پیام ذیل را یکی از هواداران ما به نشر رسانیده و ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، اکنون در وب‌سایت به نشر می‌رسانیم.

پیام ها

تسلیت !

با نهایت تاثر و تاسف و با غم و اندوه فراوان به تمام اعضا و هواداران حزب و سایر ماؤیست‌های افغانستان که رفیق ضیا صدر حزب کمونیست و یکی از بنیان‌گذاران و رهبر حزب کمونیست افغانستان باثر سکته قلبی و به عمر 68 سالگی درگذشت، درگذشت رفیق ضیا برای حزب و مردم ما یک ضایعه جبران ناپذیر است.

این ضایعه بزرگ را به تمام اعضاء و هواداران حزب تسلیت گفته و مراتب عمیق تسلیت خود را با اعضای خانواده رفیق ضیا تقدیم نموده و خود را غم شریک این خانواده میدانم.
یادش گرامی و راهش پر رهرو !

مشعل آزاد
24 جون 2020