گزارش
جلسه هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اروپا

گزارشات نظر هواداران

جلسه هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اروپا به مثابه بخشی از کارزار عمومی اصلاح سبک کار حزب، با حضور نمایندگان حزب، در ماه دسامبر 2012 دایر گردید. نمایندگان حزبی حاضر در جلسه، هواداران حزب را در مورد اوضاع افغانستان و عرصه جنبش کمونیستی بین المللی، مشخصا در مورد تلاش های احزاب مارکسیست – لنینیست – مائوئیست، به شمول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، بخاطر ایجاد یک تشکیلات کمونیستی بین المللی احزاب و سازمان های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست جهان، معلومات دادند.
درین جلسه پشتیبانی قاطعی از تلاش های حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سایر احزاب همسنگر برای ایجاد تشکیلات نوین بین المللی کمونیستی به عمل آمد. رفقا روی این حقیقت تاکید کردند که موجودیت یک تشکیلات بین المللی کمونیستی برای همآهنگ نمودن و رهبری کردن فعالیت های جنبش بین المللی کمونیستی، روی توسعه جنبش های انقلابی و آماده ساختن عامل ذهنی انقلاب جهانی تاثیرات مثبت وسیعی خواهد داشت، به ویژه در زمانی که توده های انقلابی به طرز بیسابقه ای در حال خیزش برای به چالش طلبیدن ” سروران جهان” در سراسر دنیا هستند و نظام سرمایه داری امپریالیستی به واسطه شدید ترین بحران اقتصادی و مالی، از زمان کساد بازاری قرن گذشته تا کنون، مورد تهدید قرار دارد و سیستم های ایدیولوژیکی و سیاسی اش با بحران مشروعیت عمیقی مواجه است.
برعلاوه، رفقا درین جلسه حمایت کامل شان را از حزب در موضعگیری علیه پسا م ل م اواکیانی و رویزیونیزم پاراچندا – باترای که باعث فروپاشی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی گردیده اند، ابراز نمودند. رفقا مکررا روی این حقیقت انگشت گذاشتند که ما در مقطع تاریخی بسیار حساسی از تشکیلات بین المللی مان محروم گشته ایم. در ایامی که توده های خاورمیانه علیه حاکمان مستبد و دست نشاندگان امپریالیست ها بپاخاسته اند و همچنان خیزش های توده یی در کشور های امپریالیستی به شکل های مختلفی مثل جنبش اشغال، شورش های دانشجویی و کارکری به میان آمده اند، یک تشکیلات بین المللی مائوئیستی می توانست نقش مهمی در تاثیرگذاری روی این خیزش های توده یی از طریق فراهم آوری استقامت انقلابی و کمونیستی بیشتر برای آنها، بازی نماید. بدینگونه رفقا روی این حقیقت تاکید کردند که تلاش برای ایجاد یک تشکیلات نوین بین المللی نیروهای م ل م از اهمیت شایانی برخوردار است.
رفقا کار و پیکار رفقای حزب و تشکلات دموکراتیک در داخل کشور و پیشروی های به عمل آمده قابل توجه در عرصه های مبارزات انقلابی داخل کشور را مورد ستایش قرار دادند. هواداران حزب در اروپا تعهد کردند که در پهلوی فعالیت های انقلابی و مبارزات حزب در داخل کشور بایستند و حمایت شان را به حزب و تشکلات دموکراتیک توده یی از هر طریق ممکن برسانند.
سرانجام، هوادارن حزب در این جلسه، کمیته سازماندهی هوادارن حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اروپا را، بخاطر انتظام بخشیدن به رهبری و همآهنگی فعالیت ها و مبارزات هوادارن حزب درانجا، تشکیل دادند. با توجه به این حقیقت که اعضا و هواداران حزبی زیادی از سابق در سراسر اروپا حضور دارند که تعداد نسبتا زیادی از آنها غیر متشکل گردیده اند، این رفقا تلاش خواهند کرد که آنها را نیز در پهلوی رفقای متشکل موجود، در یک تشکیلات نیرومند هواداران حزب در این قاره جمع نمایند. رفقا این حقیقت را قاطعانه بیان کردند که اروپا پشت جبهه مهمی برای مبارزات انقلابی حزب در داخل کشور و همچنان جبهه مهمی برای مبارزات حزب در سطح بین المللی است. در شرایط کنونی اشغال امپریالیستی که کشور های اروپایی بخش مهمی از اتحاد اشغالگرانه امپریالیستی را تشکیل داده اند، هواداران حزب در اروپا از طریق همآهنگی با چپ انترناسیونالیست ضد امپریالیست در این قاره می توانند جنبش ضد امپریالیستی موثری را صف آرایی نمایند که حمایت قاطعی برای مبارزات ضد امپریالیستی حزب و سازمان های دموکراتیک توده یی داخل کشور خواهد بود.
با توجه به اهمیت جدی کار و پیکار حزب در اروپا، هواداران حزب ذیلا تعهد سپردند:
1 – کوشش برای حدادی کردن یک تشکیلات موثر هواداران حزب در اروپا.
2 – ایجاد مناسبات پایدار با سایر نیروهای مارکسیست – لنینیست – مائوئیست و بطور وسیع تر با کل چپ انترناسیونالیست ضد امپریالیست در اروپا.
3 – فروگذاری نکردن از هیچ اقدامی برای حمایت از حزب در داخل کشور و همچنان در سطح بین المللی.
4 – برگذاری کنفرانس سرتاسری همه هواداران حزب در اروپا در طی یکسال آینده.
جلسه با روحیه انقلابی برای متحرک ساختن فعالیت های حزب در اروپا در ارتباط با کاروپیکار اانقلابی در داخل افغانستان به پایان رسید .

هواداران « حزب کمونيست (مائويست) افغانستان » در اروپا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *