پیام تسلیت حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا

پیام ها

به حزب کمونیست هند (مائوئیست)
رفقای عزیز!
کمیتۀ بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند، به تاریخ 2- 9 اپریل، کارزار همبستگی با شعارهای ذیل را پیش می‌برد:

1- رهایی بدون قیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی در هند! آزادی برای تمامی زندانیان سیاسی در جهان!

2- عملیات شکار سبز، جنگ علیه توده‌ها و حملات هوایی بالای توده‌ها را متوقف سازید!

3- جنگ‌خلق‌ها را حمایت کنید!

این کارزار بسیار مهم است. این کارزار به بسیاری از کشورهای اروپایی و چندین کشور امریکای لاتین خواهد رسید. اهداف این کارزار تکامل بسیج توده‌ها و افکار عامه بخاطر کمک به بی‌نقاب سازی و منزوی کردن رژیم هند و حمایت از جنگ خلق در هند است.
معلومات و اخبار پیرامون کارزار در ویب‌سایت‌های “راه مائوئیست” و “کمیتۀ بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند” منتشر خواهد شد.
هر معلومات، سند، ارزیابی و پیش‌نهاد شما استقبال خواهد شد و از طریق مجراهای ارتباطی قابل دسترس، حتی الامکان بصورت وسیع پخش خواهد شد.
کمیتۀ بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند پیشنهاد خود را در مورد هیئت بین المللی نمابندگان حفظ کرده است و ما تلاش خواهیم کرد که در مطابقت با جهت‌گیری ارائه شدۀ عمومی توسط کمیتۀ بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند، چگونگی اجرای این پیشنهاد را در ماه‌های آینده شاهد باشیم.
بعضی از دانشگاه‌ها قویاً فراخوانده شده اند که به اوضاع هند توجه نمایند. شعبات، استادان و محصلان این دانشگاه‌ها از قبل در مبارزه بخاطر سایی بابا و محصلان جی ان یو درگیر بوده اند. به‌عنوان بخشی از کارزار، فراخوانی منتشر خواهد شد تا بعضی از شخصیت‌های دموکرات هندی درون حلقات دانشگاهی به کشورهای متعدد اروپایی بیایند و اوضاع در هند را شرح دهند.
جنبش زنان، به ویژه در ایتالیا، در روز بین المللی زنان ابتکار همبستگی با زنان هند، به ویژه سونی رونی را روی‌دست گرفت و نسبت به جان‌باختن رفیق شوروتی ادای احترام نمود. همچنان، جنبش زنان در رشد نیرومند و خصلت فمینیزم انقلابی پرولتری خود، بخاطر اعمار پلی میان این جنبش و زنان در هند، ابتکارات بیشتر و مهم تری را تدارک می بیند.
ما روی احترامات و تعهدات سترگ خود نسبت به شم مجدداً تأکید می کنیم.
هیچ‌گونه واکنشی در قبال این نامه را ضروری احساس نمی‌کنیم. با حفظ سایت‌ها و آدرس‌های الکترونیکی رسمی به‌عنوان منابع قابل استفاده برای دریافت تمامی موادی که شما ضروری احساس کنید، مواد مذکور منتشر خواهد شد و در سطح بین المللی پخش خواهد گردید.

با گرم‌ترین احترامات رفیقانه!
حزب کمونیست مائوئیست- ایتالیا