پیام حمایت واحد تشکیلات پایه‌­یی شماره 4

اطلاعیه پیام ها خانه

تصویب و فیصله­‌های سومین کنگره سراسری و اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را حمایت می‌نماییم.

واحد تشکیلات پایه‌­یی شماره 4 حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان نخست از جانب خود، همه اعضا و هواداران حزب در منطقه تحت فعالیت خود، درودهای رفیقانه و انقلابی خود را به رفقای “کمیته مرکزی ” و سایر اعضای حزب بخاطر تدویر موفقانه سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تدویر اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی می فرستند. حزب ما از زمان ایجادش تا اکنون علیه اشغالگران امپریالیست، رژیم پوشالی و اشغال‌گران داعشی وهم چنین علیه انواع و اشکال رویزیونیزم تسلیم طلب و مبارزه علیه سکتاریزم و انحلال‌طلبی موفقانه به پیش برده است؛ همچنان تلاش می ورزد با درک از وضعیت، این مبارزه را بیش از پیش ادامه داده و توده‌های تحت ستم این سرزمین را علیه اشغالگران امپریالیست، حکومت دست­‌نشانده و اشغال‌گران مرتجع داعشی بسیج کرده و رهبری نمایند. در وضعیت کنونی افغانستان مستعمره – نیمه فیودالی بردن خط انقلابی میان توده‌­های ستم­‌دیده و نسل جوان کشور یکی از ضرورت­‌های مهم و عاجل مبارزاتی حزب کمونیست (مائوئیست) و سایر نیروهای انقلابی مائوئیست را تشکیل می‌دهد. واضح است بدون بردن خط انقلابی میان توده‌ها، نسل جوان کشور و بسیج‌شان در محور آن نمی‌توان اشغال‌گران امپریالیست و اشغال‌گران مرتجع داعشی را از کشور بیرون راند؛ رژیم پوشالی را سرنگون نمود و انقلاب دموکراتیک‌­نوین را به پیروزی رساند. با آن‌که موانع متعدد بر سر راه مبارزاتی حزب قرار دارند، ما یقین کامل داریم که حزب ما یگانه حزب است که از خط اصولی و انقلابی (م – ل – م ) برخوردار بوده از آن پیروی می نماید. مشکلات که بعد از درگذشت رفیق ضیا صدر حزب، بر حزب عارض شده است قابل مکث، تحلیل دقیق و مبارزه درون خطی می باشد. با آن­هم حزب ما تلاش می ورزد تا همه این موانع را عبور نماید و از مرحله تدارک به مرحله برپایی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی، مردمی و انقلابی گام بر دارد.

بنا واحد تشکیلات پایه‌یی شماره 4 بعد از مطالعه دقیق فیصله‌­ها و تصویب اسناد سومین کنگره حزب، از آن استقبال نموده و از فیصله‌های اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب، حمایت رفیقانه خود را اعلان می دارد و خود را مکلف می‌داند تا با تمام نیرو و توان در پیاده نمودن هریک از فیصله‌­ها و اسناد تصویب شده تلاش نموده و جدیت هرچه بیشتر به خرج دهند.  

درودهای انقلابی و رفیقانه

واحد تشکیلاتی پایه­‌یی شماره چهارم

5/2/1400خورشیدی