اطلاعیۀ سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

اطلاعیه اطلاعیه ها اعلامیه ها خانه

ویژه اسناد تصویب شده در سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

سومین کنگره سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به اشتراک اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان تمامی واحدهای تشکیلاتی حزب، پس از گذشت تقریباً هفت سال از زمان برگذاری دومین کنگرۀ حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دایر گردید و نظر به مشکلات امنیتی و کرونایی کشور پس از دو روز موفقانه خاتمه یافت.

محل برگذاری کنگره با یک پوستر بزرگ از تصاویر رهبران بزرگ ِ جنبش کمونیستی بین‌المللی (مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائوتسه دون) و درفش حزب و هم‌چنین تصاویر زنده یادان رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و رفیق اکرم یاری مزین گردیده بود. در زیر عکس رهبران بزرگ جنبش کمونیستی بین‌المللی شعار “فرخنده باد سومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان” به چشم می‌خورد. به همین ترتیب تربیون سخنرانی کنگره سوم حزب، با شعار “شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان است که عمدتا در خدمت تدارک، برپائی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی (شکل مشخص کنونی جنگ خلق ) قرار دارد.” مزین گردیده بود. تربیون سخنرانی کنگره با دو درفش کوچک و یک درفش نسبتاً بزرگ حزب تزئین یافته بود.

مرحله اول کار کنگره سوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان با سخن‌رانی مسئول جلسه و پخش سرود انترناسیونال به کار خود آغاز کرد. سپس گزارش سیاسی به کنگره سوم حزب در ۶ بخش ( پراتیک مبارزاتی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، اصول تشکیلاتی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، درباره اوضاع جهانی، اوضاع کنونی و وظایف ما و مبارزه برای حفظ محیط زیست)، توسط اعضای “کمیته تدارک و برگذاری کنگره…” به کنگره سوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ارائه گردید. در ابتدای ارائه گزارش سیاسی به کنگره، به یاد و خاطرۀ رفقای زنده یاد هر یک رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، رفیق عزیز، رفیق مومند، رفیق حفیظ، رفیق کریم الله، رفیق وثوق، رفیق قاسمی و رفیق جان باخته پشه‌یی و سایر رفقای جان باخته جنبش مائوئیستی در افغانستان و جهان بپا خاستند و 2 دقیقه سکوت کردند. رفقای حاضر در کنگره سوم حزب بعد از استماع گزارش سیاسی کمیته مرکزی حزب روی مندرجات گزارش سیاسی به کنگره سوم به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش سیاسی کمیته مرکزی حزب به کنگره سوم پرداختند، نظرات و پیش‌نهادات خود را بیان کردند. همۀ رفقا، موافقت کامل خود با متن گزارش سیاسی به کنگره سوم را اعلام کردند و در ضمن اصلاحات و تعدیلات معینی برای بهتر شدن قسمت‌هایی از آن را نیز پیش‌نهاد نمودند. پیش‌نهادات ارائه شده توسط رفقا مورد جر و بحث قرار گرفت و اکثریت آن‌ها مورد پذیرش واقع شد. در پایان مرحله اول کار کنگره سوم حزب، گزارش سیاسی ارائه شده به کنگره سوم، توام با جمع‌بندی از خط و مشی سیاسی حزب، به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

به تعقیب گزارش سیاسی کمیته مرکزی به سومین کنگره حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، گزارش دفتر سیاسی حزب توسط نماینده دفتر سیاسی ارائه گردید و به تعقیب آن گزارشات کمیته تشکیلات، کمیته روابط بین‌المللی و کمیته مالی توسط مسئولین کمیته‌ها و گزارش سائر کمیته‌ها توسط نمایندگان آن‌ها به سمع رفقای شرکت کننده رسانده شد. رفقای شرکت کننده در کنگره سوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به تبادل نظر پیرامون گزارشات فوق الذکر پرداختند و گزارشات را در مجموع مورد تائید قرار دادند.

در مرحلۀ دوم کار کنگره سوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، مسوده اساسنامه حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان که توسط دفتر سیاسی حزب ترتیب و به پولینوم هفتم کمیته مرکزی دوم حزب ارائه گردیده بود و پولینوم هفتم کمیتۀ مرکزی حزب پس از وارد نمودن تعدیلات و اصلاحات معینی بر متن مسوده، به کمیته تدارک و برگذاری کنگرۀ سوم حزب وظیفه داد که مسوده را برای نظر خواهی عمومی در میان تمامی واحدها، اعضا و داوطلبان عضویت در حزب توزیع نماید که پس از نظرخواهی عمومی، یک‌بار دیگر مسوده به دسترس کمیتۀ مرکزی حزب قرار گرفت. متن جدید مسوده توسط کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به کنگرۀ سوم حزب ارائه گردید و مسودۀ اساسنامۀ حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان در کنگرۀ سوم حزب مورد بحث قرار گرفت و برای آخرین بار اصلاحات، تعدیلات و اضافات بیش‌تری در آن وارد و متن نهایی شده، در کنگره مورد رای گیری قرار گرفت و به اتفاق آراء تصویب گردید.

در مرحلۀ سوم کار کنگره، انتخابات برای تعیین اعضای اصلی و علی‌البدل کمیتۀ مرکزی برگذار شد. برای هر یک از رفقای که خود را کاندید نموده بودند به مدت 20دقیقه فرصت داده شد تا پیرامون فعالیت‌های مبارزاتی شان بین کنگره دوم و سوم حزب جهت شناسایی شان به رفقای شامل در کنگره صبحت نمایند و یا به‌عبارت دیگر برای خود کمپاین نمایند. مشمولین کنگره بعد از استماع سخن‌رانی رفقا، مطابق اساس‌نامه به رفقای که خود را کاندید نموده بودند، رای دادند. در نتیجۀ این رای‌دهی اعضای اصلی و علی‌البدل کمیتۀ مرکزی حزب انتخاب گردیدند.

در بخش پایانی کار کنگره، سرود انترناسیونال یک‌بار دیگر پخش گردید و تمامی اعضای کنگره بپا خاسته و سرود انترناسیونال را هم‌راهی نمودند. کار کنگرۀ سراسری سوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، با ابراز این تعهد که پس از پایان کنگره شاهد فعالیت‌های جدی‌تر ِ مبارزاتی تمامی اعضای حزب و بخصوص رفقای کمیته مرکزی باشیم، پایان یافت.

پس از پایان یافتن کار کنگره، رفقای شامل در کنگره محل برگذاری کنگره را ترک گفته و عازم مناطق شان شدند.

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

۲۵ حمل ۱۴۰۰ خورشیدی