رفیق ضیاء به جاودانگی پیوست

خانه ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﺎﺯﻩ

سند تحریری رفیق س.

امروز اول سرطان 1400 مصادف است با اولین سال‌گرد در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان. یک سال از در گذشت رفیق ضیاء گذشت، اما در مدت یک سال اعضای و هواداران حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان کمبود او را بدرستی احساس نموده اند.

ما در این روز این جا جمع شدیم تا یاد و خاطره بزرگ ترین دانشمند مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست را گرامی بداریم، و تعهد بسپاریم که مسیر مبارزاتی او را با جان و دل به پیش می‌بریم و در راه استحکام و گسترش حزب در بین روشنفکران و توده های زحمت کش افغانستان با جدیت تلاش می‌نمائیم.

اعتقاد راسخ ما اینست که هر گاه بتوانیم بصورت دقیق و اصولی راه مبارزاتی رفیق ضیاء را ادامه دهیم بطور یقین می‌توان گفت که هیچ گونه خلاء در امر رهبری بوجود نخواهد آمد.

رفیق ضیاء یک مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست و یک تیوریسن کبیر بود. او نه تنها در افغانستان، بل‌که احزاب مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست جهان نیز او را بعنوان تیوریسن بزرگ می شناختند.  

رفیق ضیاء سال های متمادی علیه “راه پاراچندا” و “اندیشه گونزالو” بعنوان یک انحراف جدی در سطح بین المللی به مبارزه بر خاست، اما حزب کمونیست انقلابی امریکا و حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست) که رهبری کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی را قبضه نمودند از مبارزات رفیق ضیاء جلو گیری بعمل آوردند.

زمانی که در سال 2006 میلادی آواکیان “سنتزهای” خود را در بیانیه و اساس‌نامه حزب کمونیست انقلابی امریکا تیوریزه نمود، رفیق ضیاء علیه “سنتزهای نوین آواکیان” به مبارزه بر خاست و حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان را نیز در این مسیر بصورت درست و اصولی رهبری نمود و سیمینار حزبی را روی این موضوع تدویر نمود و از کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی خواهان مبارزات درونی از طریق نشریه درونی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی گردید، متاسفانه که هیچ یک از مقالات رفیق ضیاء علیه “سنتزهای نوین” آواکیان در نشریه درونی نیفتاد و به دسترس اعضای جنبش انقلابی انترناسیونالیستی قرار نگرفت.

رفیق ضیاء بعد از شش سال تمام مبارزه علیه رویزیونیزم پسا مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم “سنتزهای نوین” آواکیان مبارزاتش را علیه رویزیونیزم “سنتزهای نوین” آواکیان بصورت علنی شروع نمود و به دسترس تمام احزاب مائوئیست جهان قرار داد.

مبارزات رفیق ضیاء علیه “سنتزهای نوین” آواکیان بعنوان رویزیونیزم پسا مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم حزب کمونیست انقلابی امریکا و حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست) در سطح جنبش انقلابی انترناسیونالیستی و بقیه احزاب مائوئیست تجرید نمود.

رفیق ضیاء نه تنها در افغانستان یک رهبر خردمندی بود که همتا نداشت، بل‌که به یقین می توان گفت که در سطح منطقه بی همتا بود.

زنده باد حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان

یاد و خاطره رفیق ضیاء گرامی باد