پیام حمایت کمیتۀ منطقه‌یی شماره(1)

اطلاعیه پیام ها خانه

پیام حمایت از سومین کنگرۀ سراسری حزب و اولین پولینوم دور سوم کمیتۀ مرکزی

رفقای گرامی !

به تاسی از مادۀ (21) و (22) آئین‌نامه تشکیلاتی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان مصوبۀ سومین کنگرۀ سراسری حزب، امروز اولین جلسۀ عمومي منطقه‌یی بعد از سومین كنگرۀ سراسري حزب فرا خوانده شده است، تا منطبق با فيصله‌ها و رهنمودهاي كنگره، رهنمودهاي مهم و سایر وظایف محوله که مندرج آئین نامه تشکیلاتی حزب است، جهت رهبري فعاليت‌هاي حزب در منطقه و محلات مربوطه را تعيين و تصويب نمايد.

درین جلسه عمومی منطقه‌یی نمایندۀ دفتر سیاسی حزب و تمام اعضای کمیته منطقوی شماره اول حزب، مسئول کمیتۀ هنری منطقوی شماره اول حزب، مسئول واحد پایه‌ایی روستائی شماره (4) حزب، نمایندۀ واحد پایه‌ای شماره (11) حزب، نمایندۀ واحد پایه‌ای شماره (13) حزب اشتراک داشتند.

اولین جلسۀ عمومی منطقه‌یی، بخاطر تدویر موفقانۀ سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و تدویر اولین پولینوم دور سوم کمیتۀ مرکزی حزب، درودهای گرم و انقلابی خود را از آدرس همین جلسه به نیابت از خود و به نمایندگی از تمامی اعضاء و هواداران حزب در منطقه، به رفقای دفتر سیاسی، رفقای کمیته مرکزی و تمامی اعضاء و هواداران حزب در داخل و خارج از کشور، تقدیم می نماید.

اولین جلسۀ عمومی منطقه‌یی، با خرسندی اعلام میدارد که طبق مواد مندرج آئین نامه تشکیلاتی، كميته منطقه‌یی را انتخاب نموده است و طبق ماده (22) آئین نامه تشکیلاتی حزب كميتۀ منطقه‌یی در ميان دو جلسۀ عمومي منطقه‌یی، فعاليت‌هاي حزب در منطقه، منجمله انتشار نشریۀ درونی منطقه‌یی، را تحت رهبري كميتۀ مركزي حزب هدايت خواهد نمود.

ما مشمولین و منسوبین اولین جلسه عمومی منطقه‌یی، ضمن ابراز تبریک و تهنیت فراوان بابت تدویر موفقانه سومین کنگرۀ سراسری حزب و اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی، تمامی فیصله‌ها و  اسناد تصویب شدۀ سومین کنگرۀ سراسری حزب و فیصله‌های اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب به عنوان فیصله‌های به موقع، اصولی و صحیح می‌پذیریم و خود را متعهد به اجراء آنها می‌دانیم.

همچنان امیدواریم بتوانیم دوشادوش همدیگر، علیه هرگونه فراکسیونیزم، سکتاریزم، انحلال‌طلبی، رویزیونیزم و اپورتونیزم و اکونومیزم با قاطعیت تمام، مبارزه نماییم و حزب را به طرف استحکام تشکیلاتی و گسترش مبارزاتی بیشتر از قبل به حرکت درآوریم تا بتوانیم در آینده نه چندان دور، شاهد برپائی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی ( شکل مشخص کنونی جنگ خلق) علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی و دست نشانده‌شان و  اشغالگران مرتجع داعشی باشیم و درفش پر افتخار حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را در کوه پایه‌های کشور به اهتزاز در آوریم.  

یکبار دیگر تدویر موفقانۀ سومین کنگرۀ سراسری حزب و اولین پولینوم دور سوم کمیته مرکزی حزب را به تک تک رفقا تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

پاینده باد حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

جلسۀ عمومي منطقه‌یی شماره اول

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

10 ثور 1400 ( 30 اپریل 2021)