جلسات عمومي واحدهاي تشكيلاتي منطقه‌یی و واحدهای پایه‌یی

اطلاعیه اطلاعیه ها اعلامیه ها خانه

در ماده بیست و یکم اساسنامه حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان (مصوب سومین کنگرۀ سراسری حزب) چنین گفته شده است :

« مادۀ بیست و یکم : اولین جلسۀ عمومي منطقه‌یی بعد از كنگرۀ سراسري فرا خوانده مي‌شود تا منطبق با فيصله ها و رهنمود هاي كنگره:

الف: رهنمودهاي مهم جهت رهبري فعاليت‌هاي حزب در منطقه و محلات مربوطه را تعيين و تصويب نمايد.

ب: فیصله های ضروری در مورد نشریۀ درونی منطقه‌یی به عمل آورد.

ج: كميته منطقه‌یی را انتخاب كند.

د: فيصله‌ها و رهنمودهاي جلسۀ عمومي منطقه‌یی بعد از ارائۀ گزارشات آن جلسه به کمیتۀ مرکزی و تائيد كميتۀ مركزي رسميت مي يابد.

هـ: سایر جلسات عمومی منطقه‌یی بعد از هر پولینوم کمیتۀ مرکزی حزب دایر می‌گردد و می‌تواند در انطباق با فیصله‌های پولینوم‌های کمیتۀ مرکزی حزب، ضمن اتخاذ سایر تصامیم مقتضی، در صورت ضرورت به انتخاب مجدد کمیتۀ منطقه‌یی اقدام نماید. »

منطبق با اين حكم اساسنامه حزب، بعد از تدوير سومین كنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تا حال جلسات عمومي دو واحد تشكيلاتي حزب موفقانه برگزار گرديده اند كه عبارت اند از :

  1. جلسۀ عمومي منطقه‌یی واحد تشكيلاتي شماره اول
  2. جلسۀ عمومي منطقه‌یی واحد تشكيلاتي شماره دوم

جلسه عمومی منطقه‌یی واحد تشکیلاتی شماره اول:

جلسه عمومی منطقه‌یی واحد شماره اول به تاریخ 10 ثور 1400 ( 30 اپریل 2021 ) دایر گردید. در این جلسه نمایندگان واحدهای تشکیلاتی پایه‌یی شماره چهارم، شماره یازدهم و شماره سیزدهم  نیز شرکت داشتند.

در آغاز جلسه، اطلاعیه سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و گزارش اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب توسط یک تن از رفقا با صدای بلند خوانده شد. رفقاي شركت كننده در جلسه  به نوبت از تدوير سومین كنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و هم چنین اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب استقبال نموده و حمایت شان را از فیصله‌های به جا و به موقع سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان اعلام نمودند.

سپس بر اساس اجندای تهیه شده، نوبت به انتخاب کمیته منطقوی و انتخاب منشی کمیته منطقوی رسید. رفقا بعد از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء کمیته منطقوی جدید را انتخاب نمودند، اما تعیین منشی کمیته منطقوی را به جلسه بعدی کمیته منطقوی شماره اول محول ساختند.

کمیته منطقوی بر اساس ماده بیست و دوم آئین نامه تشکیلاتی حزب چنین مکلفیت یافته است:

مادۀ بیست و دوم : كميتۀ منطقه‌یی در ميان دو جلسۀ عمومي منطقه‌یی، فعاليت‌هاي حزب در منطقه، منجمله انتشار نشریۀ درونی منطقه‌یی، را تحت رهبري كميتۀ مركزي حزب هدايت مي‌نمايد و مسئولیت دارد که گزارشات فعالیت‌های خود را بطور منظم به کمیتۀ مرکزی ارائه نماید و رهنمودهای صادرۀ مبتنی بر این گزارشات از سوی کمیتۀ  مرکزی را مورد اجرا قرار دهد. منشي كميتۀ منطقه‌یی توسط كميتۀ منطقه‌یی تعيين مي گردد.

رفقای کمیته منطقه‌یی با پذیرش این مسئولیت تعهد سپردند که در زمینه تطبیق اصول و ضوابط اساسنامه از هیچگونه سعی و تلاشی دریغ نخواهند ورزید.

در مرحله بعدی جلسه عمومی توزیع اساس‌نامه (مصوب سومین کنگره سراسری حزب)، هم‌راه با شماره‌های اول و دوم – دور سوم نشریه درونی مرکزی (کمونیست) و اعلامیه اول می در ميان رفقاي شركت كننده در جلسه عمومی منطقه‌یی شماره اول بود كه با احساسات گرم انقلابي رفقا بدرقه گرديد.

در اولین جلسه عمومی منطقه‌یی واحد شماره اول حزب چند موضوع بحثی ذیل توسط رفقای اشتراک کننده به راه افتاد که قرار ذیل است:

اولین موضوع بحثی) تدویر موفقانه سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست ( مائوئیست) افغانستان بود. پس از استماع اطلاعیه سومین کنگره سراسری حزب، متن اطلاعیه مورد حمایت رفقای اشتراک کننده درجلسه قرار گرفت و صرفا یک تن از رفقا در مورد انتشار عکس زنده یاد رفیق ضیاء و جابجائی عکس وی در اطلاعیه و انتشار آن در وبسایت رسمی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان توضیحاتی خواست که توسط رفقای اشتراک کننده توضیحات لازم ارائه گردید.

تمام رفقای اشتراک کننده در جلسه حمایت‌شان را از فیصله‌های سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان اعلان نمودند و این تصامیم و فیصله‌ها را به موقع و به جا دانسته و تعهد سپردند که برای پیاده نمودن فیصله‌های سومین کنگره سراسری حزب و اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید.

دومین موضوع بحثی) آسیب شناسی تشکیلاتی حزب بود که رفقا در مورد “ریزش”ها و انحرافات ایدئولوژیک ـ سیاسی چه قبل از درگذشت رفیق ضیاء و چه بعد از در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) به بحث و تبادله نظر پرداختند.

رفقا به اتفاق آراء تمامی “ریزش”ها را، چه در زمان حیات رفیق ضیاء و چه بعد از در گذشت وی ناشی از انحرافات ایدئولوژیک ـ سیاسی انحلال طلبانه دانستند و به این نتیجه رسیدند که انحرافات ایدئولوژیک سیاسی انحلال طلبانه که منجر به ریزش‌ها در زمان حیات رفیق ضیاء گردید مبتنی بر بینش پسا مارکسیستی لنینیستی مائوئیستی هومانیستی آواکیان بود. ولی ریزش آخری، بعلاوه انحرافات ایدئولوژیک سیاسی و تشکیلاتی انحلال‌طلبانه، فساد مالی و فساد اخلاقی ممتد ناشی از افکار خرده بورژوازی و انحلال طلبانه دو تن از اعضای حزب است که از سالیان متمادی در حزب وجود داشته و نامه‌های رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان گویای این حقیقت است.

رفقا برای جلوگیری این وضعیت اسفبار روی استحکام ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی حزب و هم چنین مبارزات جدی و پی‌گیر مبارزه دو خط در درون حزب تاکید ورزیدند.

سومین موضوع بحثی) پیرامون مسئله امنیتی در شرایط کنونی بود. رفقا به اتفاق آراء روی اصول مخفی کاری مندرج در ماده ششم آئین‌نامه تشکیلاتی (مصوب سومین کنگره سراسری حزب) تاکید ورزیدند. رفقا به اتفاق آراء فیصله نمودند که همه اعضای حزب باید این اصول را جداً مراعات نمایند.

چهارمین موضوع بحثی) پیرامون کار در میان زنان و دختران بود. رفقا به اتفاق آراء روی گسترش فعالیت‌های تشکیلاتی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در سطح منطقه تاکید نمودند و نقش زنان درین عرصه را بعنوان یکی از الزامات جدی فعالیت‌ها برجسته ساختند. جلسه به اتفاق آراء چنین یادآوری نمود:

وقتی با قوت و قدرت مطرح می‌کنیم که : « خشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی در راه انقلاب رها سازیم.» و یا در جای دیگری مطرح می‌کنیم که : « بدون شركت بخش عظيمي از زنان زحمتكش ، انقلاب سوسياليستي نمي تواند وجود داشته باشد. » و یا مطرح می‌سازیم : « بدون زنان هیچ جنبش واقعی توده ای نمی تواند وجود داشته باشد.»

نقش زنان خود را برجسته میسازد، اما متاسفانه کمبودی و عدم حضور زنان در سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تاسف آور بوده است، باید با صراحت مطرح نمود که حزب نخواهد توانست بدون حضور و نقش فعال زنان به سرمنزل مقصود و اهداف والای خویش دست پیدا کند. بدنه تشکیلات حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان پس از سومین کنگره سراسری باید از حالت مردانه بودن و انحصار مردان رهایی یابد و نقش زنان نسبت به قبل بارزتر و برجسته تر گردد. کمیته منطقوی شماره اول حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مکلفیت دارد پس از تدویر اولین جلسه عمومی منطقه‌یی برای تلفیق تئوری با عمل گام های موثر در جهت جلب و جذب زنان بردارد.

در اخیر جلسه نمایندگان واحدهای تشکیلاتی پایه‌یی شماره چهارم و شماره یازدهم پیام‌های حمایت‌شان را از سومین کنگرۀ سراسری حزب و اولین پولینوم سومین کمیته مرکزی حزب، به جلسه ارائه نمودند و پس از استماع پیام حمایت واحدهای پایه‌یی که با کف زدن های پرشور بدرقه گردید، نوبت به واحد تشکیلاتی پایه‌یی شماره سیزدهم رسید که نماینده واحد شماره سیزدهم گزارش فعالیت‌ها و ترکیب تشکیلاتی آنرا به جلسه ارائه نمود. درین جلسه از نماینده واحد تشکیلاتی پایه‌یی شماره سیزدهم خواسته شد تا طبق اساسنامه و آئین نامه تشکیلاتی حزبی، جلسه واحد تشکیلاتی پایه‌یی شماره سیزدهم را فراخوانده و پیام حمایت‌شان را نیز به کمیته منطقوی شماره اول حزب ارسال نمایند که توسط نماینده واحد تشکیلاتی شماره سیزدهم پذیرفته شد.

  جلسه عمومی منطقه‌یی واحد تشکیلاتی شماره دوم:  

 جلسه عمومی منطقه‌یی واحد تشکیلاتی شماره دوم به تاریخ ششم ثور 1400 خورشیدی دایر گردید. رفقای شرکت کننده از روحیه بالا و انقلابی بر خوردار بودند.

نخستين موضوعي كه در جلسه به بحث گرفته شد، تدویر موفقانه سومین كنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بود، که مورد تائید رفقای شرکت کننده قرار گرفت. رفقا اعلام كردند كه در تحقق فيصله هاي سومین کنگره سراسری حزب و هم چنین فیصله‌ها و رهنمودهای اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب از هيچ‌گونه سعی و تلاشی دريغ نخواهند كرد.

دومين موضوع مورد بحث جلسه عمومی، مكث روي وظيفه عمده مبارزاتي كنوني بود كه قبلا توسط سومین کنگره سراسری حزب و اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی تعيين و تصويب گرديده بود . رفقا با احساس مسئوليت حزبي در فضای کاملاً رفیقانه نظرات و پيش‌نهادات‌شان را ارائه نمودند. در این زمینه عمدتا دو موضوع به بحث گرفته شد:

  1. استحكام ايدئولوژيك ـ سياسي و تشكيلاتي حزب
  2. گسترش حزب.

 بعد از جمع‌بندي نظرات و پيش‌نهادات رفقا، منطبق با فيصله‌های قبلي رهبري حزب و فیصله سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، استحكام ايديولوژيك ـ سياسي و تشكيلاتي حزب بمثابه وظيفه مبارزاتي عمده كوتاه مدت در شرایط اضطراری كنوني، تصويب و تائيد گردید. البته گسترش حزب نيز بمثابه يك موضوع مهم و ضروری مطرح گرديد و روی این موضوع تاکید صورت گرفت که استحکام باید در خدمت گسترش حزب در نظر گرفته شود، زیرا استحکام و گسترش جز لاینفک یکدیگر اند. منطبق با اين فيصله عمومي،  رهنمود هاي معيني در رابطه با فعاليت هاي ايديولوژيك ـ سياسي و تشكيلاتي واحدهای منطقه‌یی و واحدهای پایه‌یی  حزبي تائيد و تصويب گرديد.

سومین موضوع بحثی جلسه در مورد اصول مخفی کاری مندرج در اساس‌نامه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان بود. رفقا جداً تاکید داشتند که در شرایط کنونی ماده ششم آئین‌نامه تشکیلاتی مصوب سومین کنگره سراسری حزب توسط تمامی اعضای حزب باید جداً مراعات گردد.

رفقا  به اتفاق آراء فیصله نمودند که هرگاه رفیقی این ماده آئین‌نامه تشکیلاتی و یا سایر مواد مندرج اساس‌نامه تشکیلاتی را نقض نمایند باید شامل اقدامات انضباطی گردد.

موضوع چهارم اجندای جلسه مساله زنان بود. بعد از جمع‌بندی نظرات رفقا حسب فیصله‌های قبلی پولینوم‌های دور اول و دور دوم کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و فیصله‌های سومین کنگره سراسری حزب و اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب کار در میان زنان یکی از وظایف بسیار مهم و ضروری حزب مطرح گردید. فیصله به عمل آمد که تمامی رفقا باید جداً به کار و فعالیت میان زنان و بخصوص زنان خانواده شان به پردازند، زیرا زنان نیمی از پیکر جامعه اند و بدون شرکت زنان در انقلاب هیچ انقلابی به پیروزی نمی‌رسد.

موضوع پنجم اجندای جلسه در مورد مسئلۀ مالی حزب بود. بعد از بحث و تبادل نظر، رفقا به اتفاق آراء فیصله  نمودند که چون حزب از لحاظ مالی متکی به حق العضویت رفقا است، لذا تمامی رفقا مکلف اند که حق العضویت‌های شان را طبق آئین‌نامه تشکیلاتی و به موقع پرداخت نمایند و رفقای که از این ناحیه مقروض هستند هر چه عاجل قروض شان را به پردازند.

موضوع ششم در اجنداي جلسۀ عمومی، انتخاب کمیته منطقه و انتخاب منشی کمیته‌ منطقه‌یی  بود. بعد از بحث و نظر خواهي به اتفاق آراء رفقاي شركت كننده در جلسه کمیته منطقوی شماره دوم حزب را انتخاب نمودند و کمیته منطقوی شماره دوم حزب، مسئول کمیته‌شان را نیز انتخاب نمود.

طبق حکم اساس‌نامه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان كميته منطقه‌یی وظیفه دارد که  در ميان دو جلسه عمومي منطقه‌يی فعاليت‌هاي حزب در منطقه را تحت رهبري كميته مركزي، هدايت و رهبری ‌نمايد، که رفقای کمیته منطقه‌یی این مسئولیت را پذیرفتند.

در ختم جلسه رفقا یک بار دیگر تدویر موفقانه سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را با احساسات گرم رفیقانه تبریک گفته و محل جلسه را یکایک ترک کردند.  

پس از تدویر موفقانۀ اولین جلسۀ عمومی منطقه‌یی، واحد پایه‌یی تشکیلاتی شماره نهم جلسۀ‌شان را منطبق با مادۀ بیست و چهارم آئین نامه تشکیلاتی (مصوب سومین کنگره سراسری حزب) تدویر نمودند.

در آغاز جلسه هر یک از اعضای واحد تشکیلاتی پایه‌یی شماره نهم با احساسات گرم و رفیقانه حمایت‌شان را از سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تصامیم و فیصله‌های اولین پولینوم سومین دور کمیته مرکزی حزب اعلان نمودند.

واحد تشکیلاتی پایه‌یی شمارۀ نهم بعد از ختم جلسه‌شان در مورد انتخاب كميته مسئول واحد تشكيلاتي پایه‌یی،  به بحث پرداختند و اعضاي كميته مسئول را در يك فضاي رفيقانه و مبتني بر سانتراليزم دموكراتيك انتخاب نمودند و پیام حمایت واحد تشکیلاتی شماره نهم را تحریر و تصویب نموده و کمیته منطقوی شماره دوم حزب ارسال داشتند. جلسه در يك فضاي رفيقانه و سرشار از شور و شوق انقلابي پرولتري به كار خود پايان بخشيد.

فيصله‌ها و رهنمودهاي اولین جلسات عمومي منطقه‌یی واحدهاي تشكيلاتي شماره اول و دوم مورد تائيد دفتر سیاسی حزب قرار گرفته و رسميت يافته اند. به همین ترتیب فیصله‌های واحدهای تشکیلات پایه‌یی شماره چهارم، نهم، یازدهم و سیزدهم مورد تائید کمیته‌های منطقه‌یی قرار گرفته و رسمیت یافته اند.