پیام تسلیت کمیته منطقوی شماره دوم به مناسبت در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

پیام ها

کمیته منطقوی شماره دوم جلسه رسمی خود را با سکوت ۳ دقیقه‌ای بخاطر گرامی‌داشت یاد و خاطره رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان دایر نمود. سپس اطلاعیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان قرائت گردید و تصمیم برین شد تا تمامی اعضا و هواداران حزب با تجلیل محفل، از رفیق ضیاء یاد بود به عمل آورند.

بدین وسیله کمیته منطقوی شماره دوم به نیابت از تمامی اعضا، هواداران و روابط توده یی حزب در منطقه، درگذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را به اعضای کمیته مرکزی، اعضای دفتر سیاسی، تمامی اعضا و هواداران حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان، تمامی مائوئیست‌های افغانستان، احزاب مائوئیست سایر کشورها و انقلابیون جهان، حزن و اندوه فراوان تسلیت عرض می نماید. ما به خصوص مراتب تسلیت خود را به اعضای خانواده رفیق ضیاء تقدیم نموده و غم شریکی عمیق خود را با آن‌ها اعلام می داریم.
خبر در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان برای ما و سایر مائوئیست‌های افغانستان و جهان حقیقتا تکان دهنده بود. ما در شرایطی بس دشوار در افغانستان زندگی می‌کنیم. شرایطی که موج تسلیم شدن و تسلیم طلبی بطور عمده سر بلند نموده و طالبان نیز از جنگ مقاومت ارتجاعی علیه اشغال‌گران امریکایی و متحدینش دست کشیده و تن به تسلیمی داده اند. امروز جنگی که میان طالبان و رژیم دست نشانده جریان دارد از یک طرف جنگی ارتجاعی به منظور امتیاز گیری بیش‌تر در گفت‌گوها میان طالبان و رژیم دست‌نشانده است و از سوی دیگر یک جنگ استخباراتی میان اشغال‌گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال‌گر امریکا و کشورهای منطقه می‌باشد. در چنین شرایطی از دست دادن رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان بسیار سنگین و غیر سنجش و ضایعه بزرگ برای تمامی اعضای حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان، خلق‌های ستمدیده کشور و کلیه مائوئیست‌های جهان و خلق‌های انقلابی منطقه بوده و می‌باشد. زمانی‌که ما از این حادثه المناک اطلاع حاصل نمودیم، احساس کردیم عضو مهمی از بدن خود را بطور همیش از دست داده ایم.

رفیق ضیاء در عمل مبارزاتی انقلابی خود مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را بعنوان رهنمای اندیشه و عمل بکار می‌بست. او با تطبیق حقایق عام مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم با شرایط خاص مبارزات انقلابی پرولتری در افغانستان تاکید می ورزید.

رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان خدمات ارزشمندی برای ترسیم خط ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان انجام داده است. او یک نویسنده توانا و یک رهبر خردمند بود. ما امیدواریم که رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان به زودی سوانح و مجموعه مقالات رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان رامنتشر نموده و به دسترس همه مائوئیست‌های افغانستان و جهان قرار دهند.

رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان با بکار برد دقیق مائوئیزم بدرستی توانست خط فاصل میان انقلاب و ضد انقلاب میان مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم و رویزیونیزم بکشد و مبارزاتش علیه آن‌ها در سطح ملی و بین المللی به پیش برده و رهبری نماید. او در سطح ملی با بکار برد علمی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم و تفکیک تضادها، نه تنها علیه اشغال‌گران امپریالیزم و رژیم دست نشانده، بل‌که علیه اشغال‌گران داعشی، تسلیم شدگان و تسلیم طلبان، اکونومیزم و ریفورمیزم در جنبش چپ افغانستان مبارزه نمود و به همین ترتیب در سطح بین المللی او بدرستی توانست که علیه رویزیونیزم پسا مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم حزب انقلابی امریکا ودر راس آن آواکیان و رویزیونیزم حزب کمونیست نیپال(مائوئیست) به مبارزه برخیزد و این مبارزه را بطور مستمر ادامه دهد. او بخوبی توانست که اندیشه گونزالو را بعنوان یک انحراف در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی نشانی نموده و مبارزاتش را علیه آن به پیش برد و حزب را در این مسیر رهبری نماید. او به عنوان یک رهبر خردمند و توانا بخوبی توانست که حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان را در مسیر مبارزه علیه هر گونه انحرافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی و انواع رویزیونیزم، تسلیمی و تسلیم طلبی رهبری نموده و رفقا را در این مسیر آبدیده نماید و در سنگر مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم، استوارانه و ثابت قدم بایستد.

رفقا!
نمی‌توان سخن گفتن از منش و گویش انسانی والا رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان را پایان یافته تلقی نمود. او رزمنده خستگی ناپذیر بود و در مبارزه برای چیره شدن بر مشکلات ایدیولوژیک – سیاسی و تشکیلاتی واقعی که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و جنبش بین المللی با آن روبرو بود لحظه‌ای درنگ نکرد و به پیش رفت.
رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان از دست آوردهای پرولتاریای بین المللی با استواری دفاع نمود. بدین اساس یاد آن بزرگ مرد انقلابی، رهبر توانا و خردمند و سر آمد روزگار را گرامی می‌داریم.

رفقا وقت ماتم گرفتن نداریم، باید غم و اندوه ناشی از درگذشت رفیق ضیاء را به نیروی مبارزاتی تبدیل نمائیم و بعنوان یاد و خاطره او را بعنوان یک مائوئیست کبیر زنده و ماندگار نگه داریم.
در اخیر جلسه رفقا تجدید میثاق دوباره نمودند تا خط سرخ انقلابی‌ای که توسط رفیق ضیاء و بقیه رفقای هم‌رزمش بنیان گذاری گردیده با جدیت تمام ادامه دهند و روی ضرورت تلاش برای پر کردن جای خالی رفیق ضیاء، در مسیر تحقق مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم و حرکت هرچه مصمم تر در پیش برد این خط و مسیر انقلاب تاکید نمودند.
رفیق ضیاء دیگر در میان ما نیست، اما جاودانه و فنا ناپذیر است.

زنده باد مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم.
زنده باد حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان
به پیش در راه ایجاد جنبش انقلابی انترناسیونالیستی.
رفیق ضیاء در خاطره همۀ ما رفیقی جاودان، خستگی ناپذیر، فنا ناپذیر و متعهد به خط مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم باقی خواهد ماند.

کمیته منطقوی شماره دوم حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
۴ سرطان ۱۳۹۹ خورشیدی
(۲۴ جون ۲۰۲۰ میلادی)