پیام تسلیت اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش به مناسبت درگذشت رفیق ضیاء

پیام ها

امروز تاریخ اول سرطان ۱۳۹۹ مصادف با ۲۱ جون ۲۰۲۰ با تاسف از درگذشت رفیق ضیاء اطلاع یافتیم. ناگفته پیداست که این خبر غم انگیز و اندوه‌ناک بالای نیروهای ملی، آزادیبخش و انقلابی سایه افگنده است.

اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش این ضایعۀ بزرگ را به تمام سازمان‌ها، احزاب و تشکیلات انقلابی مارکسیست – لنینیست- مائوئیست سراسر جهان بل‌الخصوص حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تسلیت می‌گوید و همچنان ضمن ابراز غم و اندوه به فامیل محترم شان نیز تسلیت عرض می‌کند. این ضایعه را نه‌تنها برای فامیل‌شان، بلکه یک ضایعۀ جبران ناپذیر برای نیروهای مترقی، مارکسیست – لنینیست – مائوئیست سراسر جهان در عصر کنونی می‌داند.

زنده یاد ضیاء مردی متین، با استقامت و ملبس به ایدئولوژی کمونیستی، ایدئولوژی نجاتبخش طبقۀ تحت ستم بود و همیشه حضورش در صفوف توده‌های رنجدیدۀ کشور محسوس و هویدا بود.

چند ماه قل یکی از اعضای اتحادیه با زنده یاد ضیاء در داخل کشور ملاقات کرده بود و در گزارش خود در توصیف رفیق ضیاء چنین نوشته است: – ( هنگامی که با زنده یاد رفیق ضیاء رودرو شدم بر خاطرات سال‌های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ مروری کرد و به توصیف از من پرداخت و در مقابل من نیز از پایمردی و رهنمون های همان سال‌ها برایش یاددهانی کردم. ایشان مرا که در ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ نمایندۀ بخش از کارگران بودم تمجید کرد، ولی هنگامی که با اشاراتی از فعالیت‌های خستگی ناپذیر خودش یادآور شدم، خندید و آن را بخشی از وظیفۀ و رسالتش به تصویر کشید و گفت که کار خارق العادۀ به جز انجام وظیفه، انجام نداده است).

بلی رفقای گرامی !
رفیق ضیاء هنگامی که در سال ۱۳۶۶ هستۀ کمونیست های انقلابی افغانستان و پس از اندک زمانی آن را به سازمان ارتقاء داد با روشنی کامل نظر به نیازمندی در سال ۱۳۸۳ پس از تاسیس حزب کمونیست افغانستان با تمام عرق فشانی در راه وحدت با نیرروهای مترقی، ملی، ازادیبخش و انقلابی تلاش ورزید که در این زمان سازمان پیکار برای نجات افغانستان و اتحاد انقلابی کارگران افغانستان در راه احیای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان تلاش ورزید. اینک رسالت ما در قبال این حادثۀ غم انگیز چیست؟ در شرایط کنونی، اتحادیه بر یک اصل تکیه دارد که پس از درگذشت افرادی چون رفیق ضیاء غم و اندوه خود را به نیروی محرکی مبدل سازیم تا راهی به سوی جنبش دموکراتیک نوین باز کنیم، با گام های وسیعی راه نجات برای مردم ما از چنگ استعمار امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم امریکا و سرنگونی نظام مزدور و وابسته پیدا کنیم.

زمان در حرکت است و از تاسیس و تشکل سازمان جوانان مترقی بیش از پنجاه سال می گذرد. آن‌هائی که بخشی ازپرشورترین مبارزین آن زمان بودند، سنین‌شان بالا کشیده است. این افراد که چکیده‌های از شعلۀ جاوید اند، هنوز هم آرزوهای رسیدن به استراتژی (سرنگونی نظام حاکمیت ستمگرانه را بدل می‌پرورانند). نیروهای مترقی جوان، آزادیبخش و انقلابی کنونی باید فراموش نکنند که هنوز با به کاربستن تجارب مبارزاتی، سیاسی، ایدئولوژیکی و تیوریکی آن‌ها، امید نشاندن حقیقت های عینی و به دست آوردن خواستۀ برحق مردم می توان استفاده کرد. در پیوند، حفظ و نگهداری آن‌ها سعی کرد که یکی پی دیگری از صفوف جدا می‌شوند و داشته‌های سیاسی، ایدئولوژی و تیوریکی را با خود خواهند برد.

اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش به صراحت اعلان می‌دارد که با تشکیل و اعمار سنگر مبارزه مسلحانۀ خلق، صفوف اول را اختیار خواهد کرد. ما به صورت همیش دوشادوش رفقای حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان خواهیم بود و قربانی های را که شعلۀ جاوید متحمل شده است تا رسانیدن عاملین آن به دادگاه انقلاب خون جانباختگان انقلابی را (نه می‌بخشیم و نه راموش می‌کنیم.)

زنده و جاوید باد مبارزۀ ما بر ضد ارتجاع، امپریالیزم، استعمار و نظام دیکتاتوری در افغانستان !
در اهتزاز باد مشعل نیروهای آزادیبخش، ملی، مترقی و انقلابی در افغانستان!
با اتکاء به تداوم رهنمون های رفیق ضیاء به پیش به سوی راه آزادی، عدالت و برابری!


« اتحادیۀ پناهندگان ملی و دموکرات افغان‌های مقیم اتریش (حریت)»
۲۲ جون ۲۰۲۰