راه رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان پرتداوم باد

پیام ها

با تاثر و تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودم اینکه : رفیق ضیا صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اثر ایست قلبی به سن ۶۸ ساله‌گی بدرود حیات گفته است.

مرگ رفیق ضیا، ضایعه بس بزرگ و جبران ناپذیریست برای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، اعضأ و هواداران حزب، پرولتاریا و زحمکشان افغانستان و جهان، سازمان‌ها و احزاب کمونیستی مائوئیستی جهان و مشمولین جنبش بین المللی کمونیستی.
رفیق ضیا از ایام جوانی با تعهد و صداقت، مبارزات انقلابی‌اش را در سیاه‌ترین و غم‌انگیز ترین عصر(تجاوز سوسیال امپریالیستی روسیه، ارتجاع و تجاوز امپریالیزم لجام گسیخته جهانی به رهبری آمریکا) آغاز نمود و ندای آزادی ، برابری و مقاومت ملی مردمی را بلند نمود و در خوفناک‌ترین شرایط ، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که یک ضرورت تاریخی و مبارزاتی بود تاسیس نمود.

هرچند نبود رفیق ضیا سخت مایه اندوه ماست. اما میراث ارزشمند ایشان ( آثار، نوشته‌ها، تجارب و اندوخته‌های ایشان و نیز صداقت، تلاش و تعهد ایشان به خط رفیق اکرم یاری) همیشه راهنمای راه ما خواهد بود.

من به نوبه خودم، به خدمات ارزشمند رفیق ضیا صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ارج گذاشته و تسلیت عمیق‌ام را به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، اعضأ و هواداران حزب، پرولتاریای این کشور و جهان، سایر احزاب و سازمان های کمونیستی مائوئیستی کشورهای جهان و مشمولین جنبش بین‌المللی کمونستی (مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم) و خصوصا به خانواده رفیق ضیاء و رفقای نزدیک ایشان ابراز میدارم.


پرتداوم باد راه و یاد رفیق ضیا صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
جاوید باد حزب کمونیست مائوئیست افغانستان
آذر
۱۱ سرطان ۱۳۹۹
(اول جولای ۲۰۲۰)