پـیـام حـمـایـت واحد تشکیلات پایه‌یی شماره نهم

اطلاعیه پیام ها خانه

واحد تشکیلات پایه‌یی شماره نهم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان هم از جانب خود و هم  به نمایندگی از تمامی اعضا و هوداران حزب در منطقۀ پایه‌یی صمیمانه‌ترین درودهای انقلابی و رفیقانۀ خود را به رفقای “کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سایر اعضای حزب بخاطر تدویر موفقانه سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تدویر اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی می‌فرستد.

    حزب ما از زمان ایجادش تا کنون علیه اشغال‌گران امپریالیست، رژیم پوشالی و اشغال‌گران داعشی و هم‌چنین علیه انواع و اشکال مختلف رویزیونیزم، تسلیمی و تسلیم‌طلبی مبارزه نموده و مبارزه علیه سکتاریزم و انحلال طلبی را نیز موفقانه به پیش برده است و تلاش می‌ورزد که هر چه استوارتر این مبارزه را پیش برده و توده‌های ستم‌دیدۀ این دیار را علیه اشغال‌گران امپریالیست و خاینین ملی دست‌نشاندۀ شان و ایجاد دولت “پسا توافق” طالبان و رژیم پوشالی و هم چنین اشغال‌گران داعشی بسیج نموده و رهبری نماید.

در وضعیت کنونی افغانستان مستعمره ـ نیمه فیودالی بردن خط انقلابی میان توده‌ها  و نسل جوان کشور یکی از ضروریت‌های مبرم و نیاز عاجل مبارزاتی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سایر نیروهای انقلابی مائوئیست را تشکیل می‌دهد.

  بدون بردن خط انقلابی میان توده‌ها وً نسل جوان کشور و بسیج شان بر محور آن نمی‌توان اشغال‌گران امپریالیست و اشغال‌گران داعشی را از کشور بیرون راند، رژیم پوشالی را سرنگون نمود و انقلاب دموکراتیک نوین را به پیروزی رساند. ما یقین کامل داریم که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان یگانه حزبی است که از خط اصولی و انقلابی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی برخوردار بوده و با آن‌که موانع متعددی بر سر راه مبارزاتی اش قرار داشته و بخصوص بعد از در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان این موانع بیش‌تر از پیش گردیده، با آن هم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تلاش می‌ورزد تا همه‌ این موانع را عبور نموده و از مرحلۀ تدارک به مرحلۀ برپایی و پیش‌برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی گام بردارد.

    بناءً واحد تشکیلات پایه‌یی شماره نهم بعد از مطالعۀ دقیق فیصله‌ها و تصویب اسناد سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، ضمن استقبال از فیصله‌های انقلابی اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی و تصویب اسناد توسط سومین کنگره سراسری حزب، حمایت همه جانبۀ خویش را از فیصله‌های اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی و اسناد تصویب شده توسط سومین کنگره سراسری  حزب اعلان می‌دارد و خود را مکلف می‌داند تا با تمام قوت و توان در پیاده نمودن هر یک از فیصله‌ها و اسناد تصویب شده جداً حرکت نماید‌.

با درودهای رفیقانه!

واحد تشکیلات پایه‌یی شماره نهم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

7/2/1400 خورشیدی(27/04/2021)