پیام حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به مناسبت هفته جان‌باختگان جنبش مائوئیستی هندوستان

اطلاعیه پیام ها خانه

دانلود Word
دانلود PDF


توده‌های ستم‌دیده تحت رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) علیه رژیم فاشیستی هندوستان سرسختانه به مقاومت پرداخته اند، این مقاومت همین اکنون اکثر ایالات هند را در برگرفته است. در جریان این مقاومت ضربات سنگینی بر نیروهای رژیم فاشیستی هند وارد گردیده است، و در جریان این مقاومت نه تنها توده‌ها تحت رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) جان‌بازانه قربانی داده اند، بل‌که کادرهای رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) نیز جان‌های شان را در این راه از دست داده اند.

حزب کمونیست هند(مائوئیست) 28 جولای الی 3 اگوست را به عنوان هفته جان‌باختگان مائوئیست هند که در راه انقلاب دموکراتیک نوین جان‌های شان را فدا نمودند اعلام نمود.

حزب کمونیست هند (مائوئیست) به دلیل این‌که دو رهبر برجسته و بنیان‌گذار این حزب (چارو مازوم‌دار و کانای چاترچی) در ماه جولای جان باخته‌اند، این هفته را بنام هفته جان‌باختگان مائوئیست اعلام نموده است.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان این هفته را گرامی داشته و هم‌بستگی خود را با حزب کمونیست هند (مائوئیست) اعلام می‌دارد. هر اندازه که مبارزات مسلحانه و جنگ خلق در هند تحت رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) توسعه و گسترش یابد به همان اندازه ضربات کوبنده بر ارتش فاشیستی هند وارد شده و تلفات شان افزایش خواهد یافت. دولت فاشیستی هند نیز به حملات ددمنشانه خود بر مائوئیست‌ها وخلق های هند ادامه خواهد داد زیرا رژیم فاشیستی هند، مائوئیست‌های هند را بزرگ‌ترین خطر برای حاکمیت خود محسوب می‌نماید و جداً تلاش می‌ورزد تا هرچه بیش‌تر به سرکوب شان بپردازد.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان متیقین است که جنگ خلق در هند می‌تواند به پیش‌روی خود تا سرنگونی رژیم فاشیستی هند و پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین ادامه دهد.

تاریخ جنبش کمونیستی در سراسر جهان شاهد جان‌باختگان دلیر کمونیست می‌باشد، هرگاه به تاریخ جنبش کمونیستی نظری بیفکنیم دقیقاً مشاهده می‌شود که هر یک از احزاب مائوئیست در راه انقلاب دموکراتیک نوین و سوسیالیزم قربانی‌های زیادی را داده اند. بررسی این تاریخ یادآور آنست که در برابر ما یک وظیفه بزرگی قرار دارد، و آن عبارت است از ادامه این راه تا پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین و سوسیالیزم.

مائوئیست‌ها در شرایط کنونی نیاز به دست یابی یک کنفرانس بین المللی و ایجاد تشکیلات بین المللی مائوئیستی دارند. برای ایجاد تشکیلات مائوئیستی در قدم اول تأمین هم‌آهنگی بین المللی میان نیروهای مائوئیست الزامی است، و در قدم دوم پیش‌برد مبارزات خطی سازمان یافته و پی‌گیر علیه انحراف “اندیشه گونزالو” و پیش‌برد این مبارزه بطور ضمنی علیه رویزیونیزم”سنتزهای نوین” آواکیان و رویزیونیزم “راه پاراچندا” حتمی و ضروی است. فقط از طریق چنین مبارزه‌ای است که ما را موفق به ایجاد و یا احیای جنبش انقلابی انترناسیونالیستی نموده که بالاخره منجر به ایجاد انترناسیونالیزم پرولتری ‌می‌گردد.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، در مسیر مبارزه برای برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی (شکل مشخص کنونی جنگ خلق) در افغانستان علیه اشغال‌گران امپریالیست و رژیم دست نشانده آن‌ها، هفته جان‌باختگان مائوئیست هند را گرامی می‌دارد و به این مناسبت با حزب کمونیست هند (مائوئیست) و جنگ خلق در آن کشور اعلام هم‌بستگی می نماید.

یاد هم‌رزمان جان‌باخته مان را گرامی می‌داریم

یاد و خاطره جان‌باختگان مائوئیست همیشه جاودانه خواهد ماند  

زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم!

زنده و پایدار باد وحدت مائوئیست‌ها در سراسر جهان

زنده باد جنگ خلق در هند و سراسر جهان

زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری!

حـزب کـمـونـیـسـت (مـائـوئـیـسـت) افـغـانـسـتـان

11 اسد 1400 خورشیدی (2 آگست 2021 میلادی)

www.cmpa.io

sholajawid2@hotmail.com