به اطلاع عموم خوانندگان و علاقه‌مندان ویب‌سایت

اطلاعیه اطلاعیه ها اعلامیه ها خانه

به اطلاع عموم خوانندگان و علاقه‌مندان ویب‌سایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان رسانیده می‌شود، که بنابر ایجاد کارآیی، عمل‌کرد بهتر و بهبود کیفیت وب‌سایت و هم‌چنان جلوگیری از پیش آمدن مشکلات تخنیکی، وب‌سایت ِ حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان، به آدرس ذیل تغییر نام داده شده است:

(www.cmpa.io)

ضمناً قابل ذکر است که نشرات حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تنها از طریق همین وب‌سایت منتشر گردیده و تمامی آدرس‌های دیگر، نمایندگی از حزب نمی‌کند و فاقد اعتبار میباشد.

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
24 حمل 1400 خورشیدی – 13 اپریل 2021

www.cmpa.io
sholajawid2@hotmail.com