افتتاح محفل یادبود اولین سال درگذشت رفیق ضیاء توسط مسئول کمیته منطقه شماره دوم

خانه گزارشات

چه مشعلی از دانایی خاموش شد

چه قلبی از تپش باز ایستاد

رفقای عزیز!

امروز اول سرطان سال 1400 خورشیدی یعنی روز در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان می‌باشد.

ما این جا جمع شدیم تا یاد و خاطره رفیق ضیاء را گرامی بداریم و با وی تجدید میثاق نمائیم که خط حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که توسط او و رفقای هم رزمش ترسیم گردیده ادامه می دهیم، و از جان ودل برای وحدت و هم بستگی حزب تلاش می‌ورزیم.

بناءً از رفقا تقاضامندم که به خاطر یاد بود از رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و باقی رفقای ما هر یک رفیق حفیظ عضو اصلی کمیته مرکزی حزب، رفیق عزیز عضو اصلی کمیته مرکزی حزب، رفیق وثوق، رفیق کریم الله و رفیق مهمند سه عضو فعال و بر جسته حزب و رفیق پشه‌ای یک تن از فرماندهان حزب کمونیست (مائوئیست)افغانستان به پا می‌خیزیم و دو دقیقه سکوت می‌کنیم. 

*************

رفقا!

درین مدت یک سال که از مرگ نا بهنگام رفیق ضیاء می‌گذرد، بخوبی مشخص گردید که جای مدیریت‌های مدبرانه و استادانۀ رفیق ضیاء را به این زودی‌ها پر نخواهیم کرد. در این مدت هنوز حزن و اندوه او از قلب ما بیرون نرفته است، زیرا رفیق ضیاء برای حزب ما مانند یک صخره‌ای استوار بود، قاطعیتش در استراتیژی و انعطافش در تاکتیک ما را جسورتر از هر روز دیگر می‌ساخت. او معلم توانایی بود که به ما درس ایستادگی روی اصول مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی را آموخت، و به ما یاد داد که در مقابل دشمنان انقلاب با قاطعیت و دوستان انقلاب با فروتنی رفتار نمائیم.

حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان با به کارگیری آموخته‌های رفیق ضیاء توانست که بعد از درگذشت او مبارزه جدی با انحلال طلبی را پیش ببرد و حزب را از انحلال طلبی نجات دهد. با بکار گیری آموخته‌های رفیق ضیاء بود که حزب در 25 حمل 1400 خورشیدی سومین کنگره سراسری‌اش را موفقانه تدویر نمود و پیروزمندانه به اختتام رساند. در این روز ما یک بار دیگر تجدید میثاق می‌نمائیم که وحدت و هم‌بستگی حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان را مانند مردمک چشم خود حفظ نمائیم. و اصول بنیان گذاری شده توسط رفیق ضیاء و رفقای هم‌رزمش را تا پای جان به پیش می‌بریم.

محفل امروزی ما که توسط کمیته منطقه شماره دوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تدارک دیده شده، مشتمل بر مقالات، دکلمه‌ها و سخنرانی‌هایی است که به سمع رفقا رسانیده می‌شود.

در محفل امروزی ما اکثریت رفقای منطقه بشمول کادرها، اعضا و هوداران حزب شرکت نموده، اما نسبت به شرایط کرونایی بعضی رفقا در این محفل حضور ندارند. تعدادی از کادرها، اعضاء و هواداران حزب پیرامون شخصیت رفیق ضیاء بعنوان یک معلم آگاه، و یک رهبر خردمند صحبت خواهند نمود.

امروز در غیاب رفیق ضیاء رسالت و پیش برد خط حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان که توسط رفیق ضیاء بنیان گذاری شده بدوش ما و تمامی اعضای حزب است. ما باید هر چه جدی تر و اصولی تر برای پیش برد این خط در میان توده‌ها رفته و خط را توده‌یی بسازیم.

تجلیل از اولین سال‌گرد درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان بیان‌گر وحدت و هم‌بستگی حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان و ادامه خط مائوئیستی رفیق ضیاء بوده و می‌باشد.

رفیق ضیاء رهبر خردمند و توانا ، شخصیتی بود که در نیمه دهه شصت خورشیدی جنبش نوین کمونیستی افغانستان را بنیان گذاری نمود و درفش مستقل پرولتاریا یعنی حزب کمونیست و جنبش کمونیستی را در افغانستان به اهتزاز در آورد. ما با سر بلندی اظهار میداریم که افتخار تاریخی این مبارزه فقط با رفیق ضیاء است.

رفیق ضیاء در پهلوی این‌که درفش مستقل پرولتاریا و جنبش کمونیستی را در افغانستان به اهتزاز در آورد، با تحلیل داهیانه خویش توانست که نکات ضعف و انحرافی مسلط بر “سازمان جوانان مترقی” را نشان دهد و از نکات منفی گسست نماید و نکات مثبتش را متکامل‌تر بسازد. او با این کارش خط انقلابی رفیق اکرم را که سال ها زیر خاکستر دفن گردیده بود دوباره زنده ساخت و از آن با جدیت دفاع نمود. 

رفیق ضیاء با تعیین تضاد عمده و وظیفه عمده مبارزاتی نه تنها علیه اشغال‌گران امپریالیست، رژیم دست‌نشانده، تسلیمی و تسلیم طلبی به مبارزه برخاست، بل‌که علیه دشمنان غیرعمده مبارزاتش را در تابعیت از تضاد عمده به نحو احسنی پیش برد و حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان را در این مسیر آبدیده نمود. به همین ترتیب رفیق ضیاء  علیه رویزیونیزم “سنتزهای نوین”آواکیان در سطح ملی و بین المللی به مبارزه پرداخت و آن را زمین گیر نمود و تجرید کرد. او برای دفاع از خط پرولتری در سطح ملی و بین المللی سهم فعال گرفت و حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را در این مسیر آبدیده نمود.

ما امروز در این‌جا گردهم جمع شدیم تا یک بار دیگر به رفیق ضیاء تعهد بسپاریم که  خط بنیان گذاری شده او را با جدیت ادامه می‌دهیم.

بیائید همواره یاد رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست)افغانستان و رهبر خردمند، توانا و معلم پرولتاریا کشور را گرامی بداریم.

ترتیب سخنرانی‌ها و صحبت‌های رفقای حاضر توسط رفیق سلحشور تنظیم می‌شود و یکایک رفقا به استیژ سخنرانی دعوت می‌شود.

رفیق ضیاء همیشه در قلب ما باقی خواهد ماند

یاد و خاطره رفیق ضیاء جاودانه باد

زنده باد مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم

زنده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

اول سرطان 1400 خورشیدی