حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

اطـلاعـیۀ درگذشت رفیق سلیم

دریافت فایل PDF دریافت فایل Word لینک انگلیسی با کمال تاسف که امروز یکشنبه مورخ اول عقرب ۱۴۰۱ خورشیدی مطابق به ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۲ میلادی رفیق سلیم عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان درگذشت.   رفیق سلیم یک تن از کهن سال ترین جریان دموکراتیک نوین و یکی از بنیان‌گذاران “سازمان پیکار برای نجات افغانستان” و یک تن از مبارزین فعال بر سر خط اصولی مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه مائوتسه‌دون و سپس مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم بود. بعد از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ خورشیدی مبارزه سرسخت را بر ضد باند خلق و پرچم و حامیان سوسیال امپریالیست‌شان به پیش برد. رفیق سلیم در سال ۱۳۵۹ خورشیدی در جریان فعالیت‌های سیاسی از طرف شبکه استخباراتی “خاد” بازداشت گردید و مدت مدیدی زیر شکنجه قرار داشت، پس از انواع و اقسام شکنجه، دشمن مغلوب شده در محکمه فرمایشی و نمایشی خود او را به مدت ده سال حبس محکوم نمود.   رفیق سلیم در زندان از فعالیت‌های سیاسی باز نماند و فعالانه رفقای سازمانی خود را متشکل و در داخل زندان نیز فعالیت سیاسی را شروع نمود، رفیق سلیم بعد از سپری نمودن ده سال زندان، از زندان آزاد گردید. رفیق بعد از رهایی از زندان با رفقای هم رزمش مبارزاتش را ادامه داد. بعد از این که افغانستان از طرف امپریالادامۀ مطلب

شعله جاوید

قسـمت آخر ( سوم )

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD نه تنها با ذهنی‌گرائی و سکتاریزم، بلکه با فرکسیونیزم و انحلال طلبی نیز باید مبارزه نمود سایت فاقد اعتبار شعله جاوید ( www.sholajawid.org   )  بعد از دو سالی که از درگذشت رفیق ضیاء می گذرد، شماره به اصطلاح (۲۷) شعله جاوید را منتشر نموده است. در حالی که شماره بیست و هفتم شعله جاوید دور چهارم بعنوان شماره ویژه به ماه سنبله ۱۳۹۹ (سپتامبر ۲۰۲۰) از طرف حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان منتشر گردیده بود و تا شماره بیست و نهم ادامه یافت. بعد از سومین کنگره سراسری حزب، دور پنجم شعله جاوید تا شماره نهم انتشار یافته است. انتشار شماره (۲۷) دو سال بعد از درگذشت رفیق ضیاء توطئه دیگری علیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است. می‌خواهیم طی چند قسمت انحرافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی، فلسفی و رویزیونیزم عریان مقاله نویسان شماره (۲۷) به اصطلاح شعله جاوید را مشخص نمائیم و نشان دهیم که قلم بدستان چقدر از اصول اساسی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی فاصله گرفته و در مسیر رفرمیزم گام بر می دارند. هیات تحریر شعله جاوید۲۰ میزان ۱۴۰۱ خورشیدی ( ۱۲ – اکتوبر ۲۰۲۲ میلادی  ‎) قسمت آخر (سوم) نگاهی لیبرال منشانه به جنبش زنان در افغانستان: بعد از این که اشغال‌گران امپریالیست افغانستان راادامۀ مطلب

شعله جاوید

قسـمت دوم

دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD نه تنها با ذهنی‌گرائی و سکتاریزم، بلکه با فرکسیونیزم و انحلال طلبی نیز باید مبارزه نمود سایت فاقد اعتبار شعله جاوید ( www.sholajawid.org   )  بعد از دو سالی که از درگذشت رفیق ضیاء می گذرد، شماره به اصطلاح (۲۷) شعله جاوید را منتشر نموده است. در حالی که شماره بیست و هفتم شعله جاوید دور چهارم بعنوان شماره ویژه به ماه سنبله ۱۳۹۹ (سپتامبر ۲۰۲۰) از طرف حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان منتشر گردیده بود و تا شماره بیست و نهم ادامه یافت. بعد از سومین کنگره سراسری حزب، دور پنجم شعله جاوید تا شماره نهم انتشار یافته است. انتشار شماره (۲۷) دو سال بعد از درگذشت رفیق ضیاء توطئه دیگری علیه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است. می‌خواهیم طی چند قسمت انحرافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی، فلسفی و رویزیونیزم عریان مقاله نویسان شماره (۲۷) به اصطلاح شعله جاوید را مشخص نمائیم و نشان دهیم که قلم بدستان چقدر از اصول اساسی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی فاصله گرفته و در مسیر رفرمیزم گام بر می دارند.هیات تحریر شعله جاویدسنبله ۱۴۰۱ خورشیدی ( سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی  ‎)https://www.cmpa.io قسمت دوم مخدوش نمودن چهره رفیق ضیاء: همان طوری‌که قبلاً نشان دادیم که انحلال طلبان با جملات قصار و تحریف شده می خادامۀ مطلب

جزب کمونیست مائوئیست افغانستان

رژیم مستبد ایران در سراسیمگی، خلق‌های ایران در شورش!

دریافت فایل WORD دریافت فایل PDF رژیم مستبد ایران در سراسیمگی، خلق‌های ایران در شورش از مبارزه توده‌های به پا خاسته ایران حمایت می‌کنیم ! کشور ایران، شاهد خیزش انقلابی خلق خویش است. خیزشی عظیم، خیزشی بزرگ و خیزشی که منجر به رویاروی و تصادم میان آزادی و اسارت، علم و جهل، عدالت و بی عدالتی و در یک کلام، پیکار بی امان خلق و ضد خلق است. پیکار جانانه‌ای که مستلزم ثبات و وفاداری، استواری و متانت و پافشاری بر حقوق از دست رفته خلق ایران است. حقوقی که ۴۴ سال قبل با روی کار آمدن خمینی غدار نماینده قشر روحانیت ایران بر تمامی اقشار اجتماعی ایران سایه افکند و تحمیل گردید. خیزش عظیم مردم ایران از جانب تمامی طبقات مردمی و در درجه نخست کارگران و دهقانان، طبقات زحمتکش اجتماعی ایران است که علیه حاکمیت بنیادگرا و تئوکراتیک جمهوری اسلامی به پا خاسته‌اند. مرگ مهسا “امینی” نقطه پیوند اتحادی است که توانست لرزه بر اندام نظام کهنه و فرسوده و در راس آن خامنه ای و دار ودسته خدعه گران ریاکارش اندازد. مرگ مهسا “امینی” نقطه پیوند اتحادی است که توانست جنبش توده ای را دامن زند که از کردستان تا بلوچستان و از آذربایجان تا بندرعباس را در نوردد و با حمایت جهانی در اطراف و اکناف نقاط جهان گره خورد. این الهامی است، انترنادامۀ مطلب

حزب کمونیست مائوئیست افغانستان

۱۳ میزان روز تاریخ سازان جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین افغانستان را هرچه باشکوه‌تر تجلیل نمائیم

دریافت فایل WORD دریافت فایل PDF ۱۳ میزان روز تاریخ سازان جنبش مائوئیستی و جریان دموکراتیک نوین افغانستان را هرچه باشکوه‌تر تجلیل نمائیم مردم سازندگان تاریخ اند و اندیشه داران گردانندگان تاریخ، تاریخ سیر فعالیت‌های انسان‌ها را در راستای بدست آوردن حوایج مادی و معنوی زندگی انسان رقم می زند و اندیشه‌داران نوعیت فعالیت‌های مردم را تسریع و تنظیم می بخشند که خود مستلزم ایجاد و اتخاذ اندیشه و تفکر است، تفکری که بتواند بر موازات تساوی حقوق اعاده کننده حق اکثریت تمام جامعه از اقلیت خالص باشد. اقلیت خالصی که با زور و جبر و داشتن قوه قهریه و جبریه حق اکثریت جامعه را بر پایه استثمار تحت انقیاد خود در می آورد. وضعیت سیاسی، اجتماعی بخصوص اقتصاد نابسامان کشور ما در دهه ۶۰  قرن بیست مستلزم پیدایش چنین اندیشه و حرکت بود تا بتواند با پویایی بر ناتوانی‌های اقتصادی، نابسامانی های سیاسی و ناهنجاری های اجتماعی جامعه خط بطلان بکشد و در حاکمیت اقلیت نقطه پایان بگذارد. در چنین شرایط حساس اجتماعی رویزیونیزم مدرن از درون حزب کمونیست شوروی سر بلند نمود. در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی در سال ۱۹۵۶  رویزیونیزم مدرن خروشچفی بر حزب کمونیست شوروی مسلط گردید. تثبیت سلطۀ این رویزیونیزم بر حزب کمونیست شوادامۀ مطلب