1may=cpiM

زنده باد روز جهانی پرولتری روز می

اعلامیه ذیل که توسط حزب کمونیست هند (مائوئیست) به رشته تحریر در آمده است، ضمیمه اعلامیه مشترک احزاب و سازمان های مارکسیست – لنینیست – مائوئیست هم‌زمان انتشار یافته است و تمامی احزاب امضاء کننده اعلامیه مشترک اول می امسال (2023 م) تاییدکننده و امضاء کنندگان اعلامیه حزب کمونیست هند (مائوئیست) نیز می باشند. دانلود فایل PDF دانلود فایل WORD English زنده باد روز جهانی پرولتری روز می بیایید پرولتاریایی را که زندگی شان در شرایط رکود در سراسر جهان بی ثبات می شود، تحکیم کنیم! بیایید به مبارزه با تهدید جنگ امپریالیستی برخیزیم! بیایید مبارزات ضد امپریالیستی را شدت بخشیم! کارگران گرامی جهان! دو آموزگار بزرگ ما مارکس و انگلس گفتند:«کارگران جهان متحد شوید، طبقه ی کارگر چیزی برای از دست دادن ندارد، جز زنجیر بردگی که بر دست و پایش گره خورده است». [روز] اول ماه می روز طبقه کارگر جهانی است.  روزی که کارگران آمریکا مبارزات قهرمانانه ای برای  حقوق واقعی خود پیش بردند و به آن دست یافتند. در 137 سال گذشته، طبقه ی کارگر جهان این روز را با عزم بسیار و با شور و شوق انقلابی جشن می گیرند. طبقه کارگر مبارزات بسیار ستیزه جویانه ای را علیه سرکوب حقوق خود و رسیدن به خواسته های عادلانه خود انجام می دهند. به منادامۀ مطلب

1may

اعلامیه مشترک احزاب و سازمان‌های م ل م بمناسبت اول می 2023 م.

دانلود فایل PDF دانلود فایل WORD English پرولتاریا و مردم تحت ستم سراسر جهان متحد شوید! اول می روز نبرد کارگران علیه امپریالیزم، ارتجاع جنگ و بدبختی و به انجام رسانیدن انقلاب سوسیالیستی در سراسر جهان است! اول  می روزی است که در آن طبقه کارگر و توده‌های استثمار شده جهان در آرزوی حضور پر رنگ در میدان‌ها و خیابان‌های تمامی کشورها به عنوان یگانه طبقه انترناسیونالیستی، علیه استثمار سرمایه‌داری جهانی بسیج  شوند. در این روز کارگران و توده های مردم، سیستم کاپیتالیستی و نقش  امپریالیزم  در کشورهای تحت سلطه را افشاء می‌کنند، و با سازمان‌های سندیکایی هم‌دست، احزاب «کارگر فروش» که با استثمارگران و استثمار کارمزدی و خادمین انحصارات بزرگ امپریالیستی که سود و سرمایه را انباشت کرده اند، ستیزه می‌کنند. قیمت های کالاهای ضروری، نسبت به 40 سال قبل در بالاترین سطح آن است و دستمزدهای اصلی طبقه کارگر بیشتر از گذشته تنزیل یافته است. در تمامی صنایع بزرگ، بیکاری و انقباض چشم‌گیر نیروی کار رو به افزایش است. در طی 10 سال گذشته 99 درصد از ثروت جهان در اختیار یک درصد سرمایه داران است. سطح تخریب طبیعت و محیط زیست توسط سرمایه‌داری در حال بالا رفتن است و حوادث طبیعی به سرعت افزایش می یابد که نابرابری ادامۀ مطلب