میراث رفیق ضیاء را تجلیل نماییم!

ترجمه : کمیته روابط بین المللیحزب کمونیست انقلابی کانادا، مراتب عمیق تسلیت خویش را به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء، یکی از بنیان‌گذاران جنبش مائوئیستی در افغانستان و تصویب کنندۀ سند زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم در سطح بین المللی تقدیم می‌دارد.درگذشت وی به دلیل روابط دو جانبه ما با حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و مسیری که رفقای افغانستان بخاطر شمولیت ما در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم) قدیمی و سپس در بازسازی آن ، تلاش ورزیدند، برای ما قابل توجه است.هنگامی‌که ما در اوایل دهه 2000 خودمان را به عنوان یک حزب مطرح نمودیم، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ناظران بین المللی را به آن کنگره فرستادند و از آن زمان، ما همچنان به یک رابطه ثمربخش خویش ادامه داده ایم.درگذشت رفیق ضیاء، به دلیل روابط طولانی که داشتیم به مثابه از دست دادن یک عضو حزب مان تلقی می‌گردد.یکی از مشکلات درک جنبش انقلابی در افغانستان، چگونگی امر ترکیب اشغالگران امپریالیستی و نبود نمایندگی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در کشورها ی انگلیسی زبان جهان، منتج به پوشاندن حقایق جنگ علیه ترور توسط انگلیسی زبانان شده است. با این حال کسانی که به افغانستان سفر کرده اند، و با رفقای آنجا ملاقادامۀ مطلب

پیام ذیل را یکی از هواداران ما از استرالیا به ایمل ارتباطی مان فرستاده است که ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، در وب سایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان کنون به نشر می‌رسانیم.

پیام تسلیت از طرف ” ا. ر .” از استرالیابا دریافت خبر فوت ناگهانی و نابهنگام رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست “مائوئیست” افغانستان ! شدیدا متاثر و غمگین شدم .از این بابت مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده، همسرش، دخترش، برادران و سایر همکاران و رفقای حزبی “هم‌رزمش” در تمامی سطوح حزبی می‌رسانم.من به ویژه از این بابت شدیدا غمگین هستم که چنانچه رفیق ضیاء را از ما نمی گرفت، در آینده میتوانست طی سالها به صورت روز افزون به طبقه انقلابی و کمونیزم همچنان بیشتر از پیش خدمت کند.با وجود این، شخصیت و صلابت مبارزاتی او یک منبع الهام انقلابی برای همه ما ، نسل ما، زمین ما و زمان باقی خواهد ماند .بیاییم غم و اندوه بزرگ ناشی از در گذشت این رفیق را به انرژی مبارزاتی فعال بدل کنیم و به این طریق یاد و خاطره اش را همچنان زنده نگه داریم .یادش گرامی و پر رهرو باد . یکی از هواداراناسترالیاا. ر.29 جون 2020*
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت “کمونیست‌های مائوئیست – تونس”

ترجمه : کمیته روابط بین المللیبه رفقای ما در حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستانبا درودهای انقلابی !با ابراز تأسف (عمیق) از خبر درگذشت رفیق، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، ما برای شما و همه فعالین حزب و جنبش بین المللی کمونیستی (مائوئیستی)، بخاطر از دست دادن رفیق مبارز، رفیق برجستۀ ما ضیاء که رهبری مسیر وحدت مائوئیست‌ها در افغانستان [را برعهده داشت] و مبارز ملی، علیه اشغالگران “شوروی” و امریکا بود، تسلیت می‌فرستیم. افتخار به رفیق ضیاءافتخار به کمونیزمکمونیست‌های مائوئیست تونس۲۹ جون ۲۰۲۰
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت ” مجمع کمونیست ‌ناروی- خدمت به خلق”

صدر موسس و رهبر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در سن 68 سالگی، پس از سکتۀ قلبی درگذشت. در اطلاعیه 21 جون حزب اعلام می کند که : ” زندگی رفیق ضیاء به راستی در خدمت به انقلاب پرولتاریای جهانی بود ” و ” رفیق ضیاء، در مبارزات پرولتاریای بین المللی جاودانه خواهد بود! “” مجمع کمونیست ناروی – خدمت به خلق ” در بیانیه‌ای به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، مورخ 30 جون، غم و اندوه خود را اعلام نمود.ترجمه: کمیته روابط بین المللیپرولتاریای تمام کشورها ،متحد شوید!به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان :رفقای عزیز !به یاد و اندوه درگذشت رفیق ضیاء، ” مجمع کمونیست ناروی- خدمت به خلق” به رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، به رهبران، رزمندگان، پرولتاریا و توده‌های که تحت رهبری شما می رزمند، درود می فرستد.صدر موسس حزب شما، طلایه دار پرولتاریای افغانستان و توده‌های محبوب قهرمان آن کشور، از اثر سکتۀ قلبی به سن 68 سالگی درگذشت، ما میدانیم که قلب او همیش برای انقلاب و برای پرولتاریا می‌تپید. ضربان قلب همواره در مبارزات حزب و در مبارزات انقلاب پرولتاریای جهانی خواهد تپید.او زندگی خود را وقف انقلاب، حزب، پرولتاریا ومبارزات توده‌ای، دموکراسی نوین، سوسیالیزم ، و کمونیزم درخشان نمود. زندگی و کار ویادامۀ مطلب

رفیق ضیاء مردی از تبار زحمت‌کشان!

شخصیتی که توانست علیه سنتزنوین آواکیان موضع بگیرد!به رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان!خبر درگذشت رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، برایمان بسیار سنگین تمام شد. گران بودن این بار سنگین را با از دست دادن صدر کمیته مرکزی حزب، احساس می‌کنیم.بدینوسیله به نیابت از هواداران حزب و تمامی روابط توده‌ائی ، مراتب عمیق تسلیت خویش را به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر کمیته مرکزی حزب، به رفقای کمیته منطقوی شماره اول حزب، رفقای کمیته مرکزی حزب و خانواده زنده یاد رفیق ضیاء تقدیم نموده و خود را در غم و اندوه رفقا شریک می دانیم.ما در شرایط ناگواری به سر می بریم که جنگ‌های امپریالیستی هنوز در کشور ما ادامه دارد و کشور ما مستعمره تمام عیار یانکی هاست. جنگ تجاوزکارانه و اشغالگرانۀ امپریالیستی در کشور باعث کشته شدن جوانان ما گردیده و صرفا از جوانان به عنوان چوب سوخت این جنگ استفاده می‌شود.ما در شرایطی رفیق گرامی خود زنده یاد رفیق ضیاء را از دست داده ایم که قلم از بیان توصیف رفیق ضیاء، عاجز است !ما در شرایطی خبر وفات رفیق ضیاء که به عمر ۶۸ سالگی و به اثر سکته قلبی بدرود حیات گفت ، را می شنویم که به رهبری ایشان برای پیشروی در مسیر تدارک جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی نیاز مبرم داشتیم.ضایادامۀ مطلب

پیام تسلیتی کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

رفیق ضــیاء !نام جـاودان ، اندیشۀ مـاندگار در خـاطـره‌ها شمعی پر از صفا و پر از سادگی ضیاءآن بهترین نمونه‌ی ایستادگی ضیاءتنها مرام و مقصد او انقلاب بودبردوش داشت بیرق آزادگی ضیاء(شعر از رفیق صمصام) کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ، مراتب عمیق تسلیت و هم‌دردی خویش را به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، به رفقای کمیته مرکزی، اعضاء ، داوطلبان عضویت و هوادارن حزب و به سازمان‌های مائوئیستی در داخل و خارج از کشور، به احزاب و سازمان‌های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست سایر کشورهای جهان، به دوستان و یاران نزدیک وی، خانواده محترم زنده یاد رفیق ضیاء، تقدیم نموده، درغم و اندوه رفقا خود را شریک می‌داند.مرگ نابه هنگام رفیق ضیاء یک ضایعۀ بزرگ بوده که در شرایط کنونی کشور که امپریالیست‌های غدار به رهبری امپریالیزم لجام گسیختۀ امریکا دمار از روزگار مردم در آورده و کشور مستعمره – نیمه فئودال – نیمه مستعمره – نیمه فئودال افغانستان را به گرداب تلاطم جنگ‌های تجاوزکارانه، غارت‌گرانه و خانمانسوز مبدل ساخته‌اند، درگذشت رفیق ضیاء غیر قابل سنجش است. کمبودی و ضرورت زنده یاد رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را با گوشت و پوست خود احساس می‌کادامۀ مطلب

راه رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان پرتداوم باد

با تاثر و تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودم اینکه : رفیق ضیا صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در اثر ایست قلبی به سن ۶۸ ساله‌گی بدرود حیات گفته است.مرگ رفیق ضیا، ضایعه بس بزرگ و جبران ناپذیریست برای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، اعضأ و هواداران حزب، پرولتاریا و زحمکشان افغانستان و جهان، سازمان‌ها و احزاب کمونیستی مائوئیستی جهان و مشمولین جنبش بین المللی کمونیستی.رفیق ضیا از ایام جوانی با تعهد و صداقت، مبارزات انقلابی‌اش را در سیاه‌ترین و غم‌انگیز ترین عصر(تجاوز سوسیال امپریالیستی روسیه، ارتجاع و تجاوز امپریالیزم لجام گسیخته جهانی به رهبری آمریکا) آغاز نمود و ندای آزادی ، برابری و مقاومت ملی مردمی را بلند نمود و در خوفناک‌ترین شرایط ، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که یک ضرورت تاریخی و مبارزاتی بود تاسیس نمود.هرچند نبود رفیق ضیا سخت مایه اندوه ماست. اما میراث ارزشمند ایشان ( آثار، نوشته‌ها، تجارب و اندوخته‌های ایشان و نیز صداقت، تلاش و تعهد ایشان به خط رفیق اکرم یاری) همیشه راهنمای راه ما خواهد بود.من به نوبه خودم، به خدمات ارزشمند رفیق ضیا صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ارج گذاشته و تسلیت عمیق‌ام را به کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، اعضأ و هواداراادامۀ مطلب

رفیق ضیاء فرمانده‌ای شجاع، رهبرِ ماندگار !

تشکیل کمیته های … مناطق، اولین گام مشخص برای آماده سازی تیوریک و عملی بخشی از روابط حزب برای آغاز جنگ است. (از سخنان رفیق ضیاء در … … حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان – ۳ عقرب ۱۳۹۰)با تاسف عمیق اطلاع حاصل نمودیم که رفیق ضیاء دیگر در میان ما نیست !عرض تسلیت خود را خدمت تمامی رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، رفقای کمیته های مناطق حزبی، اعضاء ، داوطلبان عضویت به حزب، هواداران حزبی ، جنبش مائوئیستی در افغانستان، سازمان های مائوئیستی، جنبش بین المللی کمونیستی، رفقا، دوستان، یاران نزدیک به رفیق ضیاء و اعضای خانواده محترم شان با دل اندوهگین و چشمی اشکبار تقدیم می‌داریم و خود را در غم از دست دادن رفیق ضیاء شریک می‌دانیم.رفقا و یاران هم ســنگر !رفیق ضیاء در حقیقت یک فرماندۀ شجاع، رهبری خردمند و انسان معتقد به مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم بود.رفیق ضیاء پس از تشکیل حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در سال ۱۳۸۳ به صفت صدر کمیته مرکزی حزب انتخاب گردید و شعار جنگ مقاومت ملی مردمی وانقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده را با حزب تحت امر خود سر داد.رفیق ضیاء در سخنرانی آتشین خود در … حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان رو ی دو نکته تامل نمود: حیثیت مستقلانه خود را قاطعادامۀ مطلب

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت غم‌انگیز رفیق ضیاء

ترجمه: کمیته روابط بین المللیبه کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستاندرود بر همبستگی انترناسیونالیستی از نوادا !به عنوان یک رفیق مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ، با وجودی که من در آن‌طرف کره زمین از شما قرار دارم، من باید مراتب عمیق تسلیت خویش را بمناسبت درگذشت رفیق ضیاء تقدیم تان نمایم.برای جنبش کمونیستی، از دست دادن هر رفیقی یک فاجعه بزرگ است. این فاجعه هنگامی بطورمضاعف، مهیب میگردد که شخصی مانند رفیق ضیاء را از دست داده باشید. کسی که برای مبارزات انقلابی در کشور خود، و گسترش مبارزات پرولتری در سراسر جهان تلاش زیاد نموده است.رفیق ضیاء را از دست داده ایم، اما میراث او باید بر شانۀ توده‌ها به سمت پیروزی نهائی مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم به پیش برده شود.برای شما بیشترین موفقیت را برای ادامه مبارزه در کشورتان خواهانم. سی. ج. هانتایالت نواداامریکا2 جولای 2020
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

با تاثر و تاسف عمیق اطلاع یافتم که رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان در اثر سکته قلبی به عمر۶۸سالگی درگذشت. این ضایعه بزرگ را به مرکزیت ، اعضای حزب ، سازمان‌های م ل م در داخل و خارج از کشور، طبقات زحمتکش به خصوص کارگران و خانواده اش تسلیت عرض می‌نمایم.رفقا!نقش و شخصیت رفیق ضیاء، طی جریان مبارزاتی‌اش که از دوران استبداد سلطنتی آغاز می‌شود دارای برجستگی‌های فراموش ناشدنی می‌باشد. وی در تشکیل ساما (سازمان آزادی بخش مردم افغانستان) سهیم بوده، طی مبارزات اصولی ساما نقش وی برازنده بوده، بعد از اینکه ساما از مسیر اصولی (توام با اشتباهات) عدول نمود و ساما منحیث یک سازمان تسلیم طلب ملی – طبقاتی عرض اندام کرد، رفیق ضیاء مبارزات خود را علیه خط و مشی تسلیم‌طلبانه ملی – طبقاتی آغاز نمود و نتیجۀ این مبارزه حصول و بنیان‌گذاری نهادی به نام “هسته کمونیست‌های انقلابی افغانستان” در سال۱۳۶۶ گردید، طی دو سال تلاش و مبارزه هسته کمونیست‌های انقلابی به سازمان کمونیست‌های انقلابی افغانستان ارتقاء نمود و کمیته مرکزی، وی را منحیث صدر سازمان انتخاب نمود، رفیق ضیاء و سایر رفقای هم‌رزمش در مسیر تاسیس حزب کمونیست، سعی و تلاش نمودند و نتیجه سعی و تلاش مبارزاتی‌شان ایجاد “حزب کمونیست افغانستان” بود کهادامۀ مطلب

پیام تسلیت از طرف : ج. سلطانی – 7 جولای 2020

مراتب تسلیت خود را به حزب کمونیست (مائویست) افغانستان و رفقای هم‌سنگر و فامیل گرامی ضیا ابراز می‌دارم.و به يادبود فرزند صدیق وطن که عمرش را در راه مبارزه برای دست‌یابی به یک جامعه عاری از طبقات وقف نمود و تا آخرین رمق به راه و آرمانش وفادار ماند نکاتی ذیل را می‌نگارم : دیر گاهیست که در صفحات اجتماعی در کنار پیام‌های تسلیت متن ها و پیام های تحقیر آمیز و زننده و آنهم از آدرس کسانی که سنگ مبارزه انقلابی به سینه میکوبند، می بینیم که بسا مایه ی یأس و‌ نگرانی است. آنانی که همواره از شکنجه گاه ها و زندان ها داستان ها مینویسند و از لابلای کاپیتال و مانیفست … وجیزه نگاری میکنند، در تقلای ربط دادن شان به فلان شخصیت و فلان رهبر تا مرز جنون سیاسی پیش میروند، خود را مترقی را میخواهند .و.و… شور بختانه همین اشخاص که هر از گاهی کلمات انقلابی را جهت فریب مردم بزبان می آورند تا شعور و فهم سیاسی شانرا به رُخ عوام بكشند و اما از تئوزى تا عمل قدم گذاشتن را كه مهم ترين شاخصه يك انقلابى وطن پرست است به باد فراموشى سپرده اند و از دريچه ى فيسبوك و ديگر صفحات به تخريب، تحقير و اهانت به ديگران مى پردازند، فرزندان راستين وطن را كه در مبارزه با بى عدالتى، ستم ملى تمام عمر شان را مايه گذاشته اند بباد انتقاد قرار داده و تا سرحدادامۀ مطلب

رفیق ضیاء درفش‌دار م ل م در سطح ملی و بین المللی

درگذشت المناک رفیق ضیاء تئوریسین آگاه و متعهد م ل م و رهبر حزب کمونیست (مائویست) افغانستان برای ما نهایت سنگین و طاقت فرسا بود، این سنگینی تا کنون اثرات عمیق خود را بر ما مستولی ساخته است.بدین‌وسیله به کمیته مرکزی ، اعضا و هواداران حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و خانواده ی داغدار رفیق ضیاء و رفقای جنبش چپ افغانستان، و جنبش بین المللی کمونیستی م ل م ، مراتب همدردی، غم شریکی و تسلیت خود را ابراز داشته و خود را در غم و اندوه رفقا، شریک می‌دانیم.رفیق ضیاء رزمنده ی شجاع، تیوریسن اگاه و متعهد به علم انقلاب پرولتاریا ( م ل م) ، در رفاقت، صمیمی و در درون تشکیلات، منضبط و با دیسیپلین و در تیوری م ل م ژرفبین و خلاق، و در برابر امپریالیسم و ارتجاع، تسلیم ناپذیر و با اراده ی پولادین بود. !او در طی بیش از سی سال و اندی تحت بدترین شرایط، تجربه ی فروپاشی تقریبا کامل بقایای جنبش چپ، بکام اهریمن (باندهای خون‌خوار خلق وپ رچم وابسته به سوسیال امپریالیسم شوروی سابق ) امپریالیسم امریکا، بی وقفه تلاش نمود تا درفش خون‌چکان جنبش دموکراتیک نوین را که با کشتار رهبر و کدرهای آن جنبش توسط گروهک‌های آدم‌خوار خلق و پرچم وابسته به سوسیال امپریالیسم شوروی سابق، بخاک و خون افتاده بود، دوباره باهتزاز درآورد. او این کار را ادامۀ مطلب

پیام ذیل را یکی از هواداران حزب به ایمل آدرس شعله جاوید فرستاده است که ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، در سایت شعله جاوید به نشر میرسانیم.

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب! درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را به کمیته مرکزی و تمامی اعضا و هوادارن حزب تسلیت می‌گویم. اگرچه در گذشت رفیق ضیاء بسی اندوه‌ناک است و در دل‌های ما غبار غم می‌نشاند، با کمیته مرکزی حزب هم‌صدا می‌شوم و می‌گویم، غم و اندوه خود را به نیروی مبارزاتی تبدیل کرده و قاطعانه در وحدت و همبستگی حزب تلاش خواهم کرد و در دور کمیته مرکزی متحد خواهم ماند . میراث رفیق ضیاء را توشه‌ی راه مبارزه خواهم کرد .زنده باد مارکسیسم- لنینیسم- مائوئیسم !زنده باد حزب پر افتخار کمونیست(مائوئیست) افغانستان !راه رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان پر تداوم باد !★۱۳۹۹/۴/۱طغیان
ادامۀ مطلب

پیام همدردی به مناسبت درگذشت “استاد عزیز”

با کدام واژه بسرائیم نغمه درگذشت غم انگیز “ استاد عزیز” را که تا ابد چشم های مان بگرید و قلب های مان بشکافد. هستۀ کارگری مبارز افغانستان از جایگاه جنبش مبارزاتی کارگران و زحمتکشان افغانستان، از فقدان این کارگر آگاه انقلابی عمیقاً اندوهگین و غم زده شده است.استاد عزیز کسی بود که رنج و اندوه دیگران را به دوش می کشید و در راه آرمان های برحق کارگران تا سرحد رهائی پایدارانه و استوارانه مبارزه می نمود. او انسانی بود که در مکتب رنج و فقر و بدبختی تحصیل کرده بود، برای رهائی کارگران و زحمتکشان مبارزه میکرد و سطح اتکائی بود برای ما و کارگران افغانستان.با رفتن استاد عزیز از میان ما به یقین این سطح اتکاء ضربت خورده و ضایعۀ بزرگی بر جنبش انقلابی کشور وارد شده است. پرکردن جای این عزیز اگر ناممکن نباشد کاری است بسیار مشکل. زندگی کارگری او برای کارگران و زحمتکش افغانستان، در راه مبارزۀ انقلابی برای کشور و مردمان کشور، سرمشق خوبی به شمار میرود.استقامت و پایداری را باید ازین مرد آزادیخواه آموخت که با تن مریضش در هر جائی که درد و رنج بود، حضور داشت.ما وعده می دهیم تا تحقق آرمان های بر حق او و سایر زحمتکشان افغانستان یک ثانیه و یک دقیقه و تا نابودی کامل متجاوزین و ستمگران در کشور که مسبب تمامی بدبختی ها و درد و رنج وادامۀ مطلب

پیام اتحاد انقلابی مائوئیستی سریلانکا به حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت درگذشت رفیق عزیز

رفقای عزیز! ما، اتحاد انقلابی مائوئیستی، یکی از گروه های مائوئیست سریلانکا، خود را در غم عمیق درگذشت رفیق عزیز با شما غم شریک می دانیم. کمونیست های انقلابی در سراسر جهان برای رهایی بلادرنگ تمام جهان متعهد هستند. رفیق عزیز رزمنده ای در این مبارزۀ عظیم بود. او رفیقی بود که شعار “خدمت به خلق” را در زندگی انقلابی اش انجام داد. او از طریق نبرد علیه گرایشات راست و ضد انقلابیون و همچنان تلاش عظیم برای ساختمان جنبش انقلابی در افغانستان، به جنبش کمونیستی در افغانستان و جهان خدمت نمود. همدردی و غم شریکی خود را به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و همۀ کادرها و هواداران آن و همچنان به اعضای خانوادۀ رفیق عزیز تقدیم می نماییم.انقلابیون پرولتری بین المللی از طریق پیشبرد مسئولیت های مبارزۀ انقلابی در سراسر جهان از رفیق عزیز تجلیل می نمایند و زود یا دیر به رویای رفیق عزیز یعنی انقلاب سوسیالیستی جهانی دست خواهند یافت. درودهای آتشین به رفیق عزیز!زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری!زنده باد مارکسیزم- لنینیزم- مائوئیزم!رفیق پاراکراما ویراسوریاسریلانکا9/9/2014
ادامۀ مطلب

پیام تسلیت به مناسبت در گذشت رفیق گرانقدر “عزیز”

با اندوه فراوان در گذشت رفیق عزیز را از طریق اطلاعیه کمیته مرکزی حزب در یافت نمودیم. درگذشت این رفیق برای همۀ رفقا، بخصوص رفقایی که از دیر زمانی با رفیق “عزیز” آشنایی داشتند، خیلی حزن انگیز و قابل اندوه اندوه بود.خبر در گذشت رفیق “عزیز” طی یک جلسۀ رسمی به اطلاع رفقای کمیتۀ منطقه یی حزبی شماره 3 رسانده شد. همۀ رفقای حاضر در جلسه به مناسبت در گذشت این رفیق به پا خواستند و برای سه دقیقه سکونت اختیار کردند. رفقا وقتی اطلاعیه را می خواندند همگی اشک می ریختند. بعضی رفقا از وی خاطره های فراوان دارند و او را مرد پایداری و استقامت می شناختند. او در دوران مریضی اش هرگز شکایت نمی کرد و همیشه می گفت که مریضی نمی تواند برایش مانعی در پیشبرد مبارزه باشد. او با روحیۀ سر شار انقلابی و با دست زدن به مسافرت های طولانی مسئولیت های حزبی را اجرا می کرد. در گذشت وی را برای رهبری حزب، اعضای کمیته مرکزی، اعضا و هواداران حزب و اعضای فامیلش تسلیت می گوییم.در گذشت رفیق عزیز که الگوی پایداری و استقامت در خط اصولی م. ل. م. بود، یک ضایعۀ بزرگ برای تمامی جنبش انقلابی کشور است. روحیه و انرژی مبارزاتی وی برای تمامی رفقا که با وی آشنایی داشتند، انرژی و روحیۀ مبارزاتی می داد. در گذشت او واقعاً یک ضایعه بزرگ نه تنها برای حزب ما بلکه برای جنبشادامۀ مطلب

پـیـام تـسـلـیـت بـه مـنـاسـبـت در گـذشـت رفـیـق عـزیـز

با کمال تأسف خبر درگذشت رفیق مبارز و انقلابی (رفیق عزیز)که توسط اطلاعیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به تاریخ 2014/7/25 در سایت شعلۀ جاوید به نشر رسیده است برای اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان های مقیم اتریش (حریت) تکان دهنده است. گرچه از فعالیت های گذشته این رفیق فعال و مبارز، معلومات وسیع در دست نداریم، ولی آنچه که برای ما ارزشمند و قابل پذیرش است همانا وصف بی شائبه و صادقانه کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست ( افغانستان از فعالیت های مبازراتی ایشان است . گرچه درگذشت همچو رفقاء برای ما و حزب کمونیست (مائوئیست) واقعا دردناک است، ولی یقینا باعث سکتگی در فعالیت انقلابی ما نمی شود و می توان با وحدت مجدد نیروهای ملی انقلابی این کمبود را تا حدی جبران کرد . رفیق عزیز عمری را در راه گسترش مارکسیسم لنینیسم مائوئیسم سپری کرد و از جمله رهگشایان – تحرک بخش جنبش انقلابی مائوئیستی کشور بود؛ وی با وجود دام های گسترده ارتجاع و امپریالیسم هرگز از فعالیت انقلابی باز نماند. این رفیق، متعهد به ایدئولوژی نجاتبخش طبقه تحت ستم بیش از چهل سال عمرش را در راه رسیدن به آرمان های والای خلق و جامعه فارغ از استثمار و ستم طبقاتی سپری کرد و پیگیرانه علیه مرتجعین، استثمارگران و امپریالیسم رزمید، ولی متأسفانه حیات اجاادامۀ مطلب

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق گرامی مان “استاد عزیز”

چندی قبل وقتی رفیق “کارگر” به منطقۀ مورد سکونت رفیق “استاد عزیز” مسافرت کرد، با آن رفیق محترم افتخار آشنایی حاصل نمود. رفیق “کارگر”برای آشنایی و هم نشینی با رفیق “استاد عزیز” فقط یک ساعت وقت داشت و آن هم در محفل عروسی پسرش. رفیق “استاد عزیز” با وجودی که سخت مریض بود و از مریضی اش سخت در رنج، دریغ نکرد که ساعتی با رفیق “کارگر” بنشیند و صحبت کند. این آمادگی رفیق “استاد عزیز” عشق و علاقۀ سوزانش را به امر انقلاب به نمایش میگذاشت. رفیق “کارگر” میگوید که « در همین یک ساعت گفتگو و صحبت با رفیق “استاد عزیز” دریافتم که او مردی هست با متانت و بزرگی فوق العاده و کارکشته و سخت انقلابی و از دیدنش سخت روحیه گرفتم.»وقتی گزارش رفیق “کارگر” به ما رسید، از بابت مریضی استاد به سختی متاثر شدیم ولی امیدوار بودیم که روزی سلامتی خویش را باز یابد تا در پیکار و نبرد انقلابی مشترک شانه به شانۀ هم بایستیم و از تجربیات هنگفتش در راه انقلاب و نبرد انقلابی سود ببریم، تا باشد راهی را که توسط رفقای پیشگام ما و در پیشاپیش آنها رفیق جانباخته اکرم یاری پایه گذاری شده و توسط رفقای پایدار و وفاداری چون رفیق “استاد عزیز” تا این دم طی شده است، با هم مشترکاً ادامه دهیم، در سنگرهای مشترک دوش به دوش هم برای پیروزی انقلاب نبرد کنیم، پیروزی های مان را مشادامۀ مطلب

پیام تسلیت رفقای سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینست-مائوئیست-عمدتا مائوئیست)

گرانی اندوه درگذشت رفیق عزیز عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را با برگیری، دفاع و به کار بستن حقیقت عام مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم در واقعیت مشخص کشور خویش، با ارجگذاری و بکاربست اندیشه راهنمای صدر اکرم یاری، به نیروی مبارزاتی مبدل کنید!خبر روانکاه درگذشت رفیق عزیز عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان،‌ما را در حزن و اندوهی به سنگینی کوه هیمالیا فرو برده است. با اینهمه، بررسی و مطالعه کارنامه ء مبارزاتی آن رفیق، و یادکرد آموزنده از خاطرات مبارزاتی وی، مددگار ما است تا آنهمه اندوه را بر تافته، در راه خارائین انقلاب، بیش از پیش مصمم تر و سرزنده تر، روانه شویم.در گذشت این رفیق گرامی را به رفقای حزب کمونیست( مائوئیست )افغانستان، سایر مائوئیست های کشور و همه نیرو های کمونیست و مترقی گیتی تسلیت گفته، و در عزای خانواده و دوستان آن فقید شریک ایم.بیایید با بررسی فراز ها و فرود های کارنامه ء مبارزاتی آن رفیق، با تمسک به اصول، به دفاع از خط سرخ رفیق شهید صدر اکرم یاری برخاسته،‌در برابر امپریالیسم، بورژوازی بروکرات کمپرادور و بقایای فئودالیسم ایستاده، پوزه ء کثیف اپورتونیسم، عمدتا بقایای رویزیونیسم “سه جهانی” را به خاک مالیده، از شرافت انقلاب قاطعانه دفاع کنیم. ادامۀ مطلب

پیام کمیتۀ پشتیبانی از جنگ خلق در هند (افغانستان- پاکستان) به جلسۀ بین المللی فراخوانده شده توسط کمیتۀ بین المللی پشتیبانی از جنگ خلق در هند

متاسفانه با وجودی که “جلسه” در یک زمان بسیار مهم دایر می گردد، اما ما نظر به اوضاع غیر قابل کنترل قادر نیستیم مستقیماً در آن شرکت نماییم. دولت ارتجاعی هند که تحت رهبری فاشیست های هندو قرار دارد سرکوبش علیه توده های مردم و جنگ انقلابی خلق در هند را تشدید کرده است. یک مرحلۀ جدید و ددمنشانه تر عملیات شکار سبز، که بنا به گفته های “آرونداتی روی” یک جنگ “زمین سوخته” شامل آتش زدن کل دهات، قتل عام، تجاوزات جنسی و سایر جنایات نفرت انگیز ضد بشری است، در حال انجام قرار دارد. علاوه بر این یک کارزار تعقیب افسونگرانه و سرکوب در سراسر هند بخاطر خفه کردن صداهایی که کارزارهای نظامی ددمنشانۀ ضد مردمی و نقض فاحش حقوق بشر توسط حکومت را زیر سوال می برد، مورد حمله قرار می دهد و علیه آن مقاومت می کند، براه افتاده است. دولت ارتجاعی و فاشیست هایی که در حال حاضر آن را تحت تکفل دارند، با بی ملاحظگی و بی شرمانه فعالین سیاسی، روشنفکران و شخصیت های اکادمیک را که جرئت می کنند و سیاست های ضد مردمی آنها را مورد پرسش قرار می دهند، بدون باک از محکوم شدن در دادگاه افکار عامه، مورد هدف قرار می دهد. قدرت های امپریالیستی شریک جرم حامیان جنگ دولت هند علیه توده های مردم و جنگ انقلابی خلق هستند. بدین ترتیب است که سگ های نگهبان نهادهای بین المادامۀ مطلب

به‌مناسبت تجلیل از پنجاهمین سال‌گرد بنیاد‌گذاری جریان دموکراتیک نوین افغانستان

امروز، 13 میزان سال 1394 خورشیدی، مصادف است با پنجاهمین سال‌گرد تأسیس سازمان جوانان مترقی افغانستان. سازمان جوانان مترقی افغانستان در نشست عمومی مؤسس آن سازمان در 13 میزان سال 1344 خورشیدی اعلام موجودیت کرد. خط و مشی مبارزاتی سازمان یک خط و مشی علمی و ضد ارتجاعی، ضد تجدید نظر طلبی و ضد امپریالیستی و ضد سوسیال‌امپریالیستی بود. اتخاد این خط و مشی مبارزاتی به پیش‌گامی رفیق زنده‌یاد اکرم یاری صورت گرفت. با تکیه بر این خط و مشی مبارزاتی اصولی و فعال، سازمان جوانان مترقی به زودی توانست ابتکار راه اندازی جریان دموکراتیک نوین افغانستان را روی‌دست گیرد. از آنجایی‌که انتشار جریدۀ شعلۀ جاوید به عنوان ناشر اندیشه های دموکراتیک نوین نقش موثری در رشد و گسترش جریان دموکراتیک نوین افغانستان بازی نمود، جریان مذکور به نام جریان شعلۀ جاوید معروف گردید، به نحوی که تا امروز تمامی شخصیت‌ها و تشکلاتی که ریشه‌های تاریخی‌شان از لحاظ فکری و سیاسی به جریان دموکراتیک نوین افغانستان در دهۀ چهل خورشیدی می‌رسد بنام شعله‌یی یاد می‌شوند.سازمان جوانان مترقی و جریان دموکراتیک نوین افغانستان در هرسه عرصۀ مبارزاتی ضد ارتجاعی، ضد رویزیونیستی و ضد امپریالیستی و سوسیال امپریالیستی به نحو اصولی و فعالانه مبارزاتش را پیش میادامۀ مطلب

پیام تسلیت به‌مناسبت درگذشت رفیق ق.س‌.م

رفقای محترم!خبر درگذشت رفیق (ق.س.م) ما را به‌شدت تکان داد و اندوهگین ساخت. ما درگذشت این رفیق همیشه‌در‌سنگر را برای ‌تمام اعضای حزب، هوداران آن و جنبش مائوسستی کشور و جهان و همچنان اعضای خانواده این رفیق از دست‌رفته تسلیت می‌گوییم. از این رو عمیقاً با شما احساس همدردی و غم‌شریکی می‌کنیم.‌آری در مقطعی که مردم افغانستان زیر ستم اشغالگران و دست‌نشاندگان آن‌ها شدیداً خورد‌وخمیر می‌شوند، تسلیم‌طلبی ملی-‌طبقاتی با انواع انحرافات از چپ‌و‌راست در کشور بی‌داد می‌کند و خیانت ملی هم جزوی از افتخارات ملی قلمداد می‌گردد، با در نظرداشت چنین شرایط درگذشت نا‌به‌هنگام همچون رفیق متعهد و انقلابی که تجربهٔ جنگ مقاومت ضد سوسیال‌امپریالیستی و مبارزه با انواع انحرافات سیاسی‌-ايدئولوژیک جزوی از کارنامهٔ مبارزاتی‌اش بوده‌است واقعاً برای حزب و مردم ستمدیدهٔ کشور ما خبر غم‌انگیز و ضایعه جبران‌ناپذیر است.بنابرآن امیدواریم که رفقای ما در تمام سطوح ‌به‌ناچار با مرگ این رفیق کنار آیند تا غم و اندوه درگذشت وی به‌مبارزه پرشور و عظیم انقلابی تبدیل گردد. ‌مرگ مسلم ‌است، گرچند که سبک و سنگین است، ولی مرگ این چنین افراد “که پر قو نیست، کوه‌است و گران‌سنگ است”.به‌هر حال، یاد او گرامی و راه سرخش پررهرو ادامۀ مطلب

پیام «اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش (حریت)

با خبر درگذشت رفیق و همرزم انقلابیون (ق.س.م)، اعضای اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش (حریت) در یک گردهمایی اضطراری تأثرات عمیق خود را ابراز داشتند و اشاره بر اینکه چون از آوان تأسیس سازمان جوانان انقلابی و درگذشت انسان‌های رزمنده و انقلابی، هیچ‌گونه آثاری به‌دسترس ما باقی نیست و یا هم اگر باقی‌است خیلی کم و غبارآلود است، ولی با درگذشت این رفیق فعال و رزمنده، نیروهای آزادیخش‌‌ـ‌ملی و انقلابی، بل‌الخاصه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان سعی ورزند تا داشته‌های تئوریک و نظرات انقلابی این رفیق و آن‌هائی که پس از آن در می‌گذرند، قبل از وفاتشان به‌دست داشته باشند تا باشد که در آینده با تأکید به‌اعمال انقلابی آن‌ها و تکیه بر اسناد به‌جاگذاشتۀشان در راه ادامه و گسترش نیروی جوان ما کمکی باشد و جلایش این دُرهای گرانبها مثال زندۀ در راه تحرک بیشتر تبلیغاتی و انقلابیون جوان ما گردد.اینک اتحادیه ضمن ابراز عمیق‌ترین تأثرات خود تأکید دارد که در حالت تبلیغاتی و ابراز نظرات انقلابی، بر جانبازی این عزیزان به‌عنوان چراغ روشن راه آینده، تکیه داشته باشد. هر آنچه که رفقای ما در پخش اعلامیۀ درگذشت رفیق ما (ق.س.م) و با تأکید از اعمال انقلابی این رفیق اشاراتی داشتند، ما در تائید از توصیادامۀ مطلب

پیام تسلیت حزب مائوئیست کمونیست ایتالیا

به حزب کمونیست هند (مائوئیست)رفقای عزیز!کمیتۀ بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند، به تاریخ 2- 9 اپریل، کارزار همبستگی با شعارهای ذیل را پیش می‌برد: 1- رهایی بدون قیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی در هند! آزادی برای تمامی زندانیان سیاسی در جهان! 2- عملیات شکار سبز، جنگ علیه توده‌ها و حملات هوایی بالای توده‌ها را متوقف سازید! 3- جنگ‌خلق‌ها را حمایت کنید!این کارزار بسیار مهم است. این کارزار به بسیاری از کشورهای اروپایی و چندین کشور امریکای لاتین خواهد رسید. اهداف این کارزار تکامل بسیج توده‌ها و افکار عامه بخاطر کمک به بی‌نقاب سازی و منزوی کردن رژیم هند و حمایت از جنگ خلق در هند است.معلومات و اخبار پیرامون کارزار در ویب‌سایت‌های “راه مائوئیست” و “کمیتۀ بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند” منتشر خواهد شد.هر معلومات، سند، ارزیابی و پیش‌نهاد شما استقبال خواهد شد و از طریق مجراهای ارتباطی قابل دسترس، حتی الامکان بصورت وسیع پخش خواهد شد.کمیتۀ بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند پیشنهاد خود را در مورد هیئت بین المللی نمابندگان حفظ کرده است و ما تلاش خواهیم کرد که در مطابقت با جهت‌گیری ارائه شدۀ عمومی توسط کمیتۀ بین المللی حمایت از جنگ خلق در هند، چگونگی اجرای این پیشنهاد را در ماه‌های آینده شاهد باشیم.بعادامۀ مطلب