رفیق ضیاء درفش‌دار م ل م در سطح ملی و بین المللی

پیام ها

درگذشت المناک رفیق ضیاء تئوریسین آگاه و متعهد م ل م و رهبر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان برای ما نهایت سنگین و طاقت فرسا بود، این سنگینی تا کنون اثرات عمیق خود را بر ما مستولی ساخته است.
بدین‌وسیله به کمیته مرکزی ، اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و خانواده ی داغدار رفیق ضیاء و رفقای جنبش چپ افغانستان، و جنبش بین المللی کمونیستی م ل م ، مراتب همدردی، غم شریکی و تسلیت خود را ابراز داشته و خود را در غم و اندوه رفقا، شریک می‌دانیم.


رفیق ضیاء رزمنده ی شجاع، تیوریسن اگاه و متعهد به علم انقلاب پرولتاریا ( م ل م) ، در رفاقت، صمیمی و در درون تشکیلات، منضبط و با دیسیپلین و در تیوری م ل م ژرفبین و خلاق، و در برابر امپریالیسم و ارتجاع، تسلیم ناپذیر و با اراده ی پولادین بود. !


او در طی بیش از سی سال و اندی تحت بدترین شرایط، تجربه ی فروپاشی تقریبا کامل بقایای جنبش چپ، بکام اهریمن (باندهای خون‌خوار خلق وپ رچم وابسته به سوسیال امپریالیسم شوروی سابق ) امپریالیسم امریکا، بی وقفه تلاش نمود تا درفش خون‌چکان جنبش دموکراتیک نوین را که با کشتار رهبر و کدرهای آن جنبش توسط گروهک‌های آدم‌خوار خلق و پرچم وابسته به سوسیال امپریالیسم شوروی سابق، بخاک و خون افتاده بود، دوباره باهتزاز درآورد. او این کار را بخوبی انجام داد، گاهی تنها و گاهی با تعداد انگشت شمار رفقای هم‌رزمش. با فقر و تنهایی زیست در حالیکه تعدادی از رفقای هم‌رزمش گروپ‌های برجای مانده از جنبش چپ، صحنه‌ی مبارزه را ترک کردند و سر بر آستان امپریالیسم و ارتجاع سائیدند و به پرازیت‌های خیره کننده‌ی دالر، جاه، جلال، قدرت و حکومت‌های دست نشانده و پوشالی تعظیم کردند، ولی رفیق ضیاء یک تنه در برابر امپریالیسم و ارتجاع ایستاد و بر روشنگری و افشای تسلیم طلبی‌های چپ وابسته ادامه داد. او در فقر اقتصادی و تنهایی زیست، ولی هرگز تسلیم نشد، یک تنه به قون، قلعه و قدرت ” نه” گفت و مظاهر زر، زور و تذویر را که سلاح امپریالیسم و ارتجاع است، به افشاگری پرداخت.


رفیق ضیاء خلا بزرگی را که درجنبش چپ بعد از کشتار جمعی کدرهای آن جنبش توسط باندهای خلق و پرچم وابسته به سوسیال امپریالیسم شوروی سابق  در اواخر دهه‌ی پنجاه و اوایل دهه‌ی شصت شمسی بوجود آمده بود،  بخوبی درک کرد.
ضیا خود یکی از رزمندگان برجسته‌ی ساما بود، در پرتوی علم شکوهمند م ل و اندیشه‌ی مائو قبل از مائوئیسم، با پویش و کنکاش عمیق، خطوط انحرافی و تسلیم طلبی‌های درون  ساما را درک کرد و آنجا را رها نموده و به افشاگری پرداخت. (بی‌مورد نیست که امروز سامایی‌ها و رهایی‌های راجستر شده حکومت مستعمراتی، پوشالی و مزدور، علیه رفیق ضیاء زهرپاشی و یاوه گویی می‌کنند)


لازم می‌دانیم که در این مقطع زمانی در میان کارهای بس بزرگی که رفیق ضیاء انجام داده است، به دو مورد آنها توجه رفقا را معطوف بداریم:

  • درعرصه ملی:

در اواخر دهه‌ی شصت و اوایل دهه‌ی هفتاد شمسی شجاعانه بیرق کمونیستی را در جامعه عقب مانده افغانستان به اهتزاز در آورد و با کمونیست‌ها ی شرمگین خط فاصل کشید، با تلاش بی وقفه اش ” هسته کمونیستهای انقلابی افغانستان ” را جهت ایجاد بستر مبارزه شکوه‌مند طبقاتی و مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع ایجاد کرد، و در روشنی تلاش‌های پی‌گیرش مدتی بعد ، ” هسته… ” به سازمان ارتقا  و در تلاش بسوی وحدت تشکیلاتی جنبش چپ ، در تکامل خود به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان انجامید که گامی بی نظیر در آن زمان بود.

بعد از اشغال افغانستان توسط آمریکایی‌ها و شرکاء که چپ تسلیم طلب و اپورتونيست گروه گروه و دسته خود را در معرض تسلیمی قرار می‌داد، رفیق ضیا “با قوت و هوش‌مندی در تدارک “جنگ خلق” برآمد و آنرا تیوریزه کرد ، بار دیگر چهره رویزیونیست‌ها و اپورتونیست‌ها را  افشاء  نموده  و  نقدهای  ارزشمندی  را  ارایه  داده  و  در  روشنی “مبارزه دو خط” م ل م را از گزند انحراف محافظت کرد.

  • درعرصه بین المللی:

تلاش‌های رفیق ضیا در جنبش بین المللی کمونیستی موثر، برجسته و شکوفا بود. او در تشکیل جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم) نقش فعال بازی کرد. رفيق ضیا در تبلیغ و ترویج “خدمات فناناپذیر مائو”، گام‌های موثری برداشت. و علیه انحرافات جنبش بین المللی موضوع گیری شفاف و روشن داشت.

یکی از نمونه‌های روشن آن موضع‌گیری ضیا علیه  “سنتیز نوین” باب،  و خط پسا مارکسیستی- لنینیستی و مائوئیستی حزب کمونیست انقلابی آمریکا است. ضیا خط حزب کمونیست انقلابی آمریکا را خط  رویزیونیستی و گسست از مارکسیسم – لنینیسم – مائوئیسم ارزیابی کرد، بنابر این با سلاح علمی م ل م در مقابله با خط انحرافی باب برخاست و آنرا به شدت نقدکرد. جوهره‌ی نقد علمی رفیق ضیاء جایگاه عمیق خود را در میان احزاب و سازمان‌های م ل م و جنبش بین المللی کمونیستی از شبه جزیره هند تا اروپا و امریکا پیدا کرد، بدین‌گونه که احزاب م ل م اروپایی کرارا از موضع روشن حزب کمونیست (مائویست) افغانستان به رهبری رفیق ضیاء بعنوان حزب و رهبری پیشگام در سطح بین المللی در برابر رویزیونیسم اواکیان و حزب کمونیست انقلابی آمریکا، به افتخار یاد نموده و ادبیات خروشنده ، پویا، رزمنده و روشنگر “شعله جاوید” را ادبیات پر خروش و پویا در سطح جهانی به تقدیر و تحسین گرفتند.


در پرتو آن ژرف‌نگری و مواضع اصولی و با درایت رفیق ضیاء است که امروز تمام احزاب و سازمان‌های انترناسیونالیست م ل م، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را درفش‌دار مبارزه با رویزیونیسم می‌شناسند و خدمات ارزشمند و اصولی ایدئولوژیک رفیق ضیاء و حزب کمونیست (مائویست) افغانستان را بدیده قدر می‌نگرند و از دست دادن رفیق ضیا را ضایعه‌ای بزرگ در جنبش بین المللی کمونیستی می‌دانند.


بی تردید از دست دادن رفیق ضیا ضایعه‌ای بس بزرگ در سطح ملی و بین المللی است، زحمت‌کشان صمیمی‌ترین و صادق‌ترین یار و یاور خود را از دست دادند، انتظار داریم که کمیته مرکزی ، اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان رسالت خود را که همانا پیروی از اهداف و رهنمودها و آثار ارزنده‌ی علمی و تشکیلاتی رفیق فقید است بخوبی انجام دهند و انجام دهیم.


رفیق ضیاء همیشه با ما است، یاد و خاطراتش را گرامی داشته  و راه درخشانش را ادامه دهیم، و چون او در برابر امپریالیسم و ارتجاع، رویزیونیسم،  پاسیفیزم و اپورتونیزم بشدت مبارزه کنیم.


جاودان باد خدمات فنا ناپذیر رفیق ضیا!
زنده باد م ل م !
زنده باد حزب کمونیست (مائویست) افغانستان
نابود باد امپریالیسم و ارتجاع!


واحد حزب کمونیست (مائویست) افغانستان، سویدن
۷ جولای ۲۰۲۰
۱۷ سرطان ۱۳۹۹