیق ضیاء دیگر در میان ما نیست !
عرض تسلیت خود را خدمت تمامی رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، رفقای کمیته های مناطق حزبی، اعضاء ، داوطلبان عضویت به حزب، هواداران حزبی ، جنبش مائوئیستی در افغانستان، سازمان های مائوئیستی، جنبش بین المللی کمونیستی، رفقا، دوستان، یاران نزدیک به رفیق ضیاء و اعضای خانواده محترم شان با دل اندوهگین و چشمی اشکبار تقدیم می‌داریم و خود را در غم از دست دادن رفیق ضیاء شریک می‌دانیم.

رفقا و یاران هم ســنگر !
رفیق ضیاء در حقیقت یک فرماندۀ شجاع، رهبری خردمند و انسان معتقد به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم بود.
رفیق ضیاء پس از تشکیل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در سال ۱۳۸۳ به صفت صدر کمیته مرکزی حزب انتخاب گردید و شعار جنگ مقاومت ملی مردمی وانقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده را با حزب تحت امر خود سر داد.
رفیق ضیاء در سخنرانی آتشین خود در … حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان رو ی دو نکته تامل نمود:

  1. حیثیت مستقلانه خود را قاطعانه حفظ نماییم و برای تدارک، برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی مستقلانه تلاش کنیم .
  2. در مبارزه برای جلوگیری از درگیر شدن در جنگ داخلی، در شرایط اشغال کشور، جدی و در عین حال با حوصله باشیم و این مبارزه را به مثابه یک مبارزه دراز مدت در نظر داشته باشیم. ” (از سخنان رفیق ضیاء در … … حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – ۳ عقرب ۱۳۹۰)”

ما میراث داران چنین رهبر خردمندی هستیم و تا پای جان راهش را ادامه خواهیم داد. رفیق ضیاء در خاطرات ما ماندگار خواهد بود.
ما تحت امر کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به راه خود ادامه می‌دهیم و درفش حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را با هم‌کاری و هم‌یاری یکدیگر همچنان در اهتزاز نگه خواهیم داشت و با رهبری جمعی و مسئولیت فردی خویش به سوی فردای روشن به حرکت خویش ادامه داده و درین راه از هیچ‌گونه سعی و تلاش دریغ نخواهیم ورزید.

با احترام و ادای نظامی به رفیق ضیاء
زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم
زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
کمـیتۀ عمـل ســـیدال
۱۱ سرطان ۱۳۹۹ خورشیدی
( اول جولای ۲۰۲۰ میلادی )