پیام تسلیت به مناسبت در گذشت رفیق گرانقدر “عزیز”

پیام ها


با اندوه فراوان در گذشت رفیق عزیز را از طریق اطلاعیه کمیته مرکزی حزب در یافت نمودیم. درگذشت این رفیق برای همۀ رفقا، بخصوص رفقایی که از دیر زمانی با رفیق “عزیز” آشنایی داشتند، خیلی حزن انگیز و قابل اندوه اندوه بود.

خبر در گذشت رفیق “عزیز” طی یک جلسۀ رسمی به اطلاع رفقای کمیتۀ منطقه یی حزبی شماره 3 رسانده شد. همۀ رفقای حاضر در جلسه به مناسبت در گذشت این رفیق به پا خواستند و برای سه دقیقه سکونت اختیار کردند. رفقا وقتی اطلاعیه را می خواندند همگی اشک می ریختند. بعضی رفقا از وی خاطره های فراوان دارند و او را مرد پایداری و استقامت می شناختند. او در دوران مریضی اش هرگز شکایت نمی کرد و همیشه می گفت که مریضی نمی تواند برایش مانعی در پیشبرد مبارزه باشد. او با روحیۀ سر شار انقلابی و با دست زدن به مسافرت های طولانی مسئولیت های حزبی را اجرا می کرد. در گذشت وی را برای رهبری حزب، اعضای کمیته مرکزی، اعضا و هواداران حزب و اعضای فامیلش تسلیت می گوییم.

در گذشت رفیق عزیز که الگوی پایداری و استقامت در خط اصولی م. ل. م. بود، یک ضایعۀ بزرگ برای تمامی جنبش انقلابی کشور است. روحیه و انرژی مبارزاتی وی برای تمامی رفقا که با وی آشنایی داشتند، انرژی و روحیۀ مبارزاتی می داد. در گذشت او واقعاً یک ضایعه بزرگ نه تنها برای حزب ما بلکه برای جنبش انقلابی کشور نیز می باشد.

رفیق “عزیز” که از چندین سال بدین سو با مریضی دست و پنجه نرم می کرد و از لحاظ فزیکی سخت فشار قرار داشت، هیچ گاه در امر پیشبرد مبارزۀ انقلابی کوتاهی نکرد. او همیشه در تلاش بود تا به عنوان یک کادر صحتمند حزبی نقش ایفا نماید. رفیق با استواری و پایداری در خط اصولی م. ل. م. با مسافرت هایش در نقاط مختلف کشور نشان داد که مریضی نمی تواند مانع پیشبرد مبارزه برایش باشد. او با وجود تمامی مشکلات مریضی همیشه تنها مسافت می کرد و هرگز نمی خواست کسی دیگری در مسافرت او را همراهی نماید. او برای رفقای جوان انرژی مبارزاتی می داد و یک الگوی استقامت و پایداری بود. او مرد عمل بود و در بدترین شرایط از رفقایش احوال می گرفت و برای شان روحیه می داد. او تا آخرین لحظه عمرش در خط اصولی م. ل. م. باقی ماند و در این راستا مبارزه کرد.

یاد و خاطره این رفیق برای ما همیشه زنده باقی خواهد ماند و پایداری، مقاومت و استقامتش برای ما انرژی مبارزاتی خواهد داد.
یادش گرامی و راهش پر راهرو باد!

کمیتۀ منطقه یی شماره 3
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
10/05/1393