پیام ذیل را یکی از هواداران حزب به ایمل آدرس شعله جاوید فرستاده است که ضمن ابراز سپاس از غم شریکی شان، در سایت شعله جاوید به نشر میرسانیم.

پیام ها


پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب!

درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را به کمیته مرکزی و تمامی اعضا و هوادارن حزب تسلیت می‌گویم. اگرچه در گذشت رفیق ضیاء بسی اندوه‌ناک است و در دل‌های ما غبار غم می‌نشاند، با کمیته مرکزی حزب هم‌صدا می‌شوم و می‌گویم، غم و اندوه خود را به نیروی مبارزاتی تبدیل کرده و قاطعانه در وحدت و همبستگی حزب تلاش خواهم کرد و در دور کمیته مرکزی متحد خواهم ماند .


میراث رفیق ضیاء را توشه‌ی راه مبارزه خواهم کرد .
زنده باد مارکسیسم- لنینیسم- مائوئیسم !
زنده باد حزب پر افتخار کمونیست(مائوئیست) افغانستان !
راه رفیق ضیاء، صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان پر تداوم باد !

۱۳۹۹/۴/۱
طغیان