سند تحریری رفیق کامران: رفیق ضیاء جاودانه و فنا ناپذیر است!

اطلاعیه خانه ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﺎﺯﻩ

چه جان بخش است درعشقي تپيدن

جهاني ديگر از نو آفريدن

بسوي کهکشان‌ها پيش رفتن

به بال زحمت انسان پريدن

شهاب تيزگام رزم و پيکار

در اين وادي به پرواز آوريدن

به تيغ خشم محنت آشنايان

گلوي ميرو سلطان را بريدن

و آنگه در بهارستان ميهن

به پاي گلبن زحمت چميدن

سرود زندگاني ساز کردن

گل اميد انسان پروريدن

زباغ آرزوي رادمردان

گياه هرزه گي را پاک چيدن

خوشا درپرتو خورشيد زحمت

” جهاني ديگر از نو آفريدن”

رستاخیز

یک سال قبل رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان را از دست دادیم. بر هیچ کس پوشیده نیست که رفیق ضیاء زندگی اش را وقف مبارزه در راه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم نمود. مرگ نا به هنگام رفیق ضیاء واقعاً یک ضایعه بزرگ برای خلق ستمدیده کشور و زنان این کشور که نه تنها از ستم طبقاتی، بلکه از ستم امپریالیستی و شئونیزم مردسالارانه جامعه رنج میبرند، میباشد.

رفیق ضیاء یک انترناسیونالیست کبیر بود، او از زمان فروپاشی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی تا زمانی که مرگ او را در آغوش گرفت، نه تنها علیه رویزیونیزم نوخاسته آواکیانی و پاراچندایی مبارزه نمود، بلکه تلاش جدی برای احیای دوباره جنبش انقلابی انترناسیونالیستی نمود و طرحات مشخص حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را به جلسات احزاب و سازمان های مائوئیست جهان ارائه نمود که تا همین اکنون حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان همان طرحات و پیشنهادات را در جلسات ویژه احزاب و سازمان های مائوئیست جهان به پیش میبرند.

رفیق ضیاء نه تنها یک رهبر راسخ و آموزگار عالی بود، بلکه یک نویسنده، یک شاعر و یک فرمانده شجاع و قاطع بود. منافع شخصی رفیق ضیاء همیشه تابع منافع سیاسی وی بود. بر همین اساس بود که او ساده زیست و با مشکلات اقتصادی تا آخر دست و پنجه نرم نمود. او از ثروت اندوزی نفرت داشت و همیشه به رفقا توصیه مینمود که دنبال کارهای بزرگ با در آمد زیاد نباشند. او توصیه مینمود که همین در آمدهای بزرگ است که مانع مبارزات انقلابی روشنفکران گردیده است. او از سازمان های که غرق NGO (انجو) بازی بودند یاد می نمود و تشریح می کرد که چگونه دنبال زندگی شخصی رفتند و از هم فروپاشیدند.

بحث مفصل بر روی زندگی شخصی رفیق ضیاء ضرورت ندارد، زیرا کسانی که از نزدیک با وی آشنایی داشتند زندگی او را بدقت مشاهده نموده اند و شاهد زندگی فقیرانه رفیق ضیاء بوده و میباشند. اما ایدئولوگهای بورژوازی امپریالیزم، تسلیم شدگان و تسلیم طلبان افغانستان به اشغالگران امپریالیزم و رژیم دستنشانده از هیچگونه افتراء و تهمت علیه رفیق ضیاء ابا نورزیدند و هر گونه الفاظ زشت، رکیک و غیر شرافتمندانه را نثارش نمودند، اما این حرکات تسلیم شدگان و تسلیم طلبان کوچکترین اثر منفی روی رفیق ضیاء نگذاشت، او با قامتی استوار در مبارزه علیه اشغالگران، رژیم پوشالی، تسلیم شدگان و تسلیم طلبان جدی تر از قبل گام برداشت.

رفیق ضیاء در مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی هیچگاه اصول انقلابی را فراموش ننمود و به زبان سیاسی در مقابل زبان لومپنانه به مبارزه بر خاست. او با اسناد و مدارک نشان داد که حرکات و عملکردهای تسلیم طلبان در خدمت منافع اشغالگران امپریالیست و رژیم دستنشانده قرار دارد. همین زبان سیاسی و استدلال منطقی وی بود که آنها در صحنه سیاسی به شکست مواجه نمود و به انزوای سیاسی کشاند.

هر خوانندهای که به سایت حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان مراجعه نموده باشد بطور دقیق متوجه شده است که حتی یک کلمه رکیک نمی توان در شماره های شعله جاوید یافت.

رفیق ضیاء همیشه به اعضای حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان این توصیه مینمود که:

«از تظاهر و افاده فروشی بپرهیزید، زیرا تظاهر و افاده فروشی بیش از همه قابل تحقیر است، برندهترین و موثرترین سلاح فقط روش علمی است. براساس روش علمی است که میتوان حقیقت را از میان واقعیتها بیرون کشید

من متیقین هستم که رفقای ما با تمام توان این توصیه رفیق ضیاء را در نظر دارند و درعمل بکار میبندند.

رفیق ضیاء همیشه در قلب ماست

یاد و خاطره رفیق ضیاء را همیشه گرامی میداریم.