پیام ذیل را یکی از هواداران ما به نشر رسانیده و ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، اکنون در وب سایت انتشار می‌دهیم.

پیام ها

باتأسف فراوان !

جنبش کمونیستی کشوریکی ازپیشگامان صدیق، پیگیر وخستگی ناپذیرش راازدست داد .
رفیق ضیأ صدرحزب کمونیست (مارکسیست-لنینست مائوئیست) افغانستان از دیر باز بدینسو پرچم پر افتخار سازمان جوانان مترقی را بر افراشته نگهداشته و خط سرخ بنیان گذار آن، زنده یاد اکرم یاری را ادامه داده و پاسبانی مینمود. وی با نشانی نمودن کمبودات و اشتباهات خط سرخ سازمان جوانان مترقی آنرا فعالانه بطوراصولی و پیگیر میان توده ها تبلیغ و ترویج می‌نمود.

رفیق ضیأ این خط را بطور کمی و کیفی بسط و ارتقأ داده، در پرتو آن حزب کمونیست افغانستان را تأسیس و بمثابهٔ حزب پیش آهنگ پرولتاریا در خدمت برپایی و پیشبرد مبارزهٔ طبقاتی در کشور قرار داد .
رفیق یک مارکسیست-لنینیست-مائوئیست صدیق و یک انقلابی استوار و پیگیربود. درگذشت نابهنگام وی بدون شک ضایعهٔ جبران ناپذیریست برای جنبش کمونیستی کشور و جهان .

بیائید یاد و خاطرات رفیق ضیأ را با تداوم راه انقلابی شان گرامی داشته، جاویدانه سازیم .
گرامی باد یاد و خاطرات رفیق ضیأ
زنده باد مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم


اکرم
21 جون 2020